Čiastka č. 102/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 07.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
230/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2005
231/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 15.06.2005
232/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vinohradníckej oblasti Tokaj 15.06.2005
233/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti
234/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005 15.06.2005