231

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 13. mája 2005,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5, § 15 ods. 8, § 22 ods. 3, § 27 ods. 8, § 28 ods. 3 a § 29 ods. 8 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vinárska evidencia a oznamovacia povinnosť

(1) Vinárska evidencia sa vedie tak, aby bolo možné preukázať a zistiť pôvod vinárskych produktov, druh produktov a technologický postup ich výroby.

(2) Vinárska evidencia sa vedie v evidenčných knihách písomnou formou alebo elektronickou formou. Ak sa evidenčné knihy vedú písomnou formou, tieto sa pevne viažu a jednotlivé strany sa číslujú. Pre elektronickú formu vedenia evidenčných kníh sa použije program zabezpečujúci nevratné vykonanie každého záznamu s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá záznam vykonala. Každá evidenčná kniha sa označuje základnými identifikačnými údajmi fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(3) Vzor vedenia evidencie o výrobe hrozna a jeho použití je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Vzor vedenia evidencie o hmotnosti a cukornatosti nakúpeného hrozna alebo hroznového muštu je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Vzor vedenia evidencie o množstve vyrobeného vína v členení podľa akostných kategórií je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Vzor vedenia evidencie o nakúpenom a použitom množstve cukru, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, látok používaných pri úprave kyslosti, iných prídavných látok a pomocných látok používaných na ošetrenie vinárskych produktov je uvedený v prílohe č. 4.

(7) Vzor vedenia evidencie o výrobe a použití alkoholických nápojov vyrobených z vedľajších produktov zo spracovania a z výroby vinárskych produktov je uvedený v prílohe č. 5.

(8) Vzor vedenia evidencie o zásobách vína je uvedený v prílohe č. 6.

(9) Vzor vedenia evidencie o tvorbe výrobnej dávky a o technologickom postupe formou technologického záznamu je uvedený v prílohe č. 7.

(10) Vinárska evidencia podľa odsekov 3 až 9 sa uchováva päť rokov.

(11) Vzor oznámenia o začiatku a skončení výroby vinárskych produktov a ich uvádzaní do obehu podľa § 11 ods. 6 zákona je uvedený v prílohe č. 8.

§ 1a

Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi

(1) Vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych výrobkov sa odstraňujú

a) predajom,

b) destiláciou,

c) likvidáciou vo vinohrade,

d) iným preukázateľným spôsobom.

(2) O odstránení vedľajších produktov vznikajúcich pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych výrobkov sa vedie evidencia podľa prílohy č. 2a a pri odstránení vedľajších produktov podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) sa k evidencii priloží doklad preukazujúci, že došlo týmto spôsobom k odstráneniu vedľajších produktov.

§ 2

Oznámenia o upravovaní prirodzeného alkoholu, kyslosti a zvyškového cukru

(1) Vzor oznámenia o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona je uvedený v prílohe č. 9. Oznámenie výrobca zašle Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu. Oznámenie môže výrobca zaslať súhrnne najviac 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.

(2) Vzor oznámenia o úprave zvyškového cukru podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona je uvedený v prílohe č. 10. Oznámenie výrobca zašle kontrolnému ústavu najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru. Oznámenie môže výrobca zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

(3) Vzor oznámenia o zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín (ďalej len „úprava kyslosti“) podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona je uvedený v prílohe č. 11. Oznámenie o úprave kyslosti výrobca zašle kontrolnému ústavu najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti.

(4) Spôsob prepočtu prirodzeného alkoholu v objemových percentách zo stupňov normalizovaného muštomeru je uvedený v prílohe č. 12.

§ 3

Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína a muštov a o zásobách vína a muštov

(1) Vzor hlásenia o úrode hrozna a o jeho použití podľa § 12 zákona je uvedený v prílohe č. 13.

(2) Vzor hlásenia o stave zásob vína a muštu podľa § 14 ods. 2 písm. a) a c) zákona je uvedený v prílohe č. 14.

(3) Vzor hlásenia o výrobe vína a muštu podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je uvedený v prílohe č. 15.

(4) Vzor hlásenia o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedený v prílohe č. 16. Vzor vedenia evidencie o výrobe cibéb a ich použití je uvedený v prílohe č. 17.

(5) Na účely hlásení podľa odsekov 1 až 4 sa nevyžaduje používanie určených meradiel.1)

§ 4

Požiadavky na zmyslové, chemické a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov

(1) Zmyslové požiadavky na kvalitu vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 18.

(2) Fyzikálne a chemické požiadavky na kvalitu vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 19.

§ 5

Normy prípustných technologických strát pri výrobe vinárskych produktov

(1) Základom na výpočet technologických strát pri výrobe vinárskych produktov je množstvo produktu po vykvasení pred prvým stáčaním z kvasničných kalov. Ako jednotka množstva pri výrobe vína sa používa liter (l).

(2) Pri výrobe vína sú podľa jednotlivých technologických operácií prípustné tieto technologické straty:

a) výroba vína bez odkalenia muštu

1. prvé stáčanie

1.1 bez použitia bentonitu 6,0 %,

1.2 s použitím bentonitu 6,5 %,

2. druhé stáčanie

2.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

2.2 s použitím bentonitu 2,0 %,

3. čírenie

3.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

3.2 s použitím bentonitu 1,0 %,

4. filtrácia 0,1 %,

5. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

6. plnenie cisterien 0,1 %,

7. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

8. manipulačné straty 0,1 %,

9. skladovacie straty (odparné) za mesiac

9.1 v drevených sudoch 0,3 %,

9.2 v ostatných nádobách 0,1 %,

10. fľašovanie

10.1 sýtené, perlivé a šumivé 1,0 %,

10.2 ostatné 0,5 %,

b) výroba vína s odkalením alebo odstredením muštu

1. odkalenie alebo odstredenie muštu 5,5 %,

2. prvé stáčanie

2.1 bez použitia bentonitu 2,0 %,

2.2 s použitím bentonitu 2,5 %,

3. druhé stáčanie

3.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

3.2 s použitím bentonitu 2,0 %,

4. čírenie

4.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

4.2 s použitím bentonitu 1,0 %,

5. filtrácia 0,1 %,

6. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

7. plnenie cisterien 0,1 %,

8. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

9. manipulačné straty 0,1 %,

10. skladovacie straty

10.1 v drevených sudoch 0,3 %,

10.2 v ostatných nádobách 0,1 %,

11. fľašovanie

11.1 sýtené, perlivé a šumivé 1,0 %,

11.2 ostatné 0,5 %.

§ 6

Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy

(1) Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy s označením názvu ohraničenej plochy možno vyrábať iba v rámci zemepisnej oblasti, ktorej názov nesie, a iba z hrozna dopestovaného v tejto oblasti.

(2) Zemepisný názov označujúci ohraničenú vinohradnícku plochu sa vyjadruje jednoznačne a presne a nesie názov obce alebo historický názov oblasti, v ktorej sa akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy vyrába.

(3) Ak je to potrebné, pri vymedzení ohraničenej plochy možno túto plochu ohraničiť až na úroveň vinohradov.

(4) Žiadosť o uznanie akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy sa podáva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 20. K žiadosti sa prikladajú doklady uvedené v tejto prílohe.

(5) Ak je žiadosť neúplná alebo obsahuje nesprávne údaje, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ju vráti do 90 dní odo dňa jej doručenia spolu s uvedením konkrétnych nedostatkov, s výzvou na ich odstránenie a termínom, dokedy je potrebné nedostatky odstrániť. Ak vinár alebo iná osoba, ktorá uvádza víno do obehu (ďalej len „žiadateľ“), v určenom termíne neodstráni nedostatky, ministerstvo konanie zastaví.

(6) O žiadosti o uznanie akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy ministerstvo rozhodne do jedného roka od podania žiadosti.

(7) Vinár môže požiadať o zmenu výrobných podmienok pre už uznané (existujúce) akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy. V takom prípade sa postupuje rovnako ako pri podávaní žiadosti o uznanie akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy.

§ 7

Žiadosť o preskúšanie a zatriedenie vína

(1) Žiadosť o preskúšanie a zatriedenie vína a pridelenie štátneho kontrolného čísla podáva kontrolnému ústavu žiadateľ.

(2) Ak ide o vzorky vína z dovozu, žiadateľ predloží spolu so žiadosťou aj sprievodné doklady alebo ich kópie.

(3) Vzor žiadosti o preskúšanie a zatriedenie vína je uvedený v prílohe č. 21.

(4) Vzor žiadosti o pridelenie štátneho kontrolného čísla je uvedený v prílohe č. 22.

(5) Odo dňa podania žiadosti o preskúšanie a zatriedenie vína a predloženia jeho vzoriek žiadateľ nesmie s vínom manipulovať až dovtedy, kým nedostane osvedčenie o zatriedení vína, okrem bežného ošetrovania vína.

§ 8

Spôsob odberu vzoriek vína na účely kontroly zatriedenia

(1) Vzorky vína podliehajúce preskúšaniu a zatriedeniu sa predkladajú pred uvedením vína do obehu.

(2) Vzorky akostného vína s prívlastkom a tokajského vína možno predkladať aj po naplnení do spotrebiteľského obalu.

(3) Vzorky vína s pretlakom oxidu uhličitého sa predkladajú na preskúšanie a zatriedenie len v spotrebiteľskom obale.

(4) Zo skladovacej nádoby sa odoberá priemerná vzorka vína, ktorá sa pripravuje zmiešaním rovnakého dielu vína zo spodnej vrstvy vína odobratého v jednej desatine celkovej výšky skladovacej nádoby nad dnom, zo strednej vrstvy vína odobratého v strede skladovacej nádoby a z hornej vrstvy vína odobratého v jednej desatine výšky skladovacej nádoby pod povrchom. Za priemernú vzorku vína sa považuje aj vzorka vína odobratá cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe.

(5) Priemerná vzorka vína sa odoberá do čistých fliaš opláchnutých malým množstvom vína, z ktorého pochádza priemerná vzorka.

(6) Naplnené fľaše s priemernou vzorkou vína sa uzatvoria, uzávery sa zapečatia spôsobom znemožňujúcim otvorenie fľaše bez porušenia pečate. Zapečatené fľaše sa označia etiketou, na ktorej sa uvedie

a) meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba, názov, sídlo, ak je žiadateľom právnická osoba,

b) označenie vína,

c) ročník vína,

d) číslo skladovacej alebo prepravnej nádoby,

e) obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch,

f) ak ide o víno z dovozu, dátum dovozu.

(7) Ak ide o víno z dovozu, jeho vzorky sa odoberajú z každej prepravnej nádoby. Fľaše so vzorkami tohto vína zapečaťuje colný úrad.

(8) Chemickou analýzou sa zisťuje

a) skutočný obsah alkoholu,

b) celkový obsah alkoholu,

c) bezcukorný extrakt,

d) redukujúce sacharidy,

e) kyselina siričitá voľná,

f) kyselina siričitá celková,

g) prchavé kyseliny,

h) celková kyslosť,

i) pretlak oxidu uhličitého, ak ide o šumivé vína.

§ 9

Množstvo vína na účely preskúšania a zatriedenia

Z každej výrobnej dávky vína sa na účely preskúšania a zatriedenia vína predkladajú štyri fľaše vína zodpovedajúce najmenej 3 litrom vína.

§ 10

Spôsob preskúšania a zatriedenia vína

(1) Preskúšanie vína vykonáva hodnotiaca komisia zmyslovým hodnotením a štátom akreditované laboratórium chemickou analýzou.

(2) Zmyslové hodnotenie vína spočíva v posúdení jeho organoleptických vlastností vo vzťahu k navrhovanému označeniu.

(3) Vzorky vína sa predkladajú hodnotiacej komisii podľa zaužívaných zásad pre zmyslové hodnotenie vína; pri hodnotení vína sa musí zachovať anonymita údajov o žiadateľovi.

(4) Zmyslové hodnotenie je neverejné a vykonáva sa v prostredí bez rušivých vplyvov, ktoré zodpovedá zásadám senzorického hodnotenia.

(5) Teplota zmyslovo hodnoteného bieleho vína musí byť 10 oC až 15 oC, červeného vína 12 oC až 18 oC, šumivého bieleho vína 8 oC až 12 oC, šumivého červeného vína 10 oC až 15 oC.

(6) Hodnotiaca komisia môže v jednom dni zmyslovo vyhodnotiť najviac 60 vzoriek vína, po vyhodnotení 30 vzoriek vína musí byť hodinová prestávka.

(7) Súhlas alebo nesúhlas s označením, ktoré pre víno navrhuje žiadateľ, vyznačí každý člen hodnotiacej komisie v zázname o zmyslovom hodnotení vína.

(8) Podľa výsledkov zmyslového hodnotenia vína a výsledkov jeho chemickej analýzy vydáva kontrolný ústav osvedčenie o zatriedení vína.

§ 11

Požiadavky na odbornú spôsobilosť členov hodnotiacej komisie

Členom hodnotiacej komisie môže byť ten, kto

a) má najmenej sedemročnú odbornú prax v zmyslovom hodnotení vína,

b) úspešne absolvoval odborné zmyslové skúšky organizované kontrolným ústavom a je bezúhonný.

§ 12

Štátne kontrolné číslo

(1) Štátne kontrolné číslo je označenie na záklopke fľaše dobre viditeľným písmom a obsahuje tieto údaje:

a) skratku štátneho kontrolného čísla „ŠKČ“,

b) prvú skupinu čísel – štvormiestne číslo, ktoré je poradovým číslom osvedčenia o pridelení štátneho kontrolného čísla,

c) druhú skupinu čísel – šesťmiestne číslo, ktoré je poradovým číslom spotrebiteľského obalu,

d) objem fliaš, do ktorých sa bude víno plniť,

e) rok pridelenia štátneho kontrolného čísla.

(2) Štátne kontrolné číslo sa umiestňuje priamo na záklopku dodatočným dotlačením alebo priamo nalepením. Dotlač a výrobu štátneho kontrolného čísla zabezpečuje výrobca poverený kontrolným ústavom.

(3) Na požiadanie zamestnanca kontrolného ústavu ten, komu bolo pridelené štátne kontrolné číslo, kedykoľvek musí preukázať, že štátne kontrolné číslo používa oprávnene.

(4) Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy, akostné víno s prívlastkom a tokajské víno, pre ktoré sa požaduje pridelenie štátneho kontrolného čísla, musia spĺňať ukazovatele na ich kvalitatívne začlenenie.

(5) Pre akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy, akostné víno s prívlastkom a tokajské víno kontrolný ústav pridelí žiadateľovi štátne kontrolné čísla len na množstvo vína uvedené v žiadosti.

(6) Kontrolný ústav odníme štátne kontrolné číslo, ak

a) sa dodatočne preukáže, že víno nespĺňa požiadavky na pridelenie štátneho kontrolného čísla,

b) ten, komu bolo pridelené štátne kontrolné číslo, marí kontrolu alebo zabraňuje kontrole používania štátneho kontrolného čísla.

(7) Ten, komu bolo štátne kontrolné číslo odňaté, odstráni už nalepené štátne kontrolné čísla z fliaš s vínom, použité a nepoužité štátne kontrolné čísla vráti kontrolnému ústavu.

§ 13

Označovanie vinárskych produktov

(1) Označiť víno slovom „barrique“ možno, ak víno zrelo najmenej tri mesiace v dubovom sude s objemom 225 l ± 5 l, ktorý nebol používaný na výrobu vína dlhšie ako 36 mesiacov.

(2) Označiť víno slovom „archívne víno“ možno, ak je víno uvádzané do obehu najmenej tri roky po roku, v ktorom bolo zozbierané hrozno, z ktorého je víno vyrobené.

(3) Označiť víno slovami „mladé víno“ možno, ak je víno naplnené do spotrebiteľských obalov najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína.

(4) Označiť víno slovami „panenská úroda“ možno, ak víno pochádza z prvej úrody vinohradu. Za prvú úrodu sa považuje zber hrozna uskutočnený v treťom, najneskôr však v štvrtom roku po výsadbe.

(5) Označiť biele víno slovom „reserve" možno, ak víno ležalo najmenej jeden mesiac na kvasniciach, tri mesiace zrelo v drevenom sude, šesť mesiacov vo fľaši a uvádzané na trh je najskôr po 18 mesiacoch od dátumu zberu. Označiť červené víno slovom „reserve" možno, ak hrozno bolo aspoň 21 dní nakvášané, víno aspoň šesť mesiacov zrelo v drevenom sude a šesť mesiacov vo fľaši a uvádzané na trh je najskôr po 24 mesiacoch od dátumu zberu.

(6) Údajom podľa farby sa vína označujú slovami „biele“, „ružové“, „červené“. Biele víno je vyrobené z bieleho hrozna, červeného hrozna alebo z modrého hrozna. Ružové víno je vyrobené z červeného hrozna alebo z modrého hrozna. Červené víno je vyrobené z modrého hrozna nakvasovaním alebo tepelným ošetrením.

(7) Údaj o obsahu alkoholu uvedený na spotrebiteľskom obale znamená, že uvedený obsah alkoholu sa nemôže od obsahu alkoholu určeného analýzou líšiť o viac ako 0,5 %. Obsah alkoholu v objemových percentách sa uvádza zaokrúhlene na 1,0 alebo 0,5 objemových percent. Za číselným údajom, ktorý predstavuje obsah alkoholu, sa uvádza symbol „obj. %“ a pred ním sa uvádza vyjadrenie „skutočný obsah alkoholu“ alebo „skutočný alkohol“ alebo „alk“.

(8) Údaj o obsahu oxidu síričitého sa označuje slovami „obsahuje oxid siričitý“ alebo „obsahuje síričitany“.

(9) Vzor žiadosti o uznanie súťaže vín alebo výstavy vín, ktorej súčasťou je súťaž vín na účely označovania vína, je uvedený v prílohe č. 23.


§ 14

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 44/2003 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 42/2003 Z. z.,

3. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 154/1998 Z. z. o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 46/2003 Z. z.,

4. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 Z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 47/2003 Z. z.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA O VÝROBE HROZNA A O JEHO POUŽITÍ

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA HMOTNOSTI A CUKORNATOSTI NAKÚPENÉHO HROZNA ALEBO HROZNOVÉHO MUŠTU

Vzor 02

Príloha č. 2a k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

EVIDENCIA VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A SPÔSOBU NAKLADANIA S NIMI

Vzor 02a

Príloha č. 3 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA MNOŽSTVA VYROBENÉHO VÍNA V ČLENENÍ PODĽA AKOSTNÝCH KATEGÓRIÍ

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA NAKÚPENÉHO A POUŽITÉHO MNOŽSTVA CUKRU, ZAHUSTENÉHO HROZNOVÉHO MUŠTU, REKTIFIKOVANÉHO ZAHUSTENÉHO HROZNOVÉHO MUŠTU, LÁTOK POUŽÍVANÝCH PRI ÚPRAVE KYSLOSTI, INÝCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK A POMOCNÝCH LÁTOK POUŽÍVANÝCH NA OŠETRENIE VINÁRSKYCH PRODUKTOV

Vzor 04

Príloha č. 5 vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA VÝROBY A POUŽITIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV VYROBENÝCH Z VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV ZO SPRACOVANIA A Z VÝROBY VINÁRSKYCH PRODUKTOV

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA ZÁSOB VÍNA (V LITROCH)

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA O TVORBE VÝROBNEJ DÁVKY A O TECHNOLOGICKOM POSTUPE

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O ZAČATÍ A SKONČENÍ VÝROBY VINÁRSKYCH PRODUKTOV A ICH UVÁDZANÍ DO OBEHU

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O ZVYŠOVANÍ OBSAHU PRIRODZENÉHO ALKOHOLU (CUKORNATOSTI)

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O ÚPRAVE ZVYŠKOVÉHO CUKRU

Vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O ZVYŠOVANÍ ALEBO ZNIŽOVANÍ OBSAHU KYSELÍN

Vzor 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

TABUĽKA NA PREPOČET STUPŇOV NORMALIZOVANÉHO MUŠTOMERU (o NM) NA PRIRODZENÝ OBSAH ALKOHOLU V OBJ. %

° NM obj. % alk. ° NM obj. % alk. ° NM obj. % alk.
0,8 0,5 20,0 11,9 40,0 23,8
1,0 0,6 20,2 12,0 40,3 24,0
1,7 1,0 21,0 12,5 41,0 24,4
2,0 1,2 21,8 13,0 41,2 24,5
2,5 1,5 22,0 13,1 42,0 25,0
3,0 1,8 22,7 13,5 42,8 25,5
3,4 2,0 23,0 13,7 43,0 25,6
4,0 2,4 23,5 14,0 43,7 26,0
4,3 2,5 24,0 14,3 44,0 26,2
5,0 3,0 24,4 14,5 44,5 26,5
5,9 3,5 25,0 14,9 45,0 26,8
6,0 3,6 25,2 15,0 45,4 27,0
6,7 4,0 26,0 15,5 46,0 27,4
7,0 4,2 26,9 16,0 46,2 27,5
7,6 4,5 27,0 16,1 47,0 28,0
8,0 4,8 27,7 16,5 47,9 28,5
8,4 5,0 28,0 16,7 48,0 28,6
9,0 5,4 28,6 17,0 48,7 29,0
9,2 5,5 29,0 17,3 49,0 29,2
10,0 6,0 29,4 17,5 49,6 29,5
11,0 6,5 30,0 17,9 50,0 29,8
11,8 7,0 30,2 18,0
12,0 7,1 31,0 18,5
12,6 7,5 32,0 19,0
13,0 7,7 32,8 19,5
13,4 8,0 33,0 19,6
14,0 8,3 33,6 20,0
14,3 8,5 34,0 20,2
15,0 8,9 34,4 20,5
15,1 9,0 35,0 20,8
16,0 9,5 35,3 21,0
16,8 10,0 36,0 21,4
17,0 10,1 36,1 21,5
17,6 10,5 37,0 22,0
18,0 10,7 37,8 22,5
18,5 11,0 38,0 22,6
19,0 11,3 38,6 23,0
19,3 11,5 39,0 23,2
39,5 23,5

Príloha č. 13 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O ÚRODE HROZNA A JEHO POUŽITÍ K 30. 11. .....

Vzor 13-1

VZOR

HLÁSENIE O ÚRODE HROZNA A JEHO POUŽITÍ K 30. 11. .....

(údaje o predaji hrozna)

Vzor 13-2

Príloha č. 14 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O STAVE ZÁSOB VÍNA A MUŠTU (V HEKTOLITROCH)

Vzor 14

Príloha č. 15 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O VÝROBE VÍNA A MUŠTU K 30. 11. .....

Vzor 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O MNOŽSTVE POUŽITÝCH CIBÉB NA VÝROBU TOKAJSKÝCH VÍN K 31.7. .....

Vzor 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

EVIDENCIA O VÝROBE CIBÉB A ICH POUŽITÍ

Vzor 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

POŽIADAVKY NA ZMYSLOVÉ VLASTNOSTI VINÁRSKYCH PRODUKTOV

Znak
kvality
AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM AKOSTNÉ VÍNO
slamové
víno
ľadový
zber
cibébový
výber
hrozienkový
výber
bobuľový
výber
výber
z hrozna
neskorý
zber
kabinetné odrodové značkové
Čírosť ČÍRE S ISKROU
Môžu sa vyskytovať ojedinelé jemné kryštáliky vínneho kameňa a v červených vínach slabo vyzrážané farbivo.
Farba ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU VÍNA
BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby.
BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A ZNAČKE
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby.
Vôňa VÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti.
VÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE ALEBO ZNAČKE
Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti.
Chuť ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v typickosti.
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A ZNAČKE A HARMONICKÁ
Pripúšťa sa menej harmonická, avšak zodpovedajúca označeniu a čistá.
Znak
kvality
STOLOVÉ VÍNO OBLASTNÉ VÍNO VÍNO DEZERTNÉ, AROMATIZO-
VANÉ A LIKÉROVÉ
VÍNO S PRETLAKOM CO2
Čírosť ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU
Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna
filtračnej hmoty a ojedinelé
výdrobky z korku, jemné
kryštáliky vínneho kameňa a pri
červených vínach slabo
vyzrážané farbivo.
Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna
filtračnej hmoty a ojedinelé
výdrobky z korku, jemné kryštáliky
vínneho kameňa a pri červených
vínach slabo vyzrážané farbivo.
Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna
filtračnej hmoty, jemné kryštáliky
vínneho kameňa a pri červených
vínach slabo vyzrážané farbivo.
Perlenie jemné, dlhotrvajúce
Pripúšťa sa hrubšie a krátko
trvajúce.
Farba ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU
Pripúšťa sa v bielych vínach
slabší hnedožltý alebo ružovkastý
odtieň a v červených vínach
hnedastý odtieň.
Pripúšťa sa v bielych vínach slabší
hnedožltý alebo ružovkastý odtieň
a v červených vínách hnedastý
odtieň.
Pripúšťajú sa menšie odchýlky
odtieňa a intenzity farby.
Pripúšťa sa žltkastý odtieň
v bielom víne.
Vôňa ČISTÁ, VÍNOVÁ VÝRAZNÁ, ČISTÁ,
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE
VÝRAZNÁ, ZODPOVEDAJÚCA
OZNAČENIU
VÝRAZNÁ, SVIEŽA A ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej výrazná vôňa. Pripúšťa sa menej výrazná vôňa. Pripúšťa sa menej výrazná vôňa. Pripúšťa sa menej výrazná
vôňa.
Chuť PRIMERANE PLNÁ
A HARMONICKÁ
VÝRAZNÁ, ZODPOVEDAJÚCA
ODRODE, HARMONICKÁ
VÝRAZNÁ, PLNÁ
A HARMONICKÁ,
ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU
VÝRAZNÁ, SVIEŽA A HARMONICKÁ, ZODPOVEDAJÚCA
DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej plná a menej
harmonická, avšak čistá.
Pripúšťa sa menej harmonická. Pripúšťajú sa menšie odchýlky
v plnosti a typickosti.
Pripúšťa sa menej výrazná
a menej harmonická chuť.

Príloha č. 19 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

POŽIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VINÁRSKYCH PRODUKTOV

UkazovateľAKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM
slamové vínoľadové vínocibébový výberhrozienkový
výber
bobuľový výbervýber z hroznaneskorý zberkabinetné
biele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červené
Alkohol
v obj.%
skutočný najmenej
8,08,08,08,08,08,08,08,08,08,09,59,59,59,59,59,5
Obsah cukru
v g/l najviac
podľa označenia vína
UkazovateľAKOSTNÉ VÍNOSTOLOVÉ VÍNOOBLASTNÉ VÍNOAROMATIZOVANÉ
VÍNO
LIKÉROVÉ VÍNO
biele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červené
Alkohol v obj.%
skutočný najmenej
celkový najviac
9,5
-
9,5
-
8,5
15,0
8,5
15,0
8,5
15,0
8,5
15,0
15,0
-
15,0
-
15,0
22,0
15,0
22,0
Obsah cukru
v g/l najviac
podľa označenia vína35353535podľa označenia vína
Bezcukorný extrakt
v g/l najmenej
16,018,015,017,015,017,0__17,017,0
UkazovateľVÍNO S PRETLAKOM OXIDU UHLIČITÉHO
ŠUMIVÉAKOSTNÉ ŠUMIVÉAKOSTNÉ ŠUMIVÉ
V.O.V.P. A
PESTOVATEĽSKÝ
SEKT
AROMATICKÉ
ŠUMIVÉ A AKOSTNÉ
AROMATICKÉ
ŠUMIVÉ
PERLIVÉSÝTENÉ
biele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červenébiele, ružovébiele,
ružové
červenébiele,
ružové
červené
Alkohol v obj. %
skutočný najmenej
8,58,510,010,010,010,06,09,59,58,58,5
Obsah cukru
v g/l najviac
podľa označenia vína
Bezcukorný extrakt v
g/l najmenej
15,017,016,018,016,018,016,015,017,015,017,0.

Príloha č. 20 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O UZNANIE AKOSTNÉHO VÍNA Z OHRANIČENEJ VINOHRADNÍCKEJ PLOCHY

Vzor 20

Príloha č. 21 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O PRESKÚŠANIE A ZATRIEDENIE VÍNA

Vzor 21

Príloha č. 22 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O PRESKÚŠANIE A ZATRIEDENIE VÍNA A PRIDELENIE ŠTÁTNEHO KONTROLNÉHO ČÍSLA

Vzor 22

Príloha č. 23 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O UZNANIE SÚŤAŽE VÍN ALEBO VÝSTAVY VÍN

Vzor 23

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.