Čiastka č. 53/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 02.04.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 01.05.2003
115/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky
116/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave