116

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2000 bola v Teheráne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 26. októbra 2001 na základe článku 13.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave podpísaná 29. novembra 1976 v Teheráne (vyhláška č. 32/1979 Zb.).

Medzinárodní smlouva č. 10

K oznámeniu č. 116/2003 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Iránskej islamskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si uľahčiť medzinárodnú cestnú prepravu osôb a tovaru medzi oboma štátmi a tranzit cez ich územia,

dohodli sa takto:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody pojem

1. „dopravca“ znamená ľubovoľnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky alebo Iránskej islamskej republiky alebo je jej občanom a ktorá je oprávnená v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávať medzinárodnú cestnú prepravu osôb a tovaru,

2. „vozidlo“ je ľubovoľné mechanicky poháňané cestné vozidlo, ktoré je

a) prispôsobené buď na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča (osobné vozidlo), alebo na prepravu tovaru (nákladné vozidlo),

b) evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán (v prípade ťahača s návesom sa vyžaduje evidencia ťahača).

Pojem „vozidlo“ sa vzťahuje na ľubovoľné samostatné vozidlo alebo na kombináciu vozidla a prívesu alebo návesu.

Článok 2

Rozsah

Ustanovenia tejto dohody oprávňujú dopravcov prepravovať po ceste vo vozidlách osoby alebo tovar medzi územiami štátov zmluvných strán, tranzitom cez územia ich štátov, ako aj z územia alebo na územie tretích štátov.

Článok 3

Preprava osôb

1. Preprava osôb je oslobodená od povolení pod podmienkou, že

a) sa prepravujú osoby určitým vozidlom po celej trase, v ktorej východiskové a cieľové body sa nachádzajú na území štátu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, a počas jazdy alebo v prípade zastávok mimo územia štátu zmluvnej strany žiadny cestujúci neopustí vozidlo ani do neho nenastúpi (jazda za zatvorenými dverami) alebo

b) sa prepravuje skupina osôb zo štátu, v ktorom je vozidlo evidované, na územie štátu druhej zmluvnej strany a vozidlo opúšťa územie štátu druhej zmluvnej strany bez cestujúcich,

c) ide o jazdu za zatvorenými dverami formou tranzitu cez územie štátu druhej zmluvnej strany.

2. Pri vykonávaní prepráv uvedených v odseku 1 tohto článku sa vo vozidle musí nachádzať jazdný list, ktorý sa predloží na požiadanie príslušných orgánov. Obsah a formu jazdného listu dohodnú príslušné orgány štátov zmluvných strán.

3. Všetky ďalšie druhy prepráv osôb okrem prepráv uvedených v odseku 1 podliehajú povoleniu, ktoré sa vydá po vzájomnej dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

Článok 4

Preprava tovaru

Preprava tovaru vykonávaná v súlade s touto dohodou vozidlami buď prázdnymi, alebo naloženými na území štátov zmluvných strán podlieha povoleniu príslušných orgánov pôsobiacich na území štátov zmluvných strán, ak sa uskutočňuje

a) medzi ktorýmkoľvek dohodnutým bodom na území štátu jednej zo zmluvných strán a ktorýmkoľvek dohodnutým bodom na území štátu druhej zmluvnej strany alebo

b) tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej strany, alebo

c) z tretích štátov alebo do tretích štátov.

Zmiešaná komisia uvedená v článku 12 tejto dohody rozhodne o platnosti a druhu povolení.

Povolenia sa budú vymieňať ročne a na požiadanie prostredníctvom príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

Takéto povolenie platí pre jedno vozidlo alebo kombináciu vozidiel na jednu jazdu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Hmotnosť a rozmery vozidiel

1. Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že nebude klásť pre vozidlá evidované na území štátu druhej zmluvnej strany prísnejšie podmienky ako pre vozidlá evidované na území jej štátu.

2. Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla prevyšujú maximálne limity povolené na území štátu zmluvnej strany, vyžaduje sa osobitné povolenie príslušného orgánu štátu tejto zmluvnej strany.

Ak sa v takomto povolení vymedzuje, že vozidlo musí použiť špeciálnu trasu, doprava sa povoľuje len po tejto trase.

Článok 6

Zákaz vnútroštátnej prepravy

Ustanovenia tejto dohody nepovoľujú dopravcom štátu jednej zmluvnej strany prepravovať osoby alebo tovar na území štátu druhej zmluvnej strany z jedného bodu do druhého bodu.

Článok 7

Dane a poplatky

1. Vozidlá používané na prepravu osôb alebo tovaru v súlade s touto dohodou sú na území štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od daní a poplatkov vyberaných za vlastnenie a používanie vozidiel (cestná daň).

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dane alebo poplatky za spotrebu paliva a na osobitné poplatky za použitie niektorých mostov, tunelov a diaľnic.

Článok 8

Colné formality

1. Vozidlá dočasne vstupujúce na územie štátu druhej zmluvnej strany sú oslobodené od dovozných ciel, daní a iných platieb a nepodliehajú dovozným zákazom a obmedzeniam podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu príslušnej zmluvnej strany, pričom ich spätný výjazd sa uskutočňuje podľa týchto vnútroštátnych právnych predpisov.

2. Palivo, ktoré sa nachádza v štandardných nádržiach vozidla štátu jednej zo zmluvných strán dočasne dovezeného na územie štátu druhej zmluvnej strany, nepodlieha dovoznému clu, daniam a iným platbám, ani dovozným zákazom a obmedzeniam, ak tieto nádrže pôvodne do vozidla nainštaloval výrobca.

3. Náhradné dielce dovezené na opravu vozidla, ktoré na územie štátu zmluvnej strany vstúpilo podľa ustanovení odseku 1 tohto článku, nepodliehajú dovoznému clu, daniam a iným platbám, ani dovozným zákazom a obmedzeniam. Zmluvné strany môžu vyžadovať, aby dovezené náhradné dielce boli zapísané na doklade, na základe ktorého sa povolí ich dočasný dovoz na územie štátu zmluvnej strany. Vymenené náhradné dielce vozidla, ktoré boli nahradené dovezenými náhradnými dielcami, musia byť opätovne vyvezené alebo vybavené pod dohľadom colných orgánov štátu príslušnej zmluvnej strany.

Článok 9

Použitie vnútroštátnych právnych predpisov

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené touto dohodou ani inými medzinárodnými zmluvnými dokumentmi, ktorých sú oba štáty zmluvnými stranami, dopravcovia a vodiči vozidiel štátu jednej zmluvnej strany sú povinní rešpektovať vnútroštátne právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Priestupky

1. Príslušné orgány štátov zmluvných strán dohliadnu, aby dopravcovia dodržiavali ustanovenia tejto dohody.

2. Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, v ktorom je vozidlo evidované, v prípade, že jeho dopravcovia alebo vodiči vozidiel porušia ustanovenia tejto dohody alebo vnútroštátne právne predpisy o premávke a doprave platné na území štátu druhej zmluvnej strany, prijmú nasledujúce kroky, ak to vyžadujú príslušné orgány štátu tejto druhej zmluvnej strany:

a) upozornenie,

b) pozastavenie povolenia vykonávať prepravu na území štátu zmluvnej strany, v ktorom došlo k porušeniu, buď dočasne, čiastočne, alebo úplne podľa dohody medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

3. Príslušné orgány štátu zmluvnej strany oznámia príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany prijaté opatrenia určené v odseku 2 tohto článku.

4. Ustanovenie tohto článku nebráni prijať opatrenia inými orgánmi štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu tej zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu.

Článok 11

Príslušné orgány

Príslušnými orgánmi na vykonávanie tejto dohody sú:

v prípade vlády Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

v prípade vlády Iránskej islamskej republiky Ministerstvo ciest a dopravy a Organizácia pre terminály (T. T. O).

Článok 12

Zmiešaná komisia

1. Zo zástupcov príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa zriadi zmiešaná komisia. Úlohou zmiešanej komisie je

a) dohliadať na vykonávanie tejto dohody,

b) skúmať a vypracovať návrhy na riešenie možných problémov, ktoré nebudú priamo vyriešené príslušnými orgánmi uvedenými v článku 11 tejto dohody,

c) prešetriť všetky relevantné otázky, ktoré spadajú do rozsahu tejto dohody, a pripraviť odporúčania na ich vyriešenie,

d) posudzovať všetky ďalšie záležitosti týkajúce sa cestnej dopravy, ktoré je potrebné spoločne dohodnúť.

Zmiešaná komisia môže odporúčať zmenu ktoréhokoľvek článku tejto dohody a predložiť zmenu na schválenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

2. Zmiešaná komisia sa bude stretávať na požiadanie jednej zo zmluvných strán striedavo v Slovenskej republike a v Iránskej islamskej republike, pričom jej rozhodnutia sú záväzné pre obe zmluvné strany.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po tom, ako si zmluvné strany navzájom písomne oznámia diplomatickou cestou, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi potrebnými na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 14

Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzaviera na dobu 3 rokov. Dohoda zostáva naďalej v platnosti, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Teheráne 17. mája 2000 v jednej preambule a štrnástich článkoch v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, perzskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielneho výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave podpísaná 29. novembra 1976 v Teheráne.


Za vládu Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu Iránskej islamskej republiky:

Mahmud Hodžati v. r.