Čiastka č. 49/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2003
104/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Akreditačnej komisii 01.04.2003
105/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Poľskom na rok 2002
106/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Národného programu PHARE 2002
107/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Maďarskom na rok 2002
108/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 22044/2002-48, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
r1/c49/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.