Oznámenie č. 108/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 22044/2002-48, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 49/2003
Platnosť od 28.03.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.

108

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 2 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos z 18. marca 2003 č. 2021/2003-42, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 22044/2002-48, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Výnos upravuje rozsah reprezentačných výdavkov v dotknutých organizáciách, ktoré sa doteraz uskutočňovali podľa stálej výnimky povolenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.