Čiastka č. 249/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
611/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde 01.01.2004
612/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva