Oznámenie č. 612/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva

Čiastka 249/2003
Platnosť od 31.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004.

OBSAH

612

Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 52 ods. 36 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

opatrenie z 18. decembra 2003 č. 25353/2003-72 o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2003 o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 52 ods. 36 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanovuje:

§ 1

(1) Ak ide o daňovníka, ktorý do 31. decembra 2003 viedol evidenciu príjmov, hmotného majetku a nehmotného majetku využívaného na podnikanie, pohľadávok a záväzkov, prijatých a vydaných účtovných dokladov na účely osobitného spôsobu zdanenia (ďalej len „paušálna daň") podľa § 15 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 366/1999 Z. z.") a v nasledujúcom zdaňovacom období pokračuje v podnikaní alebo v inej samostatnej zárobkovej činnosti aj po 31. decembri 2003 a ktorý bude účtovať v sústave

a) jednoduchého účtovníctva, zníži sa základ dane za zdaňovacie obdobie bezprostredne nasledujúce po 31. decembri 2003 o cenu nespotrebovaných zásob zaplatených do 31. decembra 2003, ak tieto zásoby neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa § 24 zákona č. 366/1999 Z. z. v zdaňovacích obdobiach pred uplatnením paušálnej dane,

b) podvojného účtovníctva, zvýši sa základ dane za zdaňovacie obdobie bezprostredne nasledujúce po 31. decembri 2003 o hodnotu pohľadávok evidovaných k 31. decembru 2003, ak tieto pohľadávky neboli zahrnuté do základu dane podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v zdaňovacích obdobiach pred uplatnením paušálnej dane.

(2) Záväzky, vzniknuté v zdaňovacom období (zdaňovacích obdobiach), v ktorom daňovník uplatňoval paušálnu daň a evidované k 31. decembru 2003, ktoré daňovník uhradí po 31. decembri 2003, neznižujú základ dane.

(3) Hmotný majetok alebo nehmotný majetok využívaný na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý daňovník k 31. decembru 2003 evidoval, sa ďalej odpisuje tak, ako keby sa tento majetok odpisoval aj počas uplatňovania paušálnej dane.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš, v. r., podpredseda vlády a minister financií