611

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2003

o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) reálnou cenou cenného papiera, iného finančného nástroja alebo derivátu trhová cena, a ak trhová cena neexistuje alebo ju nemožno zistiť, teoretická cena cenného papiera, iného finančného nástroja alebo derivátu,

b) trhovou cenou cenného papiera, iného finančného nástroja alebo derivátu cena dosiahnutá a vyhlásená na regulovanom trhu, na ktorom sa obchoduje s cenným papierom, iným finančným nástrojom alebo derivátom,

c) teoretickou cenou cenného papiera, iného finančného nástroja alebo derivátu kvalifikovaný odhad ceny určený s odbornou starostlivosťou definovaným spôsobom alebo algoritmom zisťovania alebo výpočtu, ktorý je opísaný vo vnútornom akte riadenia správcovskej spoločnosti.

§ 2

Spôsob určenia hodnoty cenného papiera, nástroja finančného trhu a derivátu prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu

Na určenie hodnoty cenného papiera, nástroja finančného trhu a derivátu, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu [§ 5 písm. j) zákona], použije sa ich reálna cena s výnimkou podľa § 3.

§ 3

Spôsob určenia hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu

Na určenie hodnoty podielového listu otvoreného podielového fondu sa použije aktuálna cena podielového listu podľa § 41 ods.1 zákona platná v deň, ku ktorému sa hodnota podielového listu určuje. Ak nebola k tomuto dňu aktuálna cena podielového listu uverejnená, použije sa aktuálna cena podielového listu uverejnená naposledy.

§ 4

Spôsob určenia hodnoty cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom trhu

(1) Na určenie hodnoty cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom trhu, použije sa ich reálna cena alebo trhová cena, ktorú na tento deň uverejnil všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo derivátov, ktorý správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom používa na určenie hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo derivátov.

(2) Hodnota cenného papiera vydaného tuzemským emitentom, s ktorým sa obchoduje aj na zahraničnom regulovanom trhu, môže sa určiť podľa odseku 1 iba v prípade, ak v príslušný deň nebola trhová cena tohto cenného papiera uverejnená organizátorom regulovaného trhu.

(3) Hodnota cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu, s ktorým sa obchoduje na zahraničnom regulovanom trhu, prepočíta sa na tuzemskú menu s použitím kurzu príslušnej cudzej meny vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného v deň určenia jeho hodnoty.

(4) Pri cudzej mene, pre ktorú Národná banka Slovenska nevyhlasuje kurz, použije sa prepočet prostredníctvom kurzu amerického dolára uverejneného centrálnou bankou štátu, v ktorom je táto cudzia mena zákonným platidlom.


§ 5

Spoločné ustanovenie

(1) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, na určenie hodnoty cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu, s ktorým sa neobchoduje alebo sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na zahraničnom regulovanom trhu, použije sa teoretická cena určená správcovskou spoločnosťou po dohode s depozitárom.

(2) Na určenie hodnoty cenného papiera, nástroja peňažného trhu vydaného emitentom, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo začaté vyrovnanie, alebo ktorý je v likvidácii, použije sa teoretická cena určená správcovskou spoločnosťou po dohode s depozitárom.

(3) Pri určovaní teoretickej ceny cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu sa postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby takto určená teoretická cena zodpovedala cene, ktorú možno v prípade predaja cenného papiera, nástroja peňažného trhu alebo derivátu dosiahnuť.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Ivan Mikloš v. r.