Čiastka č. 239/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.01.2004
587/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici
588/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva