Oznámenie č. 588/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Čiastka 239/2003
Platnosť od 29.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 130/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 253/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. mája 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené ...

588

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Opatrením sa ustanovuje

a) rozsah regulácie cien liekov, zdravotníckych pomôcok a výkonov zdravotnej starostlivosti, maximálne ceny a podmienky regulácie cien v zdravotníckych zariadeniach a

b) podmienky regulácie cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 a bude možné doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.