Čiastka č. 224/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 17.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
545/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
546/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.01.2004
547/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu 01.01.2004
r1/c224/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 461/2003 Z. z.