Čiastka č. 154/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 14.08.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
353/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 01.09.2003
354/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja
355/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia