Zákon č. 353/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 154/2003
Platnosť od 14.08.2003
Účinnosť od 01.07.2016

OBSAH

353

ZÁKON

z 10. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.