Čiastka č. 65/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve 28.03.2002
157/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve 28.03.2002
158/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov 28.03.2002
159/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 01.04.2002
160/2002 Z. z. Opatrenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.04.2002