Nariadenie vlády č. 158/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 65/2002
Platnosť od 28.03.2002 do31.03.2002
Účinnosť od 28.03.2002 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.

OBSAH

158

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. marca 2002,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) je zdravotníckym pracovníkom8d) a vykonáva odborné pracovné činnosti, na ktoré sa vyžaduje podľa osobitného predpisu8e) vyššie odborné vzdelanie.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 8d a 8e znejú:

8d) § 54 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

8e) § 27 ods. 3 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. marca 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.