160

OPATRENIE

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

z 15. marca 2002

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra") podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Pôsobnosť opatrenia

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca") v zriaďovateľskej pôsobnosti generálnej prokuratúry, ktorými sú na účely tohto opatrenia

a) Krajská prokuratúra v Bratislave,

b) Krajská prokuratúra v Trnave,

c) Krajská prokuratúra v Trenčíne,

d) Krajská prokuratúra v Nitre,

e) Krajská prokuratúra v Žiline,

f) Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici,

g) Krajská prokuratúra v Prešove,

h) Krajská prokuratúra v Košiciach.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu realizovať prevod ostatných hnuteľných vecí štátu mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy hnuteľných vecí štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľné veci štátu na dobu dlhšiu ako tri mesiace, sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry.

(2) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu na dobu dlhšiu ako tri mesiace, sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu na dobu dlhšiu ako tri mesiace uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v§ 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľnej veci štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas generálnej prokuratúry, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Milan Hanzel v. r.