Čiastka č. 279/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
735/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných 01.01.2003
736/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc 01.01.2003
737/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc 01.01.2003
738/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ousporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy 01.01.2003