Vyhláška č. 737/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

Čiastka 279/2002
Platnosť od 28.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003

737

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. decembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc, sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod § 11 sa umiestňuje nad § 11.

2. V § 11 ods. 7 sa vypúšťa slovo „Brestov".

3. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru západ je mesto Malacky.

(2) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru stred je mesto Žilina.

(3) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru východ je mesto Humenné.

(4) Sídlami hasičských staníc Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Staré Mesto, Nové Mesto, Dúbravka a Petržalka.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Vladimír Palko v. r.