Oznámenie č. 738/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ousporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

(v znení č. 93/2004 Z. z., 575/2004 Z. z.)

Čiastka 279/2002
Platnosť od 28.12.2002 do30.03.2005
Účinnosť od 01.11.2004 do30.03.2005
Zrušený 111/2005 Z. z.

OBSAH

89 (§ 1 - § 5)

738

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia č. 3171/1997-sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenia č. 4299/1997-sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.), opatrenia č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.) a opatrenia č. 8984/2001-92 (oznámenie č. 371/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

89

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

Referent: Ing. Andrášiková, tel.: 02/59583132

Číslo: 21 832/2002-92

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre

a) banky,

b) pobočky zahraničných bánk,

c) Národnú banku Slovenska,

d) Fond ochrany vkladov,

e) obchodníkov s cennými papiermi,

f) pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi,

g) Garančný fond investícií,

h) správcovské spoločnosti,

i) pobočky zahraničných správcovských spoločností,

j) podielové fondy,

k) inštitúcie elektronických peňazí,

l) pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí,

m) dôchodkové správcovské spoločnosti,

n) dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky účtovných jednotiek je uvedené v prílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto opatreniu. Ak to vyplýva z rozsahu činnosti účtovnej jednotky, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky možno členiť podrobnejšie, ak je základné usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky v súlade s týmto opatrením.

(3) Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

Vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky

§ 2

(1) Položky súvahy a položky výkazu ziskov a strát sa usporiadavajú do tabuliek, pričom položky súvahy sú usporiadané v šiestich stĺpcoch a položky výkazu ziskov a strát v štyroch stĺpcoch. Sumy položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún.

(2) Údaje jednotlivých položiek aktív súvahy sa vykazujú v členení na

a) hrubé sumy (brutto) za bežné účtovné obdobie vrátane sumy úprav (korekcia),

b) sumy úprav (korekcia) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú opravné položky a pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku oprávky,

c) čisté sumy (netto) za bežné účtovné obdobie, ktorými sú hrubé sumy (brutto) po odpočítaní sumy úprav (korekcia),

d) čisté sumy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V tabuľke súvahy v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú aktíva ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 2 (korekcia) sa vykazujú opravné položky a oprávky k hmotnému majetku a nehmotnému majetku za bežné účtovné obdobie, v stĺpci 3 (netto) sa vykazujú aktíva ako rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2 za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú aktíva (netto) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) V tabuľke súvahy v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív ocenené podľa osobitného predpisu1) za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V stĺpci 3 sa vykazujú výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

§ 3

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2003.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/ 356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia č. 3171/1997-sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenia č. 4299/1997-sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.), opatrenia č. 18032/99-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.) a opatrenia č. 8984/2001-92 (oznámenie č. 371/2001 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 21 832/2002-92

Súvaha

Príloha č. 2 k opatreniu č. 21 832/2002-92

Výkaz ziskov a strát

Príloha č. 3 k opatreniu č. 21 832/2002-92

Poznámky

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13.11.2002 č. 20 359/2002- 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove bánk, pobočiek zahraničných bánk, Národnej banky Slovenska, Fondu ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovských spoločností, pobočiek zahraničných správcovských spoločností a podielových fondov (oznámenie č. 646/2002 Z. z.).