Čiastka č. 252/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
641/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku atabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 01.01.2003
642/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov 01.01.2003
643/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku 01.01.2003
644/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy 01.01.2003
645/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky
r1/c252/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 512/2002 Z. z.