Oznámenie č. 644/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti opostupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002
Účinnosť od 01.01.2008

644

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky (oznámenie č. 348/1996 Z. z.) v znení opatrenia č. 3171/1997-sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenia č. 4299/1997-sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.), opatrenia č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.) a opatrenia č. 21189/2000-92 (oznámenie č. 428/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uvedené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

70

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. novembra 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

Referent: Ing. Dagmar Andrášiková, tel.: 02/59 58 31 32 Číslo: 20 359/2002-92

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre

a) banky,

b) pobočky zahraničných bánk,

c) Národnú banku Slovenska,

d) Fond ochrany vkladov,

e) Garančný fond investícii,

f) správcovské spoločnosti,

g) pobočky zahraničných správcovských spoločností,

h) dôchodkové správcovské spoločnosti,

i) doplnkové dôchodkové spoločnosti,

j) obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

k) pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí postupujú podľa § 17a ods. 3 zákona,

l) inštitúcie elektronických peňazí,

m) pobočky zahraničných inštitúcie elektronických peňazí.

(2) Rámcová účtová osnova účtovných jednotiek podľa odseku 1 je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

Podrobnosti o postupoch účtovania

§ 2

Na účely ustanovenia postupov účtovania sa rozumie

a) finančnou činnosťou činnosť, pri ktorej sa nakladá s finančným majetkom účtovnej jednotky a financovanie účtovnej jednotky,

b) hlavnou činnosťou činnosť účtovnej jednotky ustanovená osobitnými predpismi1),

c) ostatnou prevádzkovou činnosťou činnosť, ktorú vykonávajú účtovné jednotky na zabezpečenie svojej hlavnej činnosti.

§ 3

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je najmä deň výplaty alebo prevzatia hotovosti, deň kúpy alebo predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene, deň kúpy alebo predaja cenných papierov, deň vykonania platby, prípadne inkasa z účtu klienta, deň príkazu korešpondentovi na vykonanie platby, deň zúčtovania príkazu banky so zúčtovacím centrom, deň dohodnutia alebo deň vyrovnania obchodu s cennými papiermi, devízami, opciami, prípadne inými derivátmi, deň vydania alebo prevzatia záruky, deň prevzatia a odovzdania hodnôt do úschovy, deň pripísania peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa správy došlej od korešpondenta banky, ktorou je napríklad správa v systéme SWIFT, avízo banky, technický nosič dát, výpis z účtu, prípadne iný obdobný dokument.

(2) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníctva alebo k zániku vlastníctva, k nadobudnutiu práv k cudzím veciam alebo zániku práv k cudzím veciam, k vzniku pohľadávky a záväzku, k ich zmene alebo k zániku, k zisteniu škody, manka, schodku, prebytku, k pohybu majetku vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré nastali, prípadne o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady a ktoré tieto skutočnosti dokumentujú, alebo ktoré vyplývajú z vnútorných podmienok účtovnej jednotky alebo z osobitných predpisov.

(3) Účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom dodania, účtované podľa § 42 ods. 4 ako spotové operácie, a derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.

§ 4

Účtovanie nákladov a výnosov a ich časové rozlišovanie

(1) Náklady a výnosy sa účtujú vždy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia; to neplatí pri pohľadávkach z úrokov z úverov a úrokov z omeškania, ak je dlžník v omeškaní so splácaním viac ako 90 dní v účtovných jednotkách, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov alebo výnosov bežného účtovného obdobia. Pri zostavovaní účtovnej závierky sa o opravy chýb, ktoré majú taký významný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, upraví nerozdelený zisk alebo neuhradená strata účtovej skupiny 57. Prijaté náhrady nákladov vynaložených v minulých účtovných obdobiach sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

(2) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období sa časovo rozlišujú ako

a) náklady budúcich období na účte Náklady budúcich období účtovej skupiny 35,

b) výdavky budúcich období na účte Výdavky budúcich období účtovej skupiny 35.

(3) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období sa časovo rozlišujú ako

a) výnosy budúcich období na účte Výnosy budúcich období účtovej skupiny 35,

b) príjmy budúcich období na účte Príjmy budúcich období účtovej skupiny 35.

(4) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Časové rozlíšenie podľa odsekov 2 a 3 sa nepoužíva, ak účtovaním do nákladov alebo výnosov bez časového rozlíšenia nie je dotknutý účel časového rozlíšenia a účtovná jednotka tým preukázateľne nesleduje zámernú úpravu výsledku hospodárenia.

(6) Účtovné prípady, ktoré sa týkajú len jedného účtovného obdobia sa časovo nerozlišujú, ak tým nie sú významne ovplyvnené priebežné výkazy ziskov a strát zostavené podľa zákona.

(7) Na účty časového rozlíšenia podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje výška a odôvodnenosť časového rozlíšenia.

(8) V prípade časového rozlíšenia podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje podľa tohto opatrenia a podľa vnútorných podmienok účtovnej jednotky.

§ 5

Účtovanie kurzových rozdielov

(1) Kurzové rozdiely, ktoré vznikli preceňovaním aktív a pasív v cudzej mene sa účtujú podľa charakteru na účty nákladov účtovej skupiny 61 alebo výnosov účtovej skupiny 71, okrem kurzových rozdielov

a) z čistých investícií spojených s podielmi na základnom imaní v cudzej mene v dcérskych účtovných jednotkách a podielmi na základnom imaní v cudzej mene v pridružených účtovných jednotkách, ktoré sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z prepočtu čistých investícií spojených s podielovými cennými papiermi a vkladmi účtovej skupiny 56; na účte nákladov Náklady z prevodu podielov na základnom imaní účtovej skupiny 66 alebo účte výnosov Výnosy z prevodu podielov na základnom imaní účtovej skupiny 76 sa účtujú pri úbytku týchto podielov na základnom imaní, pričom čistá investícia do obchodnej spoločnosti je podiel vykazujúcej účtovnej jednotky na vlastnom imaní tejto obchodnej spoločnosti, čisté investície spojené s podielmi na základnom imaní sú dlhodobé pohľadávky a záväzky, ktoré tvoria časť čistej investície v dcérskej účtovnej jednotke3) alebo pridruženej účtovnej jednotke, ich vyrovnanie nie je plánované, ani nie je pravdepodobné, že by v dohľadnej budúcnosti nastalo a v svojej podstate predstavujú zvýšenie alebo zníženie podielu v dcérskej účtovnej jednotke alebo pridruženej účtovnej jednotke; pridruženou účtovnou jednotkou je obchodná spoločnosť, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv,3a)

b) z finančných záväzkov v cudzej mene, ktorými sa účtovná jednotka zabezpečuje proti kurzovému riziku z čistých investícií do podielov na základnom imaní v cudzej mene v dcérskych účtovných jednotkách a podielov na základnom imaní v cudzej mene v pridružených účtovných jednotkách, ktoré sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z prepočtu čistých investícií spojených s podielmi na základnom imaní účtovej skupiny 56; na účtoch nákladov Náklady z prevodu podielov na základnom imaní účtovej skupiny 66 alebo výnosov Výnosy z prevodu podielov na základnom imaní účtovej skupiny 76 sa účtujú pri úbytku týchto čistých investícií do podielov na základnom imaní,

c) z finančného aktíva v cudzej mene alebo finančného záväzku v cudzej mene, ktorými sa účtovná jednotka zabezpečuje proti kurzovému riziku plynúcemu zo zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch, zaväzujúce obidve strany a obsahujúce zmluvné podmienky vrátane určenia množstva, ceny, termínu realizácie, sankcií za nedodržanie podmienok; účtujú sa na účte Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov účtovej skupiny 56 až do okamihu, keď sa stanú súčasťou ocenenia súvahových aktív alebo súvahových záväzkov vzniknutých na základe zmluvy,

d) z finančného aktíva v cudzej mene alebo finančného záväzku v cudzej mene, ktorými sa účtovná jednotka zabezpečuje proti kurzovému riziku plynúcemu z očakávaného budúceho obchodu dosiaľ zmluvne neuzavretého, ktorého plnenie je pravdepodobné; účtujú sa na účte Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov účtovej skupiny 56 až do okamihu, keď sa stanú súčasťou ocenenia súvahových aktív alebo súvahových záväzkov vzniknutých z očakávaného budúceho obchodu; ak sa očakávaný budúci obchod neuskutoční, kurzové rozdiely sa preúčtujú z účtu Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov účtovej skupiny 56 do nákladov na účet Náklady na devízové operácie účtovej skupiny 61, alebo výnosov na účet Výnosy z devízových operácií účtovej skupiny 71,

e) z podielov na základnom imaní v cudzej mene v dcérskych účtovných jednotkách a podielov na základnom imaní v cudzej mene v pridružených účtovných jednotkách oceňovaných metódou vlastného imania, ktoré sa účtujú spoločne s ostatnými zmenami z ocenenia metódou vlastného imania.

(2) V priebehu účtovného obdobia možno kurzové rozdiely účtovať na účte Usporiadací účet kurzových rozdielov účtovej skupiny 35 s tým, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa kurzové zisky účtujú na účet Výnosy z devízových operácií účtovej skupiny 71 a kurzové straty sa účtujú na účet Náklady na devízové operácie účtovej skupiny 61.

(3) Kurzové rozdiely vznikajúce z prepočtu pohľadávok a záväzkov v cudzej mene na podsúvahových účtoch pohľadávok a záväzkov zo spotových operácií účtovej skupiny 94, pri ktorých vyrovnanie obchodu je spravidla do dvoch dní sú súčasťou výsledku hospodárenia účtovnej jednotky a účtujú sa na účet Náklady na devízové operácie účtovej skupiny 61 alebo na účet Výnosy z devízových operácií účtovej skupiny 71 so súvzťažným zápisom na účet Usporiadací účet kurzových rozdielov účtovej skupiny 35.

(4) Odsek 3 sa nepoužije, ak z vnútorných predpisov účtovnej jednotky vyplýva, že o týchto kurzových rozdieloch neúčtuje; to neplatí pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk a Národná banka Slovenska.

§ 6

Účtovanie repo obchodov

(1) Repo obchod je poskytnutie alebo prijatie finančných aktív za hotovosť alebo inú formu úhrady so súčasným záväzkom prijať alebo poskytnúť tieto finančné aktíva k určitému dátumu za sumu rovnajúcu sa pôvodnej hotovosti alebo inej forme úhrady a úroku.

(2) Repo obchod sa člení z hľadiska veriteľa a dlžníka na

a) repo obchod, ktorým je poskytnutie finančných aktív iných ako hotovosť za hotovosť alebo inú formu úhrady so súčasným záväzkom prijať tieto finančné aktíva k určitému dátumu za sumu rovnajúcu sa pôvodnej hotovosti alebo inej forme úhrady a úroku,

b) obrátený repo obchod, ktorým je prijatie finančných aktív iných ako hotovosť za hotovosť alebo inú formu úhrady so súčasným záväzkom poskytnúť tieto finančné aktíva k určitému dátumu za sumu rovnajúcu sa prevedenej hotovosti alebo inej forme úhrady a úroku.

(3) Ako repo obchod sa účtuje

a) klasický repo obchod, ktorým je prijatie úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov a klasický obrátený repo obchod, ktorým je poskytnutie úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov; obvykle ide o poskytnutie úveru podľa osobitného predpisu4) so zabezpečovacím prevodom finančných aktív podľa osobitného predpisu5), alebo ide o iné zmluvy s rovnakým ekonomickým obsahom; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za záloh,

b) pôžička cenných papierov6) zabezpečená prevodom finančných aktív,

c) predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom a nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto predané alebo nakúpené cenné papiere považujú za záloh.

(4) Zabezpečenie finančným aktívom, poskytnuté v repo obchode, zostáva v súvahe a účtuje sa na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, kde sa účtovalo pred poskytnutím v repo obchode pri použití doterajšieho spôsobu oceňovania. Pri klasickom repo obchode, pri predaji cenného papiera so súčasne dohodnutým spätným nákupom a pri pôžičke cenného papiera zabezpečenej prevodom hotovosti sa účtuje prijatý úver alebo pôžička.

(5) Záloh prijatý v obrátenom repo obchode, sa ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky vykazuje v reálnej hodnote v podsúvahe. V podsúvahe sa neúčtuje záloh, ktorý je predmetom predaja v krátkom časovom období, účtuje sa o ňom v prospech analytického účtu príslušného druhu cenného papiera k účtu Záväzky z cenných papierov predaných na krátko účtovej skupiny 38. Pri klasickom obrátenom repo obchode, pri nákupe cenného papiera so súčasne dohodnutým spätným predajom a pri pôžičke cenného papiera zabezpečenej prevodom hotovosti sa účtuje poskytnutý úver alebo pôžička.

§ 7

Účtovanie operácií s cennými papiermi a derivátmi pre klientov

(1) Ako operácie s cennými papiermi pre klientov sa účtuje najmä

a) obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera7),

b) nakladanie s cennými papiermi8),

c) úschova cenných papierov9),

d) správa cenných papierov10),

e) uloženie cenných papierov11),

f) obstaranie emisie cenných papierov.

(2) V účtovnej jednotke, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá vykonáva pre klienta na základe zmlúv kúpu alebo predaj cenných papierov účtujú sa na súvahových účtoch pohľadávky voči klientom a záväzky voči klientom, ktoré súvisia s vyrovnaním týchto obchodov na účte Zúčtovanie s príkazcami účtovej skupiny 37. Na tomto účte sa účtujú preddavky prijaté od klienta pred vyrovnaním nákupu cenných papierov, výdavky za nakúpené cenné papiere pre klienta a prijaté úhrady od klienta alebo prevody z poskytnutých úverov klientovi, vratky nevyčerpaných preddavkov klienta, príjmy z predaja cenných papierov klienta a prevody týchto príjmov klientovi. Ak sa poskytne klientovi úver, prípadne pôžička na nákup cenných papierov, účtuje sa podľa pôvodnej splatnosti úveru na samostatnom súvahovom účte v účtovej triede 2 ako poskytnutý úver, oddelene od ostatných úverov, prípadne pôžičiek. Cenné papiere klienta na súvahových účtoch ani podsúvahových účtoch sa neúčtujú. Rámce (linky) určené pre klienta, keď sa požaduje od klienta do dňa vyrovnania nákupu cenných papierov zloženie hotovosti, sa neúčtujú.

(3) V účtovnej jednotke, ktorou nie je banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá vykonáva pre klienta na základe zmlúv kúpu alebo predaj cenných papierov účtujú sa peňažné prostriedky klienta, ktoré sú jej zverené, oddelene podľa jednotlivých klientov na účte Zúčtovanie s príkazcami účtovej skupiny 37. Ak sa poskytne klientovi úver, prípadne pôžička na nákup cenného papiera, účtuje sa tento podľa pôvodnej splatnosti úveru na samostatnom súvahovom účte v účtovej triede 2 ako poskytnutý úver, oddelene od ostatných úverov, prípadne pôžičiek. Rámce (linky) určené pre klientov, keď sa nepožaduje od klienta do dňa vyrovnania nákupu cenných papierov zloženie hotovosti, sa neúčtujú. Pre vyrovnanie pohľadávok alebo záväzkov na trhu cenných papierov sa v účtovnej jednotke používa účet Zúčtovanie s trhom cenných papierov, oddelene podľa trhov cenných papierov účtovej skupiny 37 a pre vyrovnanie pohľadávok alebo záväzkov voči klientom účet Zúčtovanie s príkazcami účtovej skupiny 37, oddelene podľa klientov. Na tomto účte sa účtujú výdavky za nakúpené cenné papiere pre klienta a prijaté úhrady od klienta alebo prevody z poskytnutých úverov klientovi, vratky nevyčerpaných preddavkov klienta, príjmy z predaja cenných papierov klienta a prevody týchto príjmov klientovi.

(4) Poplatky a provízie od klientov vyplývajúce zo zmlúv sa účtujú do výnosov na účte Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71.

(5) V účtovnej jednotke, ktorá na základe zmlúv nakladá s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi klienta, sa účtujú na súvahových účtoch záväzky voči klientovi z dôvodu prijatej hotovosti určenej na kúpu cenných papierov alebo umiestnení do iných finančných nástrojov a z dôvodu hotovosti určenej na vrátenie klientovi na analytický účet pre záväzky z nakladania v rámci účtu Záväzky z cenných papierov klientov zverených účtovnej jednotke účtovej skupiny 37. Na podsúvahovom účte pasív Hodnoty prevzaté na nakladanie účtovej skupiny 98 sa účtuje v reálnej hodnote ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky hodnota majetku prijatého na nakladanie.

(6) Prostredníctvom analytického účtu Záväzky z nakladania k účtu Záväzky z cenných papierov klientov zverených účtovnej jednotke účtovej skupiny 37 sa vykoná vyúčtovanie nákupu a predaja cenných papierov, s ktorými sa nakladá; na tomto účte sa účtujú výdavky za nakúpené cenné papiere, príjmy z predaja cenných papierov, prijaté úroky alebo dividendy.

(7) Ak sú kúpa alebo predaj cenných papierov, s ktorými sa nakladá, vyrovnané spoločne alebo rovnako ako obchody na vlastný účet, účtujú sa výdavky za nákup cenných papierov a príjmy z predaja cenných papierov prostredníctvom samostatného súvahového účtu Zúčtovanie s trhom cenných papierov účtovej skupiny 37. Účtovné prípady týkajúce sa obchodov s cennými papiermi sa súčasne prevedú na analytický účet Záväzky z nakladania k účtu Záväzky z cenných papierov klientov zverených účtovnej jednotke účtovej skupiny 37.

(8) Poplatky a provízie od klientov za nakladanie s cennými papiermi sa účtujú do výnosov na účet Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71.

(9) Ak sa cenné papiere prijímajú do samostatnej úschovy alebo hromadnej úschovy účtujú sa v menovitej hodnote na podsúvahovom účte pasív Hodnoty prevzaté do úschovy účtovej skupiny 98. Na rovnakom účte sa oddelene od cenných papierov v úschove účtujú podľa jednotlivých klientov zaknihované cenné papiere klientov, ktoré účtovná jednotka drží na vlastnom účte a pritom nerobí žiadne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito cennými papiermi, napríklad účtovná jednotka môže držať na vlastnom účte u Centrálneho depozitára cenné papiere zahraničných klientov alebo môže na účte cenných papierov, ktorý je v zahraničí vedený na jej meno, držať cenné papiere svojich klientov.

(10) Cenné papiere prevzaté do úschovy a ďalej odovzdané do úschovy inému uschovávateľovi, t.j. druhotná úschova sa počas doby trvania druhotnej úschovy ponechajú na podsúvahovom účte Hodnoty prevzaté do úschovy účtovej skupiny 98. Druhotná úschova sa neúčtuje na podsúvahovom účte aktív Hodnoty odovzdané do úschovy účtovej skupiny 98, určenom pre vlastné cenné papiere odovzdané do úschovy.

(11) Poplatky a provízie od klientov za úschovu cenných papierov sa účtujú do výnosov na účet Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71. Poplatky a provízie platené za druhotnú úschovu, ak nie sú refundované klientom, sa zahrnú do nákladov na účet Náklady na ostatné operácie účtovej skupiny 61.

(12) Ak sa prijímajú cenné papiere do správy, účtujú sa v menovitej hodnote na podsúvahovom účte pasív Hodnoty prevzaté do správy účtovej skupiny 98. Na analytickom účte pre záväzky zo správy v rámci účtu Záväzky z cenných papierov klientov zverených účtovnej jednotke účtovej skupiny 37 sa účtujú záväzky voči klientom z dôvodu správy cenných papierov, napríklad pri prijatí úrokov, dividend alebo iných výnosov z cenných papierov v správe, a to do doby ich prevodu klientovi.

(13) Poplatky a provízie od klientov za správu cenných papierov sa účtujú do výnosov na účet Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71.

(14) Ak sa prijímajú cenné papiere na uloženie účtujú sa v menovitej hodnote na podsúvahovom účte pasív Hodnoty prevzaté na uloženie účtovej skupiny 98. Na rovnakom analytickom účte ako záväzky zo správy v rámci účtu Záväzky z cenných papierov klientov zverených účtovnej jednotke účtovej skupiny 37 účtujú sa záväzky voči klientom z dôvodu cenných papierov prevzatých na uloženie, napríklad pri prijatí úrokov, dividend alebo iných výnosov z týchto cenných papierov, a to do doby ich prevodu klientovi.

(15) Cenné papiere prevzaté na uloženie a ďalej odovzdané do úschovy inému uschovávateľovi, t. j. druhotná úschova alebo odovzdané do správy sa počas doby trvania zmluvy o uložení ponechajú na podsúvahovom účte Hodnoty prevzaté na uloženie účtovej skupiny 98. Neúčtujú sa na podsúvahových účtoch aktív Hodnoty odovzdané do úschovy účtovej skupiny 98 alebo Hodnoty odovzdané do správy účtovej skupiny 98 určených pre vlastné cenné papiere odovzdané do úschovy alebo správy.

(16) Poplatky a provízie od klientov za uloženie cenných papierov sa účtujú do výnosov na účet Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71.

(17) V účtovnej jednotke, ktorá pre klienta obstaráva emisiu cenných papierov klienta a nestáva sa prvým nadobúdateľom emisie sa o týchto cenných papieroch neúčtuje. Súvahový účet Upísané cenné papiere určené na umiestnenie na verejnom trhu účtovej skupiny 37 možno použiť na zloženie hotovosti od prvých nadobúdateľov a na jej vyrovnanie s emitentom. Do výnosov sa účtujú len poplatky a provízie od klientov za obstaranie emisie na účet Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71.

(18) V účtovnej jednotke, ktorá obstaráva emisiu cenných papierov klienta a pritom sa stáva prvým nadobúdateľom cenných papierov z emisie, účtuje sa pri dohodnutí zmluvy o obstaraní emisie na príslušnom podsúvahovom účte Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek. Pri vyrovnaní nákupu s emitentom sa zruší podsúvahový zápis a cenné papiere sa účtujú v obstarávacej cene na súvahovom účte Upísané cenné papiere určené na umiestnenie na verejnom trhu účtovej skupiny 37. Pri ich predaji rozdiel medzi obstarávacou cenou a predajnou cenou sa zahrnie do výnosov na účet Výnosy z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 71. Cenné papiere nakúpené od emitenta, ktoré sa súčasne nepredajú ďalším nadobúdateľom sa prevedú na účty cenných papierov, a to podľa zámeru, do cenných papierov určených na obchodovanie, cenných papierov určených na predaj alebo cenných papierov s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie.

(19) V účtovnej jednotke, ktorá pre klienta sprostredkováva kúpu a predaj derivátov na burze sa účtujú na analytickom účte v rámci účtu Zúčtovanie s príkazcami účtovej skupiny 37 marže prijaté od klienta, ktoré upravuje o vysporiadané zmeny reálnych hodnôt. Poplatky a provízie od klientov za toto sprostredkovanie sa účtujú do výnosov na účte Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71. Ak prijme účtovná jednotka maržu alebo časť marže v cenných papieroch, účtuje sa o nich v reálnej hodnote na podsúvahovom účte Prijaté zálohy – cenné papiere účtovej skupiny 97.

(20) Ak poskytne účtovná jednotka klientovi úver, prípadne pôžičku na maržu alebo na vyrovnanie derivátu, účtuje sa o ňom podľa pôvodnej splatnosti úveru na samostatnom súvahovom účte v účtovej triede 2 ako o poskytnutom úvere, oddelene od ostatných úverov, prípadne pôžičiek.

§ 7a

Účtovanie o finančnom prenájme

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom majetku dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku po uplynutí dohodnutej doby nájmu, ak nájomca užíva prenajatý majetok počas dohodnutej doby finančného prenájmu za odplatu splatnú v jednej alebo viacerých splátkach,

b) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch

1. u prenajímateľa zo splátky jeho čistej investície do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu a

2. u nájomcu zo splátky zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu a z finančného nákladu na finančný prenájom, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická úroková miera z daného zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu; súčasťou splátok nie sú náklady na služby spojené s finančným prenájmom, dane, ktoré platí prenajímateľ v súvislosti s finančným prenájmom a ktoré mu podľa nájomnej zmluvy nájomca refunduje, ani podmienená renta,

c) čistou investíciou do finančného prenájmu hrubá investícia do finančného prenájmu znížená o neprijatý finančný príjem,

d) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

e) neprijatým finančným príjmom rozdiel medzi

1. hrubou investíciou do finančného prenájmu a

2. súčasnou hodnotou hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

f) úroková miera obsiahnutá vo finančnom prenájme je diskontná miera pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reprodukčnej obstarávacej cene prenajatého majetku,

g) zástupnou výpožičkovou úrokovou mierou úroková miera, ktorú by nájomca platil za podobný finančný prenájom alebo, ak túto úrokovú mieru nemožno určiť, úroková miera, za ktorú by si nájomca požičal za podobných podmienok a s poskytnutím podobného zabezpečenia finančné prostriedky potrebné na nákup majetku, ktorý je predmetom finančného prenájmu,

h) podmienenou rentou platba nájomcu prenajímateľovi podľa nájomnej zmluvy, ktorej hodnota je podmienená iným činiteľom ako plynutím času, napríklad cenovým indexom, percentom z tržieb, trhovými úrokovými mierami.

(2) V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa, ak obstaral majetok na účel jeho finančného prenájmu, účtuje účtovná hodnota príslušného majetku na ťarchu účtu Náklady z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 66 a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44. Súčasne sa účtuje čistá investícia do finančného prenájmu na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76. Ak prenajímateľ prenajíma majetok, ktorý používa, čistá investícia do finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76 a majetok sa odpíše a vyradí. Vyradenie prenajatého majetku z majetku prenajímateľa sa účtuje na ťarchu účtu Náklady z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 66 a v prospech príslušného účtu majetku účtovej skupiny 43 alebo 47 v hodnote, ktorá nebola doteraz odpísaná a v hodnote, ktorá bola doteraz odpísaná na ťarchu účtu oprávok a v prospech účtu príslušného majetku.

(3) Ak prenajímateľ prenajíma nájomcovi majetok, ktorý od neho kúpil, čistá investícia do finančného prenájmu sa súvzťažne s účtom Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 účtuje v prospech účtu Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76 v hodnote obstarávacej ceny prenajímanej veci alebo práva a rozdiel medzi hodnotou čistej investície do finančného prenájmu a obstarávacou cenou prenajímaného majetku sa účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 35. Výnos budúcich období sa následne umoruje v každej splátke.

(4) V posledný deň obdobia, za ktoré účtovná jednotka finančný výnos z finančného prenájmu časovo rozlišuje, ale najneskôr v deň splatnosti splátky, sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje finančný výnos na ťarchu analytického účtu k účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z ostatných úrokov účtovej skupiny 71.

(5) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34 a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21. O majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu, sa v deň jej vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 44 a v prospech účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34.

(6) Prevzatie majetku, ktorý je predmetom finančného prenájmu nájomcom, sa v účtovníctve nájomcu účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku v obstarávacej cene, ktorou je súčasná hodnota splátok nájomného a v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23. Pri výpočte súčasnej hodnoty splátok nájomného je diskontným faktorom úroková miera obsiahnutá vo finančnom prenájme, ak je možné ju určiť. Ak túto úrokovú mieru nie je možné určiť, diskontným faktorom je zástupná výpožičková úroková miera.

(7) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 24.

(8) V posledný deň obdobia, za ktoré účtovná jednotka finančný náklad na finančný prenájom časovo rozlišuje, ale najneskôr v deň splatnosti splátky, sa v účtovníctve nájomcu účtuje finančný náklad v prospech analytického účtu k účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23 a na ťarchu účtu Náklady na ostatné úroky účtovej skupiny 61.

(9) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje zostatok záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu na ťarchu účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23 a v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34.

(10) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi sa v účtovníctve nájomcu účtuje

a) odpis majetku v prospech účtu oprávok a na ťarchu účtu odpisov v účtovej skupine 63 tak, aby sa jeho účtovná hodnota rovnala zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu,

b) vyradenie odpísanej časti majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu Oprávky k hmotnému majetku alebo účtu Oprávky k nehmotnému majetku a v prospech účtu príslušného majetku,

c) vysporiadanie s prenajímateľom na ťarchu účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 a v prospech účtu príslušného majetku.

§ 8

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje právo na odpočítanie tejto dane na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. V prospech analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 sa účtuje daňová povinnosť. Rozdiel medzi daňovou povinnosťou a právom na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa účtuje, ak je

a) pasívny na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a v prospech účtu peňažných prostriedkov,

b) aktívny v prospech analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie sa štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a na ťarchu účtu peňažných prostriedkov.

(2) Ak účtovná jednotka odpočítava daň z pridanej hodnoty koeficientom v pomernej výške, rozdiel medzi právom na odpočítanie dane z pridanej hodnoty a pomernou výškou odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty sa účtuje pri dani z pridanej hodnoty vzniknutej z dôvodu obstarania

a) hmotného majetku alebo nehmotného majetku

1. na ťarchu príslušných majetkových účtov, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom koeficientu z predchádzajúceho kalendárneho roka alebo koeficientu určeného odhadom so súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu11a),

2. na ťarchu alebo v prospech účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná koeficientom po skončení kalendárneho roka z údajov skončeného kalendárneho roka spôsobom podľa osobitného predpisu1),

b) zásob a výkonov na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty sa účtuje nakúpený majetok vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušné účty v účtovej triede 4 a všetky nakúpené výkony sa účtujú vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušných účtoch nákladov.

(4) Výnosy z finančných činností a ostatných prevádzkových činností účtová trieda 7 sa vždy účtujú bez dane z pridanej hodnoty.

§ 9

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov podľa osobitného predpisu12) sa ako náklad účtovej jednotky účtuje na účtoch účtovej skupiny 68 Daň z príjmov.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za bežné účtovné a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných a zdaňovacích období.

(3) Zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom12) sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná daň z príjmov. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 68 a v prospech účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34.

(4) Ak v bežnom účtovnom období vznikne z bežnej činnosti zisk a z mimoriadnej činnosti strata, alebo ak vznikne z bežnej činnosti strata a z mimoriadnej činnosti zisk, pričom za účtovnú jednotku je vytvorený zisk, účtuje sa splatná daň z príjmov za činnosť, v ktorej sa dosiahol zisk na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 68 a v prospech účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. Za činnosť, z ktorej sa dosiahla strata, sa účtuje daň z príjmov opačným účtovným zápisom, ako zníženie záväzku za splatné dane z príjmu.

(5) O odloženej dani z príjmov sa účtuje v prípade

a) dočasných rozdielov medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami,

b) daňovej straty, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom12) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať; umorovaním daňovej straty sa rozumie postupné odpočítavanie častí daňovej straty od základov dane budúcich zdaňovacích období,

c) prevedenia nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(6) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota aktíva alebo hodnota pasíva podľa osobitného predpisu12).

(7) Dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia než jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia než je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu12),

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia než je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia než je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je nižšia než je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu12),

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia než je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti znižovať základ dane,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia než jeho daňová základňa, napríklad záväzky znižujúce základ dane až po ich uhradení.

(8) Odložená daňová pohľadávka je

a) odpočítateľný dočasný rozdiel,

b) daňová strata, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom12) v budúcich zdaňovacích obdobiach umorovať,

c) prevedenie nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich zdaňovacích období.

(9) Odložený daňový záväzok je zdaniteľný dočasný rozdiel.

(10) O odloženom daňovom záväzku sa účtuje v prospech analytického účtu Odložený daňový záväzok k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 a o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje na ťarchu analytického účtu Odložená daňová pohľadávka k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. Súvzťažne sa o odloženom daňovom záväzku a o odloženej daňovej pohľadávke účtuje v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad v súvislosti s ktorým vznikli. Ak sa účtuje ako náklad alebo výnos, odložený daňový záväzok sa účtuje na ťarchu účtu Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 68 a odložená daňová pohľadávka v prospech toho istého účtu. Ak sa účtovný prípad neúčtuje ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, aj odložená daň z príjmov sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech účtov vlastného imania.

(11) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 len vtedy, ak je pravdepodobné, že základ dane, voči ktorému sa odpočítateľné dočasné rozdiely budú môcť použiť je dosiahnuteľný, a ak existujú dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré sa vzťahujú k rovnakým správcom daní a k tej zdaňovanej jednotke, pri ktorej sa očakáva vrátenie

a) v rovnakom období, v ktorom je očakávaný návrat odpočítateľných dočasných rozdielov,

b) v obdobiach, v ktorých daňová strata, ktorá vyplýva z odloženej daňovej pohľadávky, môže byť spätne uplatnená alebo prevedená do ďalších období.

(12) Odložená daňová pohľadávka pri splnení podmienok podľa odseku 11 sa zúčtuje v období, v ktorom odpočítateľné dočasné rozdiely vznikajú.

(13) Ak sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky v účtovnej jednotke preveruje účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a ak je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške, v akej je pravdepodobné, že základ dane nebude dosiahnutý.

(14) Odložená daňová pohľadávka, ktorá vznikla z prevedených nevyužitých daňových strát alebo prevedených nevyužitých daňových odpočtov, sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka k účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 vo výške, v ktorej je pravdepodobné, že budúcim základom dane bude možné kryť nevyužité daňové straty a nevyužité daňové odpočty.

(15) Odložená daň sa neúčtuje v prípade dočasných rozdielov vzniknutých z ocenenia dobrého mena (goodwill).

§ 10

Účtovanie pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Syntetické účty hlavnej knihy sa otvoria podvojnými účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázaných v účtovej skupine 58 na účte Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupine 58 na účte Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu Začiatočného účtu súvahového a v prospech príslušných novootvorených účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Zisk účtovaný v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní účtovej skupiny 59 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 58. Strata účtovaná na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje na ťarchu účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní účtovej skupiny 59 so súvzťažným zápisom v prospech účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 58.

(4) Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých účtovných metód účtujú ako prvý účtovný prípad nasledujúceho účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov.

(5) Stav účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní účtovej skupiny 59 sa vyrovná po schválení návrhu na rozdelenie zisku, prípadne na úhradu straty príslušným orgánom účtovnej jednotky s príslušným súvahovým účtom.

(6) Na usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek sa vzťahuje osobitný predpis13).

(7) Pri uzavretí účtovných kníh sa zisťujú

a) obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,

b) konečné zostatky súvahových účtov aktív a pasív a konečné stavy výsledkových účtov nákladov a výnosov,

c) výsledok hospodárenia pred zdanením ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 7 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6, okrem účtovej skupiny 68,

d) základ dane z príjmov a daň z príjmov účtovnej jednotky za účtovné obdobie splatná, prípadne odložená,

e) účtovný výsledok hospodárenia.

(8) Syntetické účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Účtovné knihy sa uzavrú prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58 na účet Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58.

(9) Konečné stavy účtov nákladov sa preúčtujú na ťarchu Účtu ziskov a strát účtovej skupiny 58, konečné stavy účtov výnosov sa preúčtujú v prospech Účtu ziskov a strát účtovej skupiny 58. Výsledný zostatok Účtu ziskov a strát účtovej skupiny 58 sa podľa svojej povahy preúčtuje v prospech, prípadne na ťarchu Konečného účtu súvahového účtovej skupiny 58.

(10) Konečné zostatky účtov aktív sa preúčtujú na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58, konečné zostatky účtov pasív sa preúčtujú v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58. V prípade straty sa na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58. V prípade zisku sa v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 58 preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 58.

(11) Výsledok hospodárenia po zdanení - účtovný zisk, prípadne účtovná strata sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 7 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6.

§ 11

Vnútroorganizačné účtovníctvo

Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 6 a 7,

b) prostredníctvom účtov v účtových skupinách 69 a 79,

c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b),

d) v samostatnom účtovnom okruhu v účtovej triede 8.

Účtovné zásady

§ 12

Zásady vzájomného započítania

(1) Vzájomne započítavať možno sumy

a) hodnôt z realizácie zabezpečenia úveru s poskytnutým úverom alebo im podobných pohľadávok, napríklad debetných zostatkov na bežných účtoch,

b) dobropisov (refundácií) týkajúcich sa konkrétnej nákladovej, alebo výnosovej položky a vzťahujúcich sa k účtovnému obdobiu, v ktorom bol náklad, alebo výnos účtovaný,

c) pokladničných schodkov a prebytkov, ak je preukázaná ich vzájomná súvislosť, a to len podľa rozhodnutia príslušných orgánov účtovnej jednotky podľa jej vnútorného predpisu,

d) kurzových rozdielov tých istých mien,

e) rozdielov zo zmien reálnych hodnôt tých istých finančných nástrojov v rámci účtovného obdobia.

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky sa vzájomne nezapočítava majetok a záväzky alebo náklady a výnosy, a to najmä

a) úvery, vklady a iné pohľadávky a záväzky rôznych právnických osôb, alebo fyzických osôb,

b) úvery, vklady a iné pohľadávky a záväzky tej istej právnickej osoby, alebo fyzickej osoby účtované v rôznych menách a s rôznou dobou splatnosti,

c) nákladové úroky a výnosové úroky tej istej právnickej osoby,

d) inventarizačné rozdiely zistené pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku,

e) jednotlivé operácie dohodnuté na základe rámcovej zmluvy napríklad kladné a záporné hodnoty derivátov dohodnutých aj v rámci jednej zmluvy.

(3) Za porušenie zásady vzájomného započítania sa nepovažuje spôsob účtovania predaja finančných aktív, pri ktorom je do nákladov alebo výnosov zahrnutý rozdiel medzi predajnou cenou a ocenením v účtovníctve ku dňu vyrovnania predaja (netto spôsob).

§ 13

Zásady pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

(1) V účtových skupinách rámcovej účtovej osnovy sa zriaďujú syntetické účty, na základe ktorých sa zostaví účtový rozvrh účtovnej jednotky podľa § 13 zákona. Odporúčané syntetické účty sú súčasťou rámcovej účtovej osnovy. Ak si účtovná jednotka zriadi a číselne označí syntetické účty doplnené názvom podľa svojich konkrétnych podmienok a potrieb v rámci vymedzených účtových skupín, zabezpečí sa aj príslušnosť účtov a ich číselného označenia k účtovej skupine podľa tohto opatrenia.

(2) Pri vytváraní syntetických účtov a analytických účtov sa berú do úvahy najmä tieto hľadiská:

a) stav a pohyb jednotlivého majetku a iných aktív,

b) stav a pohyb jednotlivých záväzkov a iných pasív,

c) náklady a výnosy v jednotlivých účtových skupinách,

d) výsledok hospodárenia,

e) zostavenie individuálnej účtovnej závierky vrátane poznámok a konsolidovanej účtovnej závierky vrátane poznámok a údaje z nich zverejňované,

f) zostavenie daňových priznaní,

g) zostavenie výkazov požadovaných osobitnými predpismi.

(3) V účtovných jednotkách, ktoré predkladajú výkazy Národnej banke Slovenska sa zabezpečí členenie súvahových a podsúvahových aktív a pasív na rezidentov a nerezidentov, na slovenskú menu, euro, ostatné konvertibilné meny a nekonvertibilné meny.

(4) Pri účtoch majetku a záväzkov, nákladov a výnosov sa vždy uplatňuje ich účelové, prípadne druhové členenie a časové hľadisko. Členenie sa vykonáva tiež podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok a podľa požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky a na účely podľa osobitného predpisu12).

(5) Ďalšie vytváranie analytických účtov sa vykonáva podľa potrieb riadenia účtovnej jednotky.

(6) Ak sa prostredníctvom účtovnej jednotky, ktorá postupuje podľa tohto opatrenia, poskytli verejné prostriedky12a) účtovným jednotkám vykonávajúcim činnosť podľa osobitného predpisu,12b) účtujú sa tieto prostriedky oddelene od ostatných finančných účtov, výnosov a nákladov; to neplatí pre účtovnú jednotku, ktorá je bankou a v ktorej orgány verejnej moci vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinový vplyv z dôvodu vlastníctva účtovnej jednotky, hlasovacích práv, podielu na základnom imaní a pravidiel, ktorými sa účtovná jednotka riadi, pričom celková suma jej majetku bola za dve predchádzajúce účtovné obdobia v prepočte nižšia ako 800 000 000 EUR.

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

§ 14

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Ako finančné aktíva sa účtuje

a) hotovosť, t. j. peňažné prostriedky, ktorými sú obeživo, iné peňažné prostriedky splatné na požiadanie,

b) právo na získanie hotovosti alebo iného finančného aktíva iného subjektu, vzniknuté na základe zmluvy,

c) právo na zámenu finančných nástrojov, ktoré vzniklo, na základe zmluvy a za podmienok podľa tejto zmluvy,

d) kapitálový nástroj iného subjektu,

e) zlato.

(2) Ako finančné záväzky sa účtujú

a) záväzky uhradiť hotovosť inému subjektu, vzniknuté na základe zmluvy,

b) záväzky zmeniť finančné nástroje vzniknuté na základe zmluvy za podmienok podľa tejto zmluvy.

(3) Ak finančný záväzok alebo jeho časť zanikne, nebude sa finančný záväzok alebo jeho časť vykazovať v súvahe. Rozdiel medzi hodnotou záväzku v účtovníctve alebo jeho časti, ktorý zanikol alebo bol prevedený na iný subjekt a medzi sumou za tento záväzok uhradenou sa účtuje do nákladov alebo výnosov.

(4) Finančným nástrojom je akýkoľvek právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančné aktívum jednej zmluvnej strany a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strany.

(5) Kapitálovým nástrojom je zostatkový podiel na aktívach subjektu po odpočítaní všetkých jeho záväzkov napríklad akcie, obchodný podiel, podielový list.

(6) Zabezpečovacím nástrojom v účtovnej jednotke je derivát, ktorým sa zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky (ďalej len „zabezpečovací derivát“) alebo iné finančné aktívum alebo finančný záväzok splňujúci požiadavky derivátu. Finančné aktívum alebo záväzok, ktoré nemajú charakter derivátu, je možné použiť ako zabezpečovací nástroj len na zabezpečovanie kurzového rizika. Jeden zabezpečovací nástroj môže slúžiť na zabezpečenie viac než jedného druhu rizika. Na účely zabezpečenia je možné použiť len časť zabezpečovacieho nástroja.

(7) Z časového hľadiska sa majetok a záväzky členia na

a) krátkodobé, ak doba ich použiteľnosti, prípadne zostatková doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ak doba ich použiteľnosti, prípadne zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(8) Zmluvná doba splatnosti pohľadávok alebo záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, v ktorej sa majú pohľadávky alebo záväzky splatiť. Podľa zmluvnej doby splatnosti sa pohľadávky alebo záväzky účtujú na príslušné syntetické účty.

(9) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou, ktorá uplynula odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa, ku ktorému sa zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo záväzku zisťuje.

(10) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok ročnej účtovnej závierky k príslušným syntetickým účtom uvedeným v § 25 podľa ich zostatkovej doby splatnosti takto:

a) do jedného mesiaca,

b) viac než jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,

c) viac než tri mesiace, ale nie viac ako jeden rok,

d) viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov,

e) viac ako päť rokov.

§ 15

Zásady pre členenie majetku, ktorým je hmotný majetok a nehmotný majetok

(1) Dlhodobým hmotným majetkom sú nehnuteľné veci a samostatné hnuteľné veci, ktorých vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom12) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú najmä pozemky, budovy, stavby, súbory hnuteľného majetku vrátane príslušenstva, stroje, prístroje a zariadenie, ich časti a súčasti, dopravné prostriedky, nástroje, svetelné reklamy a nábytok v účtovej skupine 43. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtuje v účtovej skupine 43 i drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom12) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Účtuje sa tu aj príslušenstvo hmotného majetku, ktoré tvorí s hlavnou vecou jeden majetkový celok a ktoré je súčasťou aj jeho ocenenia.

(2) Hmotný majetok sa člení na

a) prevádzkový majetok, ktorý účtovná jednotka využíva pri výkone svojich hlavných činností,

b) ostatný prevádzkový majetok, ktorý účtovná jednotka nevyužíva pri výkone svojich hlavných činností,

c) odpisovaný majetok,

d) neodpisovaný majetok, napríklad pozemky, umelecké diela, ak nie sú súčasťou stavieb, zbierky, najmä zbierky mincí a platidiel a knižné zbierky.

(3) Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom12) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje najmä softvér, vynálezy, autorské práva, dobré meno (goodwill) v účtovej skupine 47. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtuje v účtovej skupine 47 i drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom12) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

(4) Ako zriaďovacie náklady sa účtujú náklady, ktoré priamo súvisia so založením a vznikom účtovnej jednotky. Neúčtujú sa tu náklady na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a náklady na reprezentáciu v súvislosti zo založením a vznikom účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanoví inak.

(5) Dobré meno (goodwill) sa účtuje na príslušnom účte v účtovej skupine 47 ak nadobúdateľ získava kontrolu nad čistými aktívami a činnosťou nadobúdaného subjektu prevodom majetku, prevzatím záväzkov, ako prebytok obstarávacej ceny nad podielom kupujúceho na reálnej hodnote nadobudnutých aktív a záväzkov.

(6) Nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom, alebo v priebehu tohto vývoja sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 47, ak je možné preukázať

a) že technický stav dokončenia nehmotného majetku je taký, že ho bude možné využívať alebo predať,

b) že existuje zámer dokončiť nehmotný majetok a využívať alebo predať ho a účtovná jednotka je schopná nehmotný majetok využívať alebo predať,

c) akým spôsobom bude majetok vytvárať predpokladaný budúci ekonomický úžitok,

d) že sú dostupné zodpovedajúce technické, finančné a ostatné zdroje pre dokončenie vývoja a pre využitie alebo predaj nehmotného majetku,

e) že účtovná jednotka je schopná spoľahlivo oceňovať výdavky súvisiace s obstaraním nehmotného majetku v priebehu jeho vývoja.

(7) Na účtoch nehmotného majetku sa neúčtujú

a) výdavky na výskum, t. j. pôvodné a plánované skúmanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké alebo technické poznatky a vedomosti; výdavky na výskum účtovná jednotka zahrnie do nákladov v účtovných obdobiach, keď boli vynaložené,

b) vlastnou činnosťou vytvorené značky, vydavateľské tituly, databázy klientov a obdobné výsledky vlastnej činnosti; tieto výdavky sa zahrnú do nákladov v účtovných obdobiach, keď boli vynaložené.

§ 16

Zásady pre členenie majetku a záväzkov, ktorými sú cenné papiere a ich účtovanie

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere sa člení podľa charakteru výnosov na

a) dlhové cenné papiere s

1. pevnou úrokovou mierou,

2. premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na verejnom trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere, ktoré nepredstavujú podiel na základnom imaní v dcérskej účtovnej jednotke13a) a ktoré nepredstavujú podiel na základnom imaní pridruženej účtovnej jednotky, sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti.

(3) Záväzky z cenných papierov sa členia na

a) záväzky z cenných papierov určených na obchodovanie,

b) záväzky z vydaných cenných papierov.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je finančným aktívom držaným na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov.

(5) Ako záväzok z cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje finančný záväzok vzniknutý z predaja cenného papiera, ktorý bol prijatý v repo obchode alebo pri pôžičke cenného papiera od inej účtovnej jednotky (ďalej len „krátky predaj“).

(6) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti. Cenný papier s nakúpenou predajnou opciou na tento cenný papier je možno účtovať ako cenný papier držaný do splatnosti len ak účtovná jednotka má v úmysle držať tento cenný papier až do jeho splatnosti a neuplatní predajnú opciu. Ako cenný papier držaný do splatnosti sa neúčtuje dlhopis, pri ktorom má emitent právo ho odkúpiť za hodnotu významne nižšiu ako je jeho umorovaná hodnota.

(7) Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, ani cenným papierom držaným do splatnosti. Na účtoch cenných papierov určených na predaj sa účtujú ostatné podiely v iných než akciových spoločnostiach, napríklad podiely v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nespĺňajú charakteristiku podielov v dcérskych účtovných jednotkách alebo podielov v pridružených účtovných jednotkách.

(8) Ako cenný papier poskytnutý alebo požičaný v repo obchodoch možno účtovať cenný papier určený na obchodovanie, cenný papier určený na predaj, cenný papier obstaraný v primárnych emisiách neurčený na obchodovanie alebo cenný papier držaný do splatnosti.

(9) Cenné papiere poskytnuté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, kde sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch a pokračuje sa v spôsobe oceňovania použitom pred ich požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch.

(10) Cenné papiere prijaté alebo cenné papiere požičané v repo obchodoch, vrátane tých, ktoré sú následne poskytnuté v repo obchodoch alebo sú požičané, sa účtujú v podsúvahe. Pri predaji požičaných cenných papierov alebo cenných papierov prijatých v repo obchodoch vzniká účtovnej jednotke záväzok z krátkeho predaja vo výške predajnej ceny cenných papierov, ktorý sa účtuje v účtovej skupine 38.

(11) Podielové cenné papiere v dcérskych účtovných jednotkách a podielové cenné papiere v pridružených účtovných jednotkách, ktoré boli požičané alebo poskytnuté v repo obchodoch, a naďalej sa vykonáva účtovnou jednotkou rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv, sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, kde sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch a oceňujú sa spôsobom použitým pred ich požičaním alebo poskytnutím v repo obchodoch. Ak nie sú splnené podmienky pre vykonávanie rozhodujúceho vplyvu alebo podstatného vplyvu, všetky akcie danej obchodnej spoločnosti sa účtujú na účtoch cenných papierov určených na predaj, prípadne cenných papierov určených na obchodovanie.

(12) Pre účtovanie presunov medzi cennými papiermi určenými na obchodovanie, cennými papiermi určenými na predaj a cennými papiermi držanými do splatnosti platí, že

a) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na obchodovanie do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo cenných papierov držaných do splatnosti sa neúčtujú,

b) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú výnimočne, ak sa stanú súčasťou portfólia cenných papierov, s ktorým účtovná jednotka skutočne obchoduje s cieľom tvorby zisku z krátkodobých zmien ceny,

c) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfóliacenných papierov držaných do splatnosti sa účtujú pri zmene zámeru, alebo po uplynutí lehoty podľa písmena e), v ktorej sa neúčtujú cenné papiere do cenných papierov držaných do splatnosti,

d) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo do portfólia cenných papierov určených na predaj sa účtujú, ak dôjde k zmene zámeru, alebo schopnosti držať cenné papiere do splatnosti,

e) ak dôjde k predaju vrátane predaja na základe uplatnenia predajnej opcie alebo k presunu viac ako nevýznamnej časti cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti, presunie sa zostávajúca časť všetkých cenných papierov do splatnosti do portfólia cenných papierov na predaj; do konca účtovného obdobia, v ktorom sa uskutočnil predaj vrátane predaja na základe uplatnenia predajnej opcie alebo presun viac ako nevýznamnej časti cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo portfólia cenných papierov určených na predaj a počas doby nasledujúcich dvoch účtovných období neúčtujú sa žiadne cenné papiere do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti,

f) ustanovenie písmena e) sa nevzťahuje na prípady uskutočnené

1. do troch mesiacov pred splatnosťou cenných papierov, keď zmena úrokových mier by nemala významne ovplyvniť hodnotu týchto cenných papierov, alebo

2. po tom, ako účtovná jednotka prijala od emitenta okrem úrokových výnosov dosiahnutých z kupónov počas držby týchto cenných papierov, aspoň 90 % obstarávacej ceny týchto cenných papierov,

3. v dôsledku ojedinelej udalosti, ktorú nemohla účtovná jednotka predpokladať, alebo ktorú účtovná jednotka nemohla ovplyvniť, napríklad v dôsledku výrazného zhoršenia ekonomickej situácie emitenta, v dôsledku zmien daňových predpisov, ktoré znižujú výhody plynúce z daňovo oslobodených príjmov z týchto cenných papierov a podobne.

(13) Pri presune cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa reálna hodnota ku dňu presunu považuje za novú umorovanú hodnotu, ktorá je ďalej zvyšovaná o dosahované úrokové výnosy. Pri presune cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie je cenný papier ku dňu presunu ocenený reálnou hodnotou so súčasným účtovaním rozdielu z ocenenia na účtoch nákladov alebo výnosov. Ak je k presunovaným cenným papierom zaradeným do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti vytvorená opravná položka, zruší sa pred takýmto presunom účtovaním na účet cenných papierov držaných do splatnosti. Po presune cenných papierov do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie je do nákladov alebo výnosov zahrnutý len rozdiel medzi reálnou hodnotou presunutého cenného papiera a jeho umorovanou hodnotou.

(14) Vlastné akcie sa bez ohľadu na účel nadobudnutia14) účtujú v pasívach na samostatnom účte znižujúcom vlastné imanie účtovnej jednotky. Rozdiel medzi menovitou hodnotou vlastných akcií a obstarávacou cenou sa pri znížení základného imania účtuje ako zvýšenie alebo zníženie emisného ážia, alebo zníženie rezervného fondu. Ak dôjde k predaju vlastných akcií, rozdiel medzi predajnou cenou a ich obstarávacou cenou sa účtuje ku dňu dohodnutia predaja ako zvýšenie alebo zníženie emisného ážia alebo rezervného fondu. Ak dôjde k bezodplatnému prevodu vlastných akcií, obstarávacia cena vlastných akcií sa účtuje ako zníženie emisného ážia alebo rezervného fondu.

(15) Vlastné dlhové cenné papiere sa účtujú v pasívach na samostatných účtoch v rámci účtových skupín vydaných cenných papierov.

(16) Vyrovnanie kúpy alebo predaja cenných papierov sa môže účtovať prostredníctvom súvahového účtu Zúčtovanie s trhom cenných papierov účtovej skupiny 37. Na tomto účte sa účtujú tiež poskytnuté marže a vklady tuzemským burzám a zahraničným burzám. Ak sú ako poskytnuté marže použité cenné papiere účtovnej jednotky, účtujú sa i naďalej na súvahových účtoch, zároveň sa účtujú na podsúvahovom účte Poskytnuté záruky - cenné papiere účtovej skupiny 97.

(17) Ak sa cenné papiere, ktoré sa účtujú v aktívach, odovzdajú na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke, účtujú sa ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky v účtovnej hodnote aj na podsúvahových účtoch Hodnoty odovzdané do úschovy, Hodnoty odovzdané do správy, Hodnoty odovzdané na uloženie, Hodnoty odovzdané na nakladanie účtovej skupiny 98.

§ 17

Zásady pre členenie majetku a záväzkov, ktorými sú deriváty a ich účtovanie

(1) Derivát15) je finančný nástroj, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, cenového indexu, od úverového hodnotenia (ratingu) alebo úverového indexu, alebo v závislosti od podobnej premennej,

b) nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny v úverových faktoroch a trhových faktoroch,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

(2) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(3) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré ho pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia.

(4) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,

b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,

c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,

d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,

e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(5) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. Za úrokové deriváty sa považujú i forwardové termínové vklady.

(6) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového akciového nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, nie však z podkladového komoditného nástroja, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového komoditného nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo podkladových komoditných nástrojov a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. V takom prípade

a) úverový derivát sa účtuje ako poskytnutá záruka, keď účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka v prípade, že tento subjekt neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát sa účtuje ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, plní ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka sa účtuje ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(10) Deriváty sa účtujú na podsúvahových a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania, alebo ukončenia, uplatnenia práva, ich predaja alebo spätného nákupu.

(11) Za deriváty sa nepovažujú

a) repo obchody,

b) zmluvy o kúpe, zmluvy o kúpe prenajatej veci, zmluvy o nájme alebo predaji hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob s výnimkou komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na sekundárnom trhu, napríklad poľnohospodárske produkty, nerastné produkty vrátane ropy, drahé kovy a energia, keď jedna zo zmluvných strán je oprávnená záväzky finančne vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvy o komoditách uzavreté na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c) zmluvy o nadobudnutí vlastných akcií výmenou,

d) poistné zmluvy alebo iné zmluvy, ktoré vyžadujú úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.

(12) Zložený finančný nástroj je zmluvne dohodnutý základný finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky alebo z iného hľadiska modifikuje vlastnosti základného finančného nástroja (ďalej len „vložený derivát“). Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný finančný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou alebo je oceňovaný reálnou hodnotou, ale zmeny z ocenenia sú ponechané na súvahovom účte.

(13) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa účtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) predajnej opcie a kúpnej opcie vložených do kapitálového nástroja; predajná opcia dáva investorovi právo, predať podkladový finančný nástroj za dohodnutú cenu k určitému termínu; kúpna opcia dáva investorovi právo, kúpiť podkladový finančný nástroj za cenu, za ktorú sa realizuje k určitému termínu,

b) menovej opcie vloženej do úrokového nástroja,

c) opcie na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti základného úrokového finančného nástroja neexistuje korekcia na trhovú úrokovú mieru,

d) derivátu, ktorým sa mení základný úrokový finančný nástroj na finančný nástroj s charakteristikami kapitálového nástroja alebo komodity,

e) derivátu, ktorý je vložený do úrokového nástroja, čím umožňuje konvertovať úrokový nástroj na kapitálový nástroj,

f) kúpnej alebo predajnej opcie na úrokový nástroj emitovaný s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá sa rovná obstarávacej cene úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy alebo náklady,

g) úverového derivátu vloženého do základného finančného nástroja.

(14) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) úrokového swapu vloženého do úrokového finančného nástroja,

b) úrokovej opcie vloženej do úrokového finančného nástroja, ak je pri obstaraní opcia mimo peňazí; kúpna opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je spotová (okamžitá) cena nižšia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti a predajná opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí ak je spotová cena vyššia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti,

c) menového swapu alebo forwardu vloženého do úrokového nástroja,

d) opcie na predčasné splatenie základného finančného nástroja s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá za bežných okolností nepovedie k značným ziskom alebo stratám.

(15) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako záruka, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, účtuje sa oddelene od základného finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.

(16) Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

a) zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,

b) zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný, napríklad dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaných nástrojov a zabezpečovacích nástrojov, vymedzenie rizika, prístup k zabezpečovaniu a preukázaniu efektívnosti zabezpečenia,

c) zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80 % až 125 % zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku; pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či zabezpečenie je efektívne na začiatku zabezpečenia a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

(17) Zabezpečovanými nástrojmi môžu byť

a) súvahové aktíva alebo záväzky, alebo ich časti,

b) zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch, zaväzujúce obidve strany a obsahujúce všetky podstatné náležitosti najmä množstvo, cenu, termín realizácie, sankcie,

c) očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené, ktorých uskutočnenieje pravdepodobné, napríklad podľa obchodného plánu účtovnej jednotky, množstva obdobných obchodov v minulosti, finančnej a prevádzkovej schopnosti účtovnej jednotky vykonať tento obchod, rozsahu strát a škôd, ktoré by mohli nastať pri neuskutočnení obchodu, možnosti použiť na rovnaké účely iný druh obchodu s podstatne rozdielnymi charakteristikami; identifikácia očakávaného budúceho obchodu v dokumentácii sa vykoná aj z hľadiska času, keď by sa obchod mal uskutočniť, pričom nie je nevyhnutné určiť presný okamih uskutočnenia, ale je potrebné určiť a zdokumentovať aspoň obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva.

(18) Zabezpečované nástroje môžu mať charakter

a) jednotlivého aktíva, záväzku alebo očakávaných budúcich obchodov,

b) viacerých aktív, záväzkov alebo očakávaných budúcich obchodov s obdobnými charakteristikami, pri ktorých sa zabezpečuje proti rovnakému riziku.

(19) Derivát sa neúčtuje ako zabezpečovací derivát, ak

a) uplynie doba platnosti zabezpečovacieho derivátu alebo je tento derivát predaný alebo uplatnený,

b) zabezpečenie už nespĺňa podmienky na zaradenie derivátu do zabezpečovacích derivátov a derivát sa účtuje ako derivát určený na obchodovanie,

c) ak sa už nepredpokladá, že dôjde k plneniu zmluvy alebo k realizácii očakávaného budúceho obchodu.

(20) Marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej burze a zahraničnej burze sa účtujú na súvahovom účte Zúčtovanie marží burzových derivátov účtovej skupiny 31 v samostatnej analytickej evidencii pre futurity a pre opcie, a ďalej v členení na marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty na vlastný účet, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej a zahraničnej burze a pre deriváty pre klienta, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej a zahraničnej burze. Účtujú sa tu tiež vysporiadané zmeny reálnych hodnôt derivátov, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej burze a zahraničnej burze. Marže vložené v cenných papieroch sa účtujú i naďalej na účtoch, na ktorých sa účtovali pred ich poskytnutím.

(21) Marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa neobchoduje na tuzemskej a zahraničnej burze, sa účtujú na súvahovom účte Ostatné pohľadávky voči iným bankám účtovej skupiny 13, ak ide o marže poskytnuté bankám a na účte Ostatné pohľadávky voči klientom účtovej skupiny 21, ak ide o marže poskytnuté iným účtovným jednotkám ako bankám. Marže poskytnuté v cenných papieroch sa účtujú aj naďalej na účtoch, kde sa účtovali pred ich poskytnutím.

(22) Marže v hotovosti prijaté pre deriváty, s ktorými sa neobchoduje na tuzemskej a zahraničnej burze, sa účtujú na súvahovom účte Ostatné záväzky voči bankám účtovej skupiny 13, ak ide o marže prijaté od bánk a na účte Ostatné záväzky voči klientom účtovej skupiny 22, ak ide o marže prijaté od iných účtovných jednotiek ako bánk. Marže prijaté v cenných papieroch sa účtujú v reálnej hodnote na podsúvahovom účte pre prijaté zálohy v účtovej skupine 97.

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

§ 18

(1) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou.

(2) Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. Opravná položka sa tvorí v odhadnutej hodnote zníženia hodnoty majetku.

(3) Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku účtovnou jednotkou nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s ich odhadom pri obstaraní tohto majetku.

(4) Tvorba opravných položiek sa účtuje na ťarchu účtu Tvorba opravných položiek účtovej skupiny 66 a v prospech príslušného účtu opravných položiek. Zrušenie opravných položiek sa účtuje na ťarchu príslušného účtu opravných položiek a v prospech účtu Zrušenie opravných položiek účtovej skupiny 76. Tvorba a zrušenie opravných položiek sa neúčtuje priamo v prospech alebo na ťarchu účtu príslušného majetku, s výnimkou podľa § 16 ods. 15.

(5) Opravné položky k účtom majetku ocenenom v cudzej mene sa účtujú v slovenskej mene a cudzej mene. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia majetku v cudzej mene, ku ktorému sú tieto opravné položky vytvorené.

§ 18a

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a cenným papierom

(1) Pri odhade zníženia hodnoty majetku, ktorým sú cenné papiere držané do splatnosti alebo pohľadávky iné ako držané na predaj, sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi hodnotou

a) dohodnutého peňažného toku z majetku a pravdepodobnou hodnotou peňažného toku z majetku a

b) tej časti peňažného toku z majetku, ktorá bude pravdepodobne splatená neskôr ako bolo dohodnuté a jej súčasnou hodnotou ku dňu inventarizácie.

(2) Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia. Ak ide o záložné právo, berie sa do úvahy peňažný tok z realizácie predmetu záložného práva znížený o náklady na obstaranie záložného práva a o náklady na realizáciu predmetu záložného práva.

(3) Stav majetku podľa odseku 1 sa zisťuje spravidla jednotlivo pri každej jednotlivej položke. Stav skupiny majetku, ktorá je rovnorodá z hľadiska rizika, ktoré poukazuje na dlžníkovu schopnosť splatiť všetky dlhy tak ako je dohodnuté, sa môže zisťovať a hodnotiť ako celok, ak jednotlivé položky tohto majetku nie sú významné.

(4) Majetok podľa odseku 1, ktorého stav sa zisťuje jednotlivo a pri ktorom sa zníženie hodnoty nezistilo, sa, ak je to možné, zoskupí do skupiny, ktorá je z hľadiska rizika rovnorodá a zisťuje sa, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty skupiny majetku ako celku a odhaduje sa hodnota tohto zníženia.

(5) Pri odhadovaní zníženia hodnoty skupiny majetku sa toto zníženie odhaduje vynásobením všetkých možných stavov zníženia hodnoty skupiny majetku pravdepodobnosťami týchto stavov a sčítaním týchto hodnôt. Tento odhad sa nazýva „očakávaná hodnota".

§ 18b

Hodnota majetku, ktorý účtovná jednotka nebude používať, je znížená, ak jeho predpokladaná realizačná cena, znížená o náklady na jeho vyradenie a speňaženie, je nižšia ako ocenenie tohto majetku v účtovníctve (ďalej len „čistá účtovná hodnota") a zníženie jeho hodnoty sa rovná rozdielu medzi jeho realizačnou cenou a čistou účtovnou hodnotou.

§ 18c

(1) Hodnota majetku iného ako podľa § 18a a 18b je znížená, ak jeho získateľná hodnota je nižšia ako jeho čistá účtovná hodnota. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi jeho čistou účtovnou hodnotou a jeho získateľnou hodnotou.

(2) Získateľnou hodnotou majetku sa rozumie vyššia z týchto dvoch hodnôt:

a) realizačnej ceny majetku zníženej o náklady na jeho realizáciu,

b) hodnoty z používania majetku.

(3) Získateľná hodnota majetku sa určuje spravidla pre jednotlivú položku majetku. Ak jednotlivá položka majetku nevytvára žiadne peňažné príjmy alebo nevytvára čisté peňažné príjmy z jej pokračujúceho používania, ktoré prevažne nezávisia od čistých peňažných príjmov z iného jednotlivého majetku alebo zo skupiny jednotlivých položiek majetku (ďalej len „jednotka vytvárajúca čisté peňažné príjmy"), táto jednotlivá položka majetku sa priradí k inej jednotlivej položke majetku, od ktorej čistých peňažných príjmov sú prevažne závislé čisté peňažné príjmy z pokračujúceho používania priradeného majetku, alebo ak vôbec nevytvára čisté peňažné príjmy, táto jednotlivá položka majetku sa priradí k inej jednotlivej položke majetku, ktorej tvorbe čistých peňažných príjmov napomáha, a tieto dve položky majetku spolu tvoria jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy. Ak nie je iná jednotlivá položka majetku, ku ktorej by bolo možné jednotlivú položku majetku priradiť, priradí sa k jednotke vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ak čisté peňažné príjmy vytvárané jednotlivou položkou majetku prevažne závisia od čistých peňažných príjmov vytváraných touto jednotkou, alebo ak vôbec nevytvára čisté peňažné príjmy, táto jednotlivá položka majetku sa priradí k jednotke vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ktorej tvorbe čistých peňažných príjmov napomáha. V takýchto prípadoch sa získateľná hodnota určí pre jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy. Čistým peňažným príjmom sa rozumie rozdiel medzi peňažným príjmom vytváraným používaním majetku a peňažným výdajom na udržiavanie majetku v prevádzky schopnom stave.

(4) Ak sa získateľná hodnota určí podľa odseku 3 pre jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy a súčet čistých účtovných hodnôt položiek majetku, ktorý je súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, je vyšší ako získateľná hodnota jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, v hodnote rozdielu sa

a) vytvorí opravná položka ku goodwillu, ak je goodwillu súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, a ak je rozdiel vyšší ako hodnota goodwillu, v hodnote zostatku rozdielu sa podľa pomeru čistej účtovnej hodnoty jednotlivej položky majetku k súčtu čistých účtovných hodnôt jednotlivých položiek majetku, ktoré tvoria jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy, s výnimkou goodwillu vytvoria opravné položky k ostatným jednotlivým položkám majetku, ktoré sú súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, alebo

b) podľa pomeru čistej účtovnej hodnoty jednotlivej položky majetku v čistej účtovnej hodnote majetku jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy vytvoria opravné položky k jednotlivým položkám majetku, ktoré sú súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ak súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy nie je goodwill.

(5) Realizačnou cenou jednotlivej položky majetku sa rozumie cena dosiahnuteľná na aktívnom trhu, alebo ak pre určitú položku majetku aktívny trh nejestvuje, cena dosiahnuteľná na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej bez nátlaku medzi dostatočne informovanými, veci znalými a zmluvu uzavrieť ochotnými zmluvnými stranami, ak je možné vykonať spoľahlivý odhad tejto ceny. Ak pre jednotlivú položku majetku aktívny trh nejestvuje a nie je možné vykonať spoľahlivý odhad realizačnej ceny, získateľná hodnota majetku sa rovná hodnote z používania majetku.

(6) Aktívnym trhom sa rozumie trh, na ktorom sú

a) obchodované položky rovnorodé,

b) obvykle v každom čase osoby ochotné kúpiť alebo predať majetok,

c) informácie o cenách dostupné verejnosti.

(7) Hodnota z používania majetku je súčasná hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných prímov, ktoré sa očakávajú v dôsledku nepretržitého používania majetku a budúceho peňažného toku z jeho likvidácie na konci jeho životnosti. Odhad budúcich čistých peňažných príjmov je zložený z týchto odhadov vykonaných na rovnako dlhú dobu:

a) odhad peňažných príjmov z pokračujúceho používania majetku, spravidla na najbližších päť rokov,

b) odhad peňažných výdajov, ktoré budú nutné, aby majetok mohol vytvárať peňažný príjem zo svojho pokračujúceho používania, vrátane peňažného výdaja na prípravu majetku na používanie a výdajov na budúcu priamu réžiu a nepriamu réžiu na používanie majetku,

c) odhad peňažných prostriedkov, ktoré budú prijaté alebo vydané z likvidácie majetku na konci jeho životnosti.

(8) Ak ide o vklad do základného imania dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, určuje sa hodnota z používania majetku odhadom

a) podielu účtovnej jednotky na súčasnej hodnote odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov vytváraných dcérskou účtovnou jednotkou alebo pridruženou účtovnou jednotkou, vrátane peňažných príjmov z prevádzky dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky a z výťažku z likvidácie tohto vkladu, alebo

b) súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov z dividend z vkladu do základného imania a výťažku z jeho likvidácie.

(9) Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov na účel určenia hodnoty z používania majetku sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku, je miera návratnosti investície, ktorú by investor požadoval, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobné tomu, o ktorom účtovná jednotka očakáva, že ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého majetku a rizík, že budúci čistý peňažný tok sa bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od odhadovaného peňažného toku. Na tento účel možno vziať do úvahy

a) váženú priemernú cenu kapitálu účtovnej jednotky určenú napríklad pomocou modelu „capital asset pricing",

b) zástupnú výpožičkovú úrokovú mieru, alebo

c) inú vhodnú trhovú výpožičkovú úrokovú mieru.

(10) Životnosťou majetku sa rozumie

a) doba, počas ktorej sa očakáva, že majetok bude účtovnou jednotkou používaný, alebo

b) produkcia, o ktorej sa očakáva, že ju účtovná jednotka dosiahne používaním majetku.

§ 18d

Na tvorbu opravných položiek pre účtovné jednotky, ktoré sú bankami a pobočkami zahraničných bánk, sa vzťahujú aj osobitné predpisy17), s výnimkou ustanovenia osobitného predpisu17a) o opravných položkách podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Zásady pre tvorbu a rušenie rezerv

§ 19

(1) Rezerva sa tvorí, ak

a) účtovná jednotka má záväzok alebo inú povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusí byť určený,

b) pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na splnenie povinnosti je väčšia ako 50 % a

c) je možné vykonať spoľahlivý odhad tohto úbytku.

(2) Rezerva na inú povinnosť ako právnu sa tvorí, ak druhá strana môže odôvodnene očakávať, že povinnosť bude uznaná a splnená, pretože

a) v minulosti účtovná jednotka v obdobných prípadoch svoje povinnosti iné ako právne uznávala a plnila, alebo

b) zverejneným postupom alebo dostatočne jasným vyhlásením v súvislosti s touto povinnosťou účtovná jednotka druhej strane oznámila, že uznáva svoju zodpovednosť a uspokojí jej nároky vyplývajúce z tejto zodpovednosti.

(3) Ak ide o množstvo podobných záväzkov (ďalej len „trieda záväzkov"), pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na vyrovnanie záväzkov, môže byť posudzovaná z triedy záväzkov ako celku. V takom prípade, hoci pravdepodobnosť úbytku pre každú jednotku triedy záväzkov môže byť menšia ako 50 %, pravdepodobnosť úbytku z triedy záväzkov ako celku môže byť spoľahlivo odhadnutá a rezerva sa môže vytvoriť.

(4) Rezerva k triede záväzkov sa odhaduje vynásobením všetkých možných hodnôt triedy záväzkov ich pravdepodobnosťami a súčtom týchto hodnôt (očakávaná hodnota). Ak jestvuje rad možných hodnôt a všetky hodnoty tohto radu majú rovnakú pravdepodobnosť, použije sa stredná hodnota.

(5) Rezervy sa tvoria podľa osobitného predpisu18) a ako ostatné rezervy.

(6) Rezervy sa členia podľa účelu, na ktorý sa tvoria.

(7) Rezerva sa účtuje v slovenskej mene a v cudzej mene, v ktorej sa môže plniť. Ak sa účtuje rezerva aj v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(8) Rezerva sa tvorí na ťarchu účtu nákladov na tvorbu rezerv účtovej skupiny 63 - Všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv alebo účtovej skupiny 65 - Náklady na tvorbu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu rezerv účtovej skupiny 54 - Rezervy. Zrušenie rezervy sa účtuje v prospech príslušného účtu výnosov zo zrušenia rezerv účtovej skupiny 73 - Výnosy zo zrušenia rezerv alebo účtovej skupiny 75 - Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 54 – Rezervy.

(9) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zrušenie rezervy sa účtuje v prospech výnosov ak pominú dôvody, pre ktoré boli vytvorené. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(10) Rezervy sa netvoria k majetku, ani na opravu dlhodobého hmotného majetku.

§ 19a

Rezerva na reštrukturalizáciu

(1) Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí na základe podrobného plánu reštrukturalizácie schváleného štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ak bol tento plán oznámený právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré môžu byť reštrukturalizáciou dotknuté. Toto oznámenie sa vykoná v období, keď je nepravdepodobné, že v tomto pláne dôjde k významným zmenám, pričom skončenie realizácie tohto plánu je naplánované v takom čase, že vykonanie významných zmien v tomto pláne je nepravdepodobné.

(2) Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí len na priame výdavky na reštrukturalizáciu, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie reštrukturalizácie a zároveň nie sú spojené s pokračujúcou činnosťou účtovnej jednotky. Táto rezerva nezahrňuje napríklad náklady na preškolenie zamestnancov alebo premiestnenie zamestnancov, ktorí budú v práci pokračovať, náklady na marketing alebo investície do nových systémov a distribučných sietí.

(3) Reštrukturalizácia je proces, ktorý je plánovaný a riadený štatutárnym orgánom účtovnej jednotky a ktorý významne mení rozsah, predmet činnosti účtovnej jednotky alebo spôsob, akým je činnosť účtovnej jednotky vykonávaná.

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania a ich použitie

§ 20

(1) Po prvotnom zaúčtovaní jednotlivého úveru, pohľadávky alebo cenného papiera držaného do splatnosti do účtovných kníh účtovnej jednotky podľa § 25 ods. 1 zákona sa jeho hodnota znižuje o splátky istiny, zvyšuje sa o hodnotu dosiahnutého výnosu a znižuje sa o zníženie jeho hodnoty (ďalej len „umorovaná hodnota"). Umorovanou hodnotou finančného záväzku sa rozumie hodnota, v akej bol finančný záväzok prvotne zaúčtovaný, znížená o splátky istiny a zvýšená o dosiahnutý náklad. Ak ide o záväzok, ktorého menovitá hodnota je vyššia ako hodnota toho, čo účtovná jednotka za vznik záväzku obdržala, jeho umorovanou hodnotou sa rozumie menovitá hodnota tohto záväzku znížená o hodnotu nákladu, ktorý iba prirastie. Na výpočet dosiahnutého výnosu alebo dosiahnutého nákladu sa použije metóda efektívnej úrokovej miery. Dosiahnutý výnos alebo dosiahnutý náklad sa vypočíta z rozdielu medzi hodnotou, v akej bol majetok alebo záväzok prvotne zaúčtovaný a hodnotou pri ich splatnosti. Namiesto metódy efektívnej úrokovej miery možno použiť lineárnu metódu, ak ide o majetok a záväzky s kratšou zostatkovou dobu splatnosti ako jeden rok.

(2) Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok

a) budúcich peňažných príjmov z majetku, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného majetku tak, aby sa rovnali hodnote, v akej bol majetok prvotne zaúčtovaný, alebo

b) budúcich peňažných výdavkov zo záväzku, ktoré budú vydané počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby sa rovnali hodnote, v akej bol záväzok prvotne zaúčtovaný.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje pri

a) dlhopise s kupónom postupné znižovanie rozdielu, ktorým je diskont alebo prémia, medzi obstarávacou cenou dlhopisu zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania dlhopisu (ďalej len „čistá obstarávacia cena") a jeho menovitou hodnotou a postupne dosahovaný výnos z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) dlhopisoch bez kupónov a pri cenných papieroch, ktoré predstavujú záväzok na zaplatenie, napríklad pokladničná poukážka alebo zmenka, postupné znižovanie rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté výnosy alebo dosiahnuté náklady sa účtujú najneskôr ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky na účtoch príslušných účtov nákladov alebo výnosov a súvzťažne na účtoch tých účtových skupín, na účtoch ktorých bol prvotne zaúčtovaný majetok alebo záväzky, ku ktorým tieto výnosy alebo náklady prirástli.

(5) Zlato držané na účely obchodovania alebo na predaj účtovnou jednotkou, ktorou je Národná banka Slovenska, sa oceňuje k dňu ocenenia reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt sa účtujú podľa ich povahy buď na ťarchu alebo v prospech účtu Fond na nové ocenenie zlata účtovej skupiny 56 so súvzťažným zápisom na účet Zlato účtovej skupiny 11. Pri predaji alebo inom úbytku zlata sa príslušná časť zvýšenia alebo zníženia účtu Fond na nové ocenenie zlata účtovej skupiny 56 účtuje do nákladov alebo do výnosov.

§ 21

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania hmotného majetku a nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku sú všetky náklady súvisiace s jeho obstaraním.

(2) Ocenenie hmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena hmotného majetku alebo nehmotného majetku podľa osobitného predpisu12). O sumu technického zhodnotenia, ktoré z jednotlivých zložiek majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom12) sa nezvýši obstarávacia cena týchto zložiek majetku a účtuje sa do nákladov na účet Nakupované výkony účtovej skupiny 63.

(3) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(4) Súčasťou obstarávacej ceny nehmotného majetku sú clá a ďalšie výdavky vynaložené v súvislosti s prípravou majetku pre jeho zamýšľané využitie.

(5) Ocenenie jednotlivých zložiek nehmotného majetku sa zvyšuje o technické zhodnotenie, ak výdavky na nehmotný majetok v súhrne za účtovné obdobie prevýšia sumu ustanovenú osobitným prepisom12) a technické zhodnotenie je v tomto období uvedené do používania.

(6) O výdavky vynaložené na nehmotný majetok, ktoré účtovná jednotka v predchádzajúcich účtovných obdobiach zahrnula do nákladov, sa nezvyšuje vstupná cena12) nehmotného majetku v ďalších účtovných obdobiach.

§ 22

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, tuzemským burzám a zahraničným burzám. Pri cenných papieroch prijatých alebo dodaných v rámci termínovej operácie je súčasťou ocenenia cenných papierov reálna hodnota pevnej termínovej operácie, alebo vnútorná hodnota opcie. Vnútorná hodnota opcie je rozdiel medzi spotovou (okamžitou) cenou podkladového finančného nástroja a cenou, za ktorú sa podkladový finančný nástroj realizuje. Pri kúpnych opciách je ich vnútorná hodnota tým väčšia, čím je spotová cena v porovnaní s cenou, za ktorú sa realizujú, vyššia a pri predajných opciách je to naopak.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo do dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Odo dňa dohodnutia nákupu cenných papierov určených na obchodovanie alebo cenných papierov určených na predaj, ak je nákup dohodnutý v rámci spotovej operácie, do dňa dohodnutia ich predaja alebo do dňa ich splatnosti sa oceňujú tieto cenné papiere reálnou hodnotou. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia. Z meny reálnych hodnôt cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú na účty nákladov alebo výnosov súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov. Rozdiely medzi obstarávacími cenami alebo umorovanými hodnotami cenných papierov určených na predaj a ich reálnymi hodnotami sa účtujú na účet Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov. Ak sa reálna hodnota cenného papiera na predaj znížila tak, že zostatok účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 je na strane Má dať a možno odôvodnene predpokladať, že toto zníženie reálnej hodnoty bolo spôsobené podľa § 18 ods. 3, v prípade dlhového cenného papiera sa zápis oceňovacieho rozdielu zruší opačným zápisom a súčasne za oceňovací rozdiel zapíše v prospech analytického účtu oceňovacieho rozdielu zo zníženia hodnoty cenného papiera k účtu príslušného cenného papiera a na ťarchu účtu Náklady z oceňovacích rozdielov zo zníženia hodnoty majetku účtovej skupiny 66. Ak sa pri nasledujúcej inventarizácii zistí, že hodnota cenného papiera nie je znížená, oceňovací rozdiel zo zníženia hodnoty sa zruší opačným zápisom. V prípade vkladu do základného imania alebo podielu na vlastnom imaní sa zápis oceňovacieho rozdielu zruší opačným zápisom a súčasne sa účtuje o odpísaní príslušnej hodnoty cenného papiera na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66. O prípadnom následnom zvýšení hodnoty vkladu do základného imania alebo podielu na vlastnom imaní sa neúčtuje.

(3) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti je ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšované o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont. Ak dôjde k predaju cenných papierov držaných do splatnosti alebo cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie, sa rozdiel medzi umorovanou hodnotou týchto cenných papierov a ich predajnou cenou v deň vyrovnania predaja účtuje do výnosov alebo nákladov ako zisk alebo strata z predaja cenných papierov.

(4) Pri záväzkoch z cenných papierov určených na obchodovanie, ak ide o záväzky z dlhopisov s kupónmi určených na obchodovanie sa predajná cena odo dňa vyrovnania predaja cenného papiera do dňa vyrovnania spätného nákupu postupne zvyšuje o úrokové náklady z kupónu. Odo dňa dohodnutého krátkeho predaja do dňa dohodnutého spätného nákupu sa oceňujú tieto záväzky reálnou hodnotou. Záväzky z dlhových cenných papierov určených na obchodovanie sa postupne zvyšujú o dosahované úrokové náklady iné ako úrokové náklady z kupónu, ktorými sú prémie, diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia. Zmeny reálnych hodnôt sa účtujú na účtoch nákladov alebo výnosov súvzťažne s príslušnými účtami záväzkov z cenných papierov.

(5) Pri cenných papieroch vydaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na vydané cenné papiere.

(6) Vlastné dlhové cenné papiere sa oceňujú pri prvotnom účtovaní obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú náklady na obchody. Pri vlastných dlhových cenných papieroch prijatých v rámci termínovej operácie je súčasťou ocenenia aj reálna hodnota pevnej termínovej operácie alebo vnútorná hodnota opcie. Rozdiel medzi obstarávacou cenou spätne nakúpených vlastných dlhových cenných papierov a umorovanej hodnoty emitovaných cenných papierov sa účtuje do výnosov alebo nákladov ako zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi. O hodnoty, ktoré zodpovedajú postupnému zvyšovaniu ocenenia, ktorými sú dosahované úrokové výnosy spätne nakúpených vlastných dlhových cenných papierov, sa znižujú úrokové náklady na vydané dlhové cenné papiere.

(7) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje podľa § 27 zákona ako trhová cena vyhlásená najneskoršie ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu je možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(8) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

b) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

c) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(9) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podiely na základnom imaní pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Dobré meno (goodwill) zahrnuté v obstarávacej cene, ak podiel účtovej jednotky na čistých aktívach ocenených reálnou hodnotou dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky je nižší ako obstarávacia cena podielu, sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 47. Ak podiel účtovej jednotky na čistých aktívach ocenených reálnou hodnotou dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky je vyšší ako obstarávacia cena podielu, o rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom na čistých aktívach sa zvýši ocenenie podielu súvzťažne v prospech účtu Výnosy z akcií a podielov účtovej skupiny 71. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovnej závierky dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky. Ocenenie podielu na základnom imaní sa po prvotnom zaúčtovaní

a) zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky; účtuje sa so súvzťažným zápisom na účtoch podielov na zisku alebo strate z podielov na základnom imaní v ekvivalencii účtovej skupiny 76 alebo 66,

b) zníži o nárok na dividendy v sume nezníženej o daň z príjmu, prípadne o iné rozdelenie zisku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Výnosy z podielu na zisku z podielových cenných papierov a vkladov v ekvivalencii účtovej skupiny 76,

(10) Pri ocenení metódou vlastného imania sa nárok na dividendy, prípadne o iné rozdelenie zisku účtujú v prospech výnosov na účet Výnosy z akcií a podielov účtovnej skupiny 71 so súvzťažným zápisom na účtoch účtovej skupiny 34, súčasne sa zníži ocenenie podielov na základnom imaní podľa odseku 9 o hodnotu zodpovedajúcu nároku na dividendy, prípadne inému rozdeleniu zisku, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Výnosy z podielu na zisku z podielov na základnom imaní v ekvivalencii účtovej skupiny 76. Ocenenie podielu na základnom imaní sa znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách na vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe. Rozdiely z takéhoto ocenenia podielov na základnom imaní sa účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek účtovej skupiny 56. Hodnota podielu na základom imaní sa rovná nule, ak podiel účtovnej jednotky na stratách dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky sa rovná oceneniu podielu na základnom imaní podľa odseku 9 v účtovníctve účtovnej jednotky alebo ho prevyšuje.

(11) Na ocenenie podielu na základnom imaní metódou vlastného imania ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky toho istého dňa ako je deň, ku ktorému sa podiely na základnom imaní oceňujú. Ak dcérska účtovná jednotka alebo pridružená účtovná jednotka nezostavuje účtovnú závierku k rovnakému dňu ako účtovná jednotka, možno použiť údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ku dňu, ktorý nepredchádza deň ocenenia viac ako tri mesiace.

§ 23

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania derivátov

(1) Na podsúvahových účtoch sa účtujú odo dňa dohodnutia obchodu pohľadávky a záväzky z úrokových derivátov, menových derivátov, akciových derivátov, komoditných derivátov a úverových derivátov v hodnote podkladového finančného nástroja. Tieto pohľadávky a záväzky sa ďalej oceňujú z dôvodu zmien rizikových úrokových mier a bezrizikových úrokových mier, spotových menových kurzov, zmien cien akcií a zmien cien komodít.

(2) Na súvahových účtoch sa deriváty účtujú v reálnych hodnotách vyjadrených v slovenskej mene, s výnimkou podľa odsekov 3 a 4.

(3) Na súvahových účtoch sa účtujú deriváty v slovenskej mene a v cudzej mene, ak

a) ide o úrokový derivát v cudzej mene a

b) účtovná jednotka neoceňuje podsúvahové pohľadávky a záväzky z tohto úrokového derivátu z dôvodu zmien úrokových mier.

(4) Ak sa zabezpečovací úrokový derivát použije na zabezpečenie reálnej hodnoty, reálna hodnota tohto derivátu sa účtuje v slovenskej mene a v cudzej mene. Ak použije účtovná jednotka zabezpečenie peňažných tokov, najbližšia čistá poskytnutá úroková platba alebo prijatá úroková platba sa účtuje v cudzej mene a v slovenskej mene sa účtuje zostávajúca časť reálnej hodnoty derivátu. Ak nejde o zabezpečovací úrokový derivát, kurzové rozdiely z tohto derivátu sú súčasťou nákladov na derivátové operácie alebo výnosov z derivátových operácií.

(5) Prijatie alebo dodanie podkladového finančného nástroja sa účtuje v dohodnutej cene upravenej o reálnu hodnotu pevnej termínovej operácie alebo vnútornú hodnotu opcie, ktorou je pri kúpnej opcii rozdiel medzi spotovou cenou podkladového finančného nástroja a reálnou hodnotou v deň uplatnenia opcie, ak je tento rozdiel kladný; pri predajnej opcii rozdiel medzi cenou opcie, za ktorú sa realizuje a spotovou cenou podkladového finančného nástroja pri uplatnení opcie, ak je tento rozdiel kladný. Vysporiadanie zmien reálnych hodnôt burzových derivátov sa účtuje na účet marží Zúčtovanie marží burzových derivátov účtovej skupiny 31.

(6) V deň ocenenia derivátov sa účtujú straty na účet Náklady na derivátové operácie účtovej skupiny 61 a zisky na účet Výnosy z derivátových operácií účtovej skupiny 71 vzniknuté zo zmien reálnych hodnôt.

(7) Reálna hodnota derivátu sa určí ako trhová cena vyhlásená najneskoršie v deň ocenenia. Ak trhovú cenu nie je možné spoľahlivo určiť, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(8) Rozdiely z ocenenia derivátov reálnou hodnotou okrem zabezpečovacích derivátov podľa odsekov 9 až 13 sa účtujú so súvzťažným zápisom na účtoch nákladov alebo výnosov.

(9) Pre zabezpečovacie deriváty sa používajú spôsoby oceňovania podľa typu zabezpečovacieho vzťahu, ktorým môže byť

a) zabezpečenie reálnej hodnoty,

b) zabezpečenie peňažných tokov,

c) zabezpečenie čistej investície spojené s podielmi na základnom imaní v cudzej mene v dcérskych účtovných jednotkách alebo podielmi na základnom imaní v cudzej mene v pridružených účtovných jednotkách.

(10) Zabezpečenie reálnej hodnoty je zabezpečenie zmien reálnej hodnoty aktíva alebo záväzku alebo časti tohoto aktíva alebo záväzku, ktoré sú dôsledkom konkrétneho rizika a ktoré môžu mať vplyv na zisk alebo stratu. Zabezpečovaný nástroj možno oceniť reálnou hodnotou

a) so súčasným účtovaním rozdielov z ocenenia na účtoch nákladov alebo výnosov,

b) aktíva alebo záväzku počas trvania zabezpečenia upravenou o zmeny, ktoré zodpovedajú zabezpečovaným rizikám a tieto zmeny sa účtujú v deň ocenenia do nákladov alebo výnosov, a to podľa charakteru zabezpečovaného rizika, napríklad úrokové náklady alebo výnosy, straty alebo zisky z kurzových rozdielov,

c) pričom zmeny z ocenenia sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov účtovej skupiny 56; pri použití zabezpečenia reálnej hodnoty, zmeny reálnych hodnôt zabezpečovaného nástroja zodpovedajúce zabezpečovaným rizikám počas doby trvania zabezpečenia sa prevedú z účtu Oceňovacie rozdiely z prepočtu zabezpečovacích derivátov účtovej skupiny 56 do nákladov alebo výnosov, a to podľa charakteru zabezpečovaného rizika.

(11) Na účty nákladov alebo výnosov, kde sa účtujú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov sa účtujú aj

a) zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov, ak efektívnosť zabezpečenia bola splnená pri zohľadnení celkových zmien reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov,

b) zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku, ak efektívnosť zabezpečenia bola splnená pri zohľadnení zmien reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku; zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov, ktoré nezodpovedajú zabezpečovanému riziku sa účtujú do nákladov na účte Náklady na derivátové operácie účtovej skupiny 61 alebo do výnosov na účte Výnosy z derivátových operácií účtovej skupiny 71.

(12) Zabezpečenie peňažných tokov je zabezpečenie zmien peňažných tokov, ktoré sú dôsledkom konkrétneho rizika súvisiaceho so zmluvou, očakávaným budúcim obchodom, s aktívami, záväzkami, pri ktorých je predmetom zabezpečenia rovnaké riziko. Zisky alebo straty vzniknuté po dobu trvania zabezpečenia zo zmien reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov dohodnutých v rámci zabezpečenia peňažných tokov, ktoré zodpovedajú zabezpečeným rizikám, sa vykazujú v súvahe v účtovej skupine 56. Do nákladov alebo výnosov sa účtujú v rovnakých obdobiach, ako sa účtujú náklady alebo výnosy spojené so zabezpečovanými nástrojmi. Pri zabezpečovacích derivátoch, keď zabezpečovaným nástrojom je zmluva alebo očakávaný budúci obchod, ktorého výsledkom bude vznik súvahového aktíva alebo súvahového záväzku, vzniknuté zisky alebo straty zo zmien reálnych hodnôt sa stanú súčasťou ocenenia týchto súvahových aktív alebo súvahových záväzkov. Ak nie je výsledkom vznik súvahového aktíva alebo záväzku účtujú sa zisky alebo straty vzniknuté zo zmien reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov do nákladov alebo výnosov v deň uskutočnenia očakávaného budúceho obchodu alebo zmluvy. Zisky alebo straty vzniknuté zo zmien reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov dohodnutých v rámci zabezpečenia peňažných tokov, ktoré zodpovedajú nezaisteným rizikám sa účtujú v deň ocenenia do nákladov na účte Náklady na derivátové operácie účtovej skupiny 61 alebo do výnosov na účet Výnosy z derivátových operácií účtovej skupiny 71.

(13) Zabezpečenie čistých investícií do podielov na základnom imaní v cudzej mene v dcérskych účtovných jednotkách alebo podielov na základnom imaní v cudzej mene v pridružených účtovných jednotkách je zabezpečenie proti kurzovému riziku z týchto podielov na základnom imaní. Zisky alebo straty vzniknuté počas doby trvania zabezpečenia zo zmien reálnych hodnôt týchto zabezpečovacích derivátov zodpovedajúce kurzovému riziku sa vykazujú v súvahe v účtovej skupine 56. Do nákladov alebo výnosov sa účtujú v rovnakom období, ako sa účtujú náklady alebo výnosy spojené s odúčtovaním zabezpečovaných čistých investícií do podielov na základnom imaní v cudzej mene. Zisky alebo straty vzniknuté zo zmien reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov, ktoré zodpovedajú inému ako kurzovému riziku, sa účtujú v deň ocenenia do nákladov alebo do výnosov.

§ 24

Odpisovanie majetku

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov.

(2) Odpisy majetku sa účtujú v prospech účtu oprávok a na ťarchu príslušných účtov odpisov v účtovej triede 6 a to do výšky, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve.

(3) Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k hmotnému majetku a nehmotnému majetku.

(4) Sadzby účtovných odpisov si určí účtovná jednotka napríklad z hľadiska času, doby použiteľnosti alebo vo vzťahu k výkonom. Drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok možno odpisovať aj jednorazovo.

(5) Účtovné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Mimoriadny odpis sa vykoná ak dôjde k trvalému zníženiu ocenenia majetku; v takom prípade sa upraví aj odpisový plán.

(7) Vyradenie hmotného majetku sa vykoná najmä z dôvodu jeho predaja, likvidácie, bezodplatného prevodu, v dôsledku škody. Zostatková cena vyraďovaného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, a ostatné náklady spojené s vyradením majetku sa účtujú na ťarchu ostatných prevádzkových nákladov účtovej skupiny 66 v prospech účtu príslušného majetku.

(8) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivej zložky hmotného majetku trvalým vyradením vecí, bez toho, aby sa majetok znehodnotil alebo stratil spôsobilosť užívania, sa ocenenie majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej veci, ktorá by bola súčasťou ocenenia majetku a po vyradení má povahu samostatnej hnuteľnej veci, pričom sa miera odpísania vyradenej veci zhoduje s mierou odpísania pôvodného majetku.

(9) Ak účtovná jednotka odstúpi od zmluvy na dodanie prác alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nedôjde k dokončeniu prác spojených s obstarávaním hmotného majetku, výdavky účtované na príslušnom účte obstarania hmotného majetku sa jednorazovo odpíšu na príslušný účet v účtovej skupine 66 - Ostatné prevádzkové náklady.

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania

§ 25

Účtovné jednotky účtujú v rámci týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska,

b) Účtová trieda 1 – Pokladničné účty, bankové účty a medzibankové účty,

c) Účtová trieda 2 - Účty klientov, poskytnuté a prijaté úvery a pôžičky,

d) Účtová trieda 3 - Cenné papiere, deriváty, ostatné pohľadávky, ostatné záväzky a prechodné účty,

e) Účtová trieda 4 - Finančné investície, hmotný majetok, nehmotný majetok, podriadené finančné aktíva a zásoby,

f) Účtová trieda 5 - Kapitálové účty, dlhodobé záväzky a závierkové účty,

g) Účtová trieda 6 - Náklady,

h) Účtová trieda 7 - Výnosy,

i) Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo,

j) Účtová trieda 9 - Podsúvahové účty.

§ 26

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Na účtoch účtových skupín 01 a 02 sa účtujú pohľadávky a záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu, bankám Európskeho systému centrálnych bánk a ostatným zahraničným subjektom, pohľadávky a záväzky voči bankám, krátkodobé cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska a emitované bankovky a mince. Účty týchto účtových skupín sa vedú len v Národnej banke Slovenska.

Účtová trieda 1 – Pokladničné účty, bankové účty a medzibankové účty

§ 27

(1) V účtovej triede 1 sa účtujú

a) pokladničná hotovosť, zlato, iné pokladničné hodnoty (účtová skupina 11),

b) vklady a úvery voči Národnej banke Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám (účtová skupina 12),

c) vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky (účtová skupina 13),

d) záväzky z cenných papierov a iných hodnôt (účtové skupiny 16 a 17).

(2) Účtovné prípady vyplývajúce z medzibankových operácií sa účtujú priamo na ťarchu alebo v prospech loro účtu alebo nostro účtu so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu príslušného účtu.

(3) Účty účtovej triedy 1 sa vedú v slovenskej mene a cudzej mene podľa toho v akej mene je otvorený účet, poskytnutý úver alebo prijatý úver, účtované záväzky z cenných papierov a z iných hodnôt. Pokladničné hodnoty sa vedú v slovenskej mene a v cudzej mene sa vedú podľa bánk emitujúcich bankovky a mince v cudzej mene.

§ 28

(1) Na účtoch účtovej skupiny 11 – Pokladničné hodnoty sa účtujú

a) bankovky a mince, pamätné bankovky a pamätné mince, ktoré sú zákonnými peniazmi a na ktorých je uvedená menovitá hodnota v slovenskej mene (ďalej len „bankovky a mince“) a bankovky a mince v cudzej mene,

b) zlato razené a nerazené vo vlastníctve účtovnej jednotky, ktoré nie je zbierkou mincí, alebo zákonnými peniazmi,

c) iné pokladničné hodnoty, ktorými sú najmä drahé kovy okrem zlata, obchodné mince, nakúpené cestovné šeky bánk, zásoba kolkov a známok; nakúpené ostatné ceniny sa účtujú ako zásoby, ak nie sú prísne zúčtovateľnými tlačivami; ceniny, ktoré sú prísne zúčtovateľné tlačivá napríklad stravné lístky závodného stravovania vlastnej jedálne sa účtujú v podsúvahe v účtovej skupine 99 ako hodnoty v evidencii,

d) hodnoty na ceste; ide o preklenovací účet, ktorý slúži na časové preklenutie nesúladu medzi pohybom hodnôt a účtovným dokladom, na základe ktorého sa tento pohyb účtuje.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 12 – Vklady a úvery voči Národnej banke Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám sa účtujú

a) peňažné prostriedky bánk na bežných účtoch v Národnej banke Slovenska, zahraničných emisných bankách a poštových bankách,

b) peňažné rezervy bánk v Národnej banke Slovenska,

c) termínované vklady v Národnej banke Slovenska a zahraničných emisných bankách,

d) poskytnuté úvery Národnej banke Slovenska a zahraničným emisným bankám, vrátane obrátených repo obchodov,

e) termínované vklady Národnej banky Slovenska a zahraničných emisných bánk,

f) prijaté úvery od Národnej banky Slovenska a zahraničných emisných bánk, vrátane repo obchodov.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 13 – Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky voči bankám sa účtujú

a) peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách,

b) termínové vklady v bankách,

c) poskytnuté úvery vrátane obrátených repo obchodov,

d) ostatné pohľadávky, napríklad pohľadávky zo záruk, faktoringu, akreditívu,

e) peňažné prostriedky na bežných účtoch iných bánk,

f) termínované vklady iných bánk,

g) prijaté úvery vrátane repo obchodov,

h) ostatné záväzky, napríklad záväzky zo záruk, faktoringu, akreditívu,

i) štandardné úvery, vklady s výhradou a klasifikované úvery, vklady a ostatné pohľadávky a opravné položky ku štandardným pohľadávkam s výhradou, klasifikovaným úverom, vkladom a ostatným pohľadávkam,

j) pohľadávky z finančného prenájmu, pri ktorom je prenajímateľom účtovná jednotka, ktorá je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nájomcom je iná banka alebo pobočka zahraničnej banky a záväzky z takéhoto finančného prenájmu.

(4) V účtovej skupine 13 sa účtuje tiež úver poskytnutý spoločne niekoľkými účtovnými jednotkami s rozdelením peňažnej účasti, rizika a úroku za každú účtovnú jednotku. V každej z týchto účtovných jednotiek sa účtuje pomerná časť jej peňažnej účasti na príslušnom účte tejto účtovej skupiny.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 16 – Záväzky z iných hodnôt sa účtujú záväzky z iných hodnôt.

Účtová trieda 2 - Účty klientov, poskytnuté a prijaté úvery a pôžičky

§ 29

V účtovej triede 2 sa účtujú

a) poskytnuté úvery a pôžičky vrátane obrátených repo obchodov a ostatné pohľadávky voči účtovným jednotkám, ktoré nie sú bankami (účtová skupina 21),

b) vklady, úvery a pôžičky prijaté od účtovných jednotiek, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk vrátane záväzkov z finančného prenájmu a záväzkov na vrátenie peňažných prostriedkov v rámci repoobchodov (účtové skupiny 22, 23),

c) pohľadávky so zníženou hodnotou, ktorými sú štandardné pohľadávky s výhradou, neštandardné pohľadávky, pochybné pohľadávky a stratové pohľadávky podľa osobitného predpisu17) účtovných jednotiek, ktoré sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk voči účtovným jednotkám, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk, pohľadávky so zníženou hodnotou účtovných jednotiek, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk voči účtovným jednotkám, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a opravné položky k pohľadávkam so zníženou hodnotou (účtová skupina 24),

d) vydané krátkodobé cenné papiere (účtová skupina 26),

e) účelovo viazané pohľadávky a záväzky voči klientom (účtová skupina 27),

f) operácie na osobitných účtoch Národnej banky Slovenska (účtové skupiny 20, 25),

g) vklady a úvery, štandardné úvery s výhradou, klasifikované úvery a opravné položky ku klasifikovaným úverom štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a neštátnych fondov20) (účtová skupina 28),

h) zúčtovanie so štátnymi orgánmi (účtová skupina 29 - len Národná banka Slovenska).

§ 30

(1) Účty účtových skupín 20 a 25 sa vedú len v Národnej banke Slovenska.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 21 - Poskytnuté úvery, pôžičky a ostatné pohľadávky sa účtujú

a) úvery, krátkodobé a dlhodobé vrátane úverov poskytnutých podľa osobitného predpisu21) a hypotekárne úvery a pôžičky,

b) ostatné pohľadávky, napríklad pohľadávky zo záruk, akreditívov a faktoringu,

c) pohľadávky z finančného prenájmu,

d) skupinová opravná položka.

(3) V účtovej skupine 21 sa účtuje tiež úver poskytnutý spoločne niekoľkými účtovnými jednotkami s rozdelením peňažnej účasti, rizika a úroku za každú účtovnú jednotku. U každého z účastníkov sa účtuje pomerná časť jeho účasti na príslušnom účte. Účtujú sa tu tiež zmenky, ktoré môže účtovná jednotka použiť pre refinancovanie Národnou bankou Slovenska.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 22 – Vklady klientov sa účtujú

a) peňažné prostriedky na bežných účtoch a kontokorentných účtoch klientov,

b) úsporné vklady prijaté od klientov, ktorými sa rozumejú vklady na vkladných knižkách fyzických osôb a právnických osôb; na účte úsporných vkladov sa účtuje tiež stavebné sporenie21) klientov,

c) termínové vklady klientov,

d) ostatné záväzky voči klientom, napríklad platby prijaté účtovnou jednotkou pre klientov do doby ich vyplatenia alebo pripísania na účet,

e) vkladové listy.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 23 - Prijaté úvery a pôžičky sa účtujú prijaté úvery a pôžičky od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú bankami, vrátane repo obchodov a záväzkov z finančného prenájmu.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 24 – Pohľadávky so zníženou hodnotou sa v účtovníctve banky alebo pobočky zahraničnej banky účtujú štandardné pohľadávky s výhradou voči klientom a klasifikované pohľadávky voči klientom a v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nie je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, sa účtujú pohľadávky, u ktorých sa jednotlivo na základe údajov zistených pri inventarizácii predpokladá zníženie hodnoty.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 26 – Krátkodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou sa účtujú

a) dlhopisy vydané účtovnou jednotkou, ktorou je banka na peňažnom trhu so splatnosťou do jedného roka,

b) ostatné dlhopisy vydané účtovnou jednotkou so splatnosťou do jedného roku vrátane,

c) zmenky vydané účtovnou jednotkou a akceptované cudzie zmenky, ak je účtovná jednotka prvým akceptantom, so splatnosťou do jedného roka.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 27 – Účelovo viazané pohľadávky a záväzky voči klientom sa účtujú vklady obligatórne viazané účtovnou jednotkou pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitných predpisov22), napríklad istiny a kaucie. V tejto účtovej skupine sa môže účtovať napríklad aj správa splatených vkladov pred vznikom obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu23). Ak sa vykonáva v účtovnej jednotke pre iný subjekt správa pohľadávok na základe mandátnych zmlúv alebo komisionárskych zmlúv možno na tieto účely použiť účty v účtovej skupine 27. Pri splatnosti sa cenné papiere do doby, kým sa splatia, prevedú z príslušného účtu účtovej skupiny 26 v prospech účtu Záväzky z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou účtovej skupiny 37.

(9) Na účtoch účtovej skupiny 28 – Účty štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a neštátnych fondov sa účtujú poskytnuté úvery alebo prijaté vklady, štandardné úvery s výhradou, klasifikované úvery a ostatné pohľadávky a opravné položky ku klasifikovaným úverom a ostatným pohľadávkam.

(10) Účty účtovej skupiny 29 – Zúčtovanie so štátnymi orgánmi Národnou bankou Slovenska sa vedú len v Národnej banke Slovenska a účtujú sa na nich príjmy a výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ďalej v tejto účtovej skupine sa účtujú štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva, pohľadávky štátu a záväzky štátu vo vzťahu k zahraničiu a zúčtovanie osobitných operácií so štátnym rozpočtom.

Účtová trieda 3 – Cenné papiere, deriváty, ostatné pohľadávky, ostatné záväzky a prechodné účty

§ 31

V účtovej triede 3 sa účtujú

a) pohľadávky a záväzky z inkasa (účtová skupina 32),

b) prostriedky prijaté alebo poskytnuté tuzemským pobočkám a zastúpeniam, prostriedky prijaté alebo poskytnuté pobočkám a zastúpeniam v zahraničí a prostriedky prijaté alebo poskytnuté zahraničným pobočkám a zastúpeniam (účtová skupina 33),

c) rôzne pohľadávky a záväzky z nefinančných činností, zúčtovania so zamestnancami, zúčtovania so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a zúčtovania so štátnym rozpočtom (účtová skupina 34),

d) účtovné prípady na účtoch časového rozlíšenia a usporiadacom účte (účtová skupina 35),

e) cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely (účtová skupina 36),

e) pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z emisie vlastných cenných papierov, operácie s cennými papiermi a derivátmi pre klientov (účtová skupina 37),

f) cenné papiere určené na obchodovanie (účtová skupina 38),

g) deriváty (účtové skupiny 31, 39).

§ 32

(1) Na účtoch účtovej skupiny 31 – Pevné termínové operácie sa účtujú

a) marže pre burzové deriváty v členení na marže pre deriváty, ktorými sú futurity a pre deriváty, ktorými sú opcie a v členení na marže zložené pre deriváty na vlastný účet, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej burze a zahraničnej burze a marže zložené pre deriváty pre klienta, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej burze a zahraničnej burze,

b) vysporiadané zmeny reálnych hodnôt derivátov, s ktorými sa obchoduje na tuzemskej burze a zahraničnej burze,

c) pevné termínové operácie s úrokovými nástrojmi, menovými nástrojmi, akciovými nástrojmi, komoditnými nástrojmi, úverovými nástrojmi v reálnej hodnote,

d) zmeny reálnych hodnôt prijatých záruk, ak ich účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva; takto prijaté záruky sa účtujú podľa § 17 ako úverové deriváty, pričom zmeny reálnych hodnôt derivátov sa účtujú súvzťažne s nákladmi v účtovej skupine 61 alebo výnosmi v účtovej skupine 71, okrem niektorých zabezpečovacích derivátov, napríklad pri použití zabezpečenia peňažných tokov sa účtujú súvzťažne s účtami v účtovej skupine 56.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 32 – Pohľadávky a záväzky z inkasa sa účtujú šeky, zmenky a ostatné hodnoty prijaté k inkasu od korešpondentov alebo klientov. Ak sa uvedené hodnoty účtujú v prospech účtu korešpondenta alebo klienta, sú súvzťažnými účtami k účtom tejto účtovej skupiny príslušné účty účtovej triedy 1 alebo 2.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 33 – Pobočky a zastúpenia sa účtujú prostriedky prijaté centrálou účtovnej jednotky od jej tuzemských pobočiek a zastúpení alebo prostriedky poskytnuté centrálou účtovnej jednotky týmto pobočkám a zastúpeniam. Ďalej sa tu účtujú prostriedky prijaté od pobočiek a zastúpení v zahraničí centrálou účtovnej jednotky alebo prostriedky poskytnuté týmto pobočkám a zastúpeniam v zahraničí centrálou účtovnej jednotky. Účtujú sa tu tiež prostriedky prijaté zahraničnými pobočkami a zastúpeniami od centrály účtovnej jednotky alebo prostriedky poskytnuté týmito pobočkami a zastúpeniami centrále účtovnej jednotky

(4) Na účtoch účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky sa účtujú najmä

a) pohľadávky a záväzky vyplývajúce z obchodných záväzkových vzťahov, ktoré nie sú finančnými činnosťami účtovnej jednotky,

b) poskytnuté prevádzkové preddavky alebo prijaté prevádzkové preddavky,

c) záväzky, prípadne pohľadávky z pracovno-právnych vzťahov vrátane poskytnutých preddavkov na mzdy,

d) záväzky a pohľadávky vyplývajúce zo vzťahov účtovnej jednotky k Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam,

e) pohľadávky a záväzky účtovnej jednotky voči štátnemu rozpočtu, najmä platby dane z príjmov, platby dane z príjmov podľa osobitného predpisu12) napríklad úrokových výnosov z kupónov, pohľadávky a záväzky dane z pridanej hodnoty, pohľadávky zo stavebného sporenia21) napríklad štátna prémia,

f) odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky dane z príjmov podľa § 9,

g) záväzky voči zamestnancom podľa osobitného predpisu24), ako aj záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z kolektívnej zmluvy,

h) opravná položka k pohľadávkam z obchodných záväzkových vzťahov a k poskytnutým preddavkom.

(5) Na účte Pohľadávky z príspevkov účtovej skupiny 34 sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je Fond ochrany vkladov pohľadávky z príspevkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov so súvzťažným zápisom na účet Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71. Ďalej sa na účte Pohľadávky z príspevkov účtovej skupiny 34 účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je Garančný fond investícií pohľadávky z príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi do Garančného fondu investícií so súvzťažným zápisom na účet Výnosy z ostatných operácií účtovej skupiny 71.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 35 – Časové rozlíšenie a usporiadací účet sa účtuje časové rozlíšenie nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov podľa § 4 a kurzové rozdiely podľa § 5. Súčasťou tejto účtovej skupiny nie sú dosiahnuté úroky účtované súvzťažne s účtami výnosov a nákladov vzťahujúce sa k finančným nástrojom. Dosiahnuté úroky sa účtujú na príslušných účtoch účtových skupín, na ktorých sa účtujú finančné nástroje.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 36 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely sa účtujú nakúpené cenné papiere nezaradené do cenných papierov určených na obchodovanie alebo cenných papierov držaných do splatnosti, ktoré nie sú určené na obchodovanie. Na príslušných účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú cenné papiere určené na predaj, ktoré boli poskytnuté ako záloh v repo obchodoch alebo požičané. Cenné papiere, ktoré sa účtujú v tejto účtovej skupine, sú dlhopisy určené na predaj bez kupónov vydávané štátom a dlhopisy určené na predaj bez kupónov vydané Fondom národného majetku Slovenskej republiky, dlhopisy určené na predaj bez kupónov vydané Národnou bankou Slovenska a zahraničnými emisnými bankami, dlhopisy určené na predaj s kupónmi vrátane štátnych dlhopisov a komunálnych obligácií, nakúpené akcie na predaj alebo dočasné listy a podiely nepredstavované cennými papiermi, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi v dcérskych účtovných jednotkách alebo podielovými cennými papiermi v pridružených účtovných jednotkách, podielové listy na predaj, ostatné dlhopisy určené na predaj bez kupónov, zmenky určené na predaj, cenné papiere určené na predaj, ktoré vznikli v procese sekuritizácie. Účtujú sa tu aj opravné položky k ostatným podielom, ktoré sa neoceňujú reálnou hodnotou.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 37 – Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou sa účtujú

a) záväzky a pohľadávky z kúpy a predaja cenných papierov prostredníctvom tuzemskej burzy alebo zahraničnej burzy alebo prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi, prípadne pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, vyrovnanie kúpy alebo predaja cenných papierov; poskytnuté marže, ak sa pri obchodovaní s cennými papiermi požadujú od účtovnej jednotky sa neúčtujú priamo na účty cenných papierov a peňažných prostriedkov,

b) upísané cenné papiere určené na umiestnenie na verejnom trhu, ak účtovná jednotka obstaráva emisiu cenných papierov pre klienta,

c) pohľadávky a záväzky z obchodov s cennými papiermi a derivátmi pre klienta, najmä záväzky z dôvodu prijatia prostriedkov určených na kúpu cenných papierov alebo umiestnenia do iných finančných nástrojov a z dôvodu vrátenia prostriedkov klientovi,

d) záväzky voči klientovi z nakladania alebo správy finančných nástrojov podľa § 7,

e) záväzky z nevyplatených dividend a záväzky z upísaného základného imania do doby zapísania základného imania alebo jeho zvýšenia do obchodného registra,

f) záväzky z vyžrebovaných alebo splatných dlhopisov a hypotekárnych záložných listov a nepreplatených kupónov, dosiaľ nepreplatených veriteľom,

g) záväzky z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou.

(9) Na účtoch účtovej skupiny 38 – Cenné papiere určené na obchodovanie sa účtujú cenné papiere držané na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov, záväzky z krátkych predajov cenných papierov. Na príslušných účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú cenné papiere určené na obchodovanie, ktoré boli poskytnuté ako záloh v repo obchodoch alebo boli požičané. Cenné papiere, ktoré sa účtujú v tejto účtovej skupine sú dlhopisy bez kupónov emitované štátom a dlhopisy bez kupónov vydané Fondom národného majetku Slovenskej republiky, dlhopisy bez kupónov vydané Národnou bankou Slovenska a zahraničnými emisnými bankami, dlhopisy s kupónmi vrátane štátnych dlhopisov a komunálnych obligácií, akcie, podielové listy, ostatné dlhopisy bez kupónov, zmenky, cenné papiere vzniknuté v procese sekuritizácie.

(10) Na účtoch účtovej skupiny 39 – Opcie sa účtujú opčné prémie z kúpených opcií a predaných opcií s úrokovými nástrojmi, menovými nástrojmi, akciovými nástrojmi, komoditnými nástrojmi a úverovými nástrojmi a zmeny v reálnych hodnotách opcií.

(11) Sekuritizáciou sa rozumie usporiadanie vzťahov medzi majetkom určeným na sekuritizáciu a cennými papiermi, ktoré budú splatené z príjmov z tohto majetku, prostredníctvom ktorého je úverové riziko vyplývajúce z jednotlivej položky majetku alebo z portfólia majetku členené do tranží, pričom

a) prevod peňažných tokov z majetku do príslušnej tranže záväzkov z cenných papierov, ktoré budú splatené z príjmov z tohto majetku, závisí od výkonnosti jednotlivej položky majetku alebo portfólia majetku,

b) podriadenosť tranží určuje rozdeľovanie strát z majetku medzi tieto tranže.

(12) Tranžou sa rozumie zmluvne dohodnutá časť úverového rizika spojená s jednotlivou položkou majetku alebo s portfóliom majetku, pričom umiestnenie majetku v určitej časti úverového rizika znamená riziko straty väčšej alebo menšej ako umiestnenie majetku tej istej hodnoty v každej inej časti úverového rizika.

(13) Cenným papierom, ktorý vznikol sekuritizáciou sa rozumie taký cenný papier, ktorý je splácaný z peňažných tokov vytváraných určenou položkou majetku alebo určeným portfóliom majetku alebo z aktív, ktoré sú určené na zabezpečenie splácania tohto cenného papiera.

Účtová trieda 4 – Finančné investície, hmotný majetok, nehmotný majetok, podriadené finančné aktíva a zásoby

§ 33

V účtovej triede 4 sa účtujú

a) podiely na základnom imaní a cenné papiere držané do splatnosti (účtová skupina 41),

b) dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám a zastúpeniam v zahraničí (účtová skupina 42),

c) hmotný majetok (účtová skupina 43),

d) obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku (účtová skupina 44),

e) podriadené finančné aktíva (účtová skupina 45),

f) nehmotný majetok (účtová skupina 47),

g) zásoby (účtová skupina 48).

§ 34

(1) Na účtoch účtovej skupiny 41 – Finančné investície sa účtujú

a) podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách, podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách,

b) cenné papiere držané do splatnosti, ktorými sú zmenky, cenné papiere vzniknuté v procese sekuritizácie, dlhopisy s kupónmi, štátne dlhopisy bez kupónov, dlhopisy vydané Národnou bankou Slovenska a zahraničnými emisnými bankami bez kupónov, ostatné dlhopisy bez kupónov,

c) opravné položky podľa § 18.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 42 – Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí sa účtujú dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 43 – Hmotný majetok sa účtuje hmotný majetok podľa § 15, oprávky a opravné položky k hmotnému majetku.

(4) Obstaranie umeleckých diel a kultúrnych a umeleckých predmetov na účely výzdoby a doplnenia interiérov účtovnej jednotky ak nie je súčasťou stavieb sa účtuje na príslušných účtoch hmotného majetku bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

(5) Ako umelecké diela sa neúčtujú

a) predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty podľa osobitného predpisu25),

b) historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy podľa osobitného predpisu26),

c) pamiatkové fondy podľa osobitného predpisu27),

d) literárne diela, vedecké diela a umelecké diela podľa osobitného predpisu28).

(6) Na evidenciu predmetov uvedených v odseku 5 sa vzťahujú osobitné predpisy29).

(7) Na účtoch účtovej skupiny 44 – Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtujú výdavky na obstaranie prevádzkového hmotného majetku, neprevádzkového hmotného majetku a nehmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a opravné položky k poskytnutým preddavkom.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 45 – Podriadené finančné aktíva sa účtujú poskytnuté dlhodobé úvery osobitného charakteru, pri ktorých bolo dohodnuté, že v prípade likvidácie, konkurzu, núteného vyrovnania alebo vyrovnania dlžníka sa splatia až po uspokojení ostatných pohľadávok veriteľov.

(9) Na účtoch účtovej skupiny 47 – Nehmotný majetok sa účtuje nehmotný majetok podľa odseku 4 a § 15, oprávky, a opravné položky k nehmotnému majetku.

(10) Na účtoch účtovej skupiny 48 – Zásoby sa účtuje na samostatných analytických účtoch obstaranie zásob na sklad. Ak má účtovná jednotka vo svojom vnútornom predpise vymedzené zásoby, ktoré sú určené na priamu spotrebu, neúčtuje sa o nich na účtoch tejto účtovej skupiny.

Účtová trieda 5 - Kapitálové účty, dlhodobé záväzky a závierkové účty

§ 35

V účtovej triede 5 sa účtujú

a) dotácie a podobné zdroje (účtová skupina 50),

b) dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou (účtová skupina 52),

c) podriadené finančné záväzky (účtová skupina 53),

d) rezervy (účtová skupina 54),

e) rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku (účtová skupina 55),

f) základné imanie a kapitálové fondy (účtová skupina 56),

g) výsledok hospodárenia (účtové skupiny 57 a 59),

h) závierkové účty (účtová skupina 58).

§ 36

(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 – Dotácie a podobné zdroje sa účtujú dotácie a podobné zdroje, ktoré účtovné jednotky obdržali od štátu alebo iných subjektov. Účty sa ďalej členia podľa subjektov, ktoré prostriedky poskytli a podľa účelu, na ktorý boli poskytnuté. Prijatie prostriedkov od poskytovateľa, prípadne ich vrátenie poskytovateľovi sa účtuje so súvzťažnými zápismi na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 alebo 13. Podľa účelu dotácie, alebo účelu podobných zdrojov, sú súvzťažnými zápismi pri ich použití zápisy na účtoch účtových skupín 56, 43, 47 alebo na príslušných účtoch účtovej triedy 7, s prípadným časovým rozlíšením.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 52 – Dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou sa účtujú ako cenné papiere vydané so splatnosťou viac ako jeden rok. Cenné papiere, ktoré sa účtujú v tejto účtovej skupine sú dlhopisy s kupónmi, hypotekárne záložné listy, zmenky a dlhopisy bez kupónov. Pri splatnosti sa cenné papiere preúčtujú do doby kým sa splatia a to na ťarchu príslušného účtu v účtovej skupine 52 a v prospech účtu Záväzky z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou účtovej skupiny 37.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 53 – Podriadené finančné záväzky sa účtujú finančné záväzky, pri ktorých bolo dohodnuté, že v prípade likvidácie, konkurzu, núteného vyrovnania alebo iného vyrovnania účtovnej jednotky sa splatia až po uspokojení ostatných pohľadávok veriteľov. Účtujú sa tu podriadené finančné záväzky vo forme prijatých úverov, prijatých vkladov alebo vydaných cenných papierov.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 54 – Rezervy sa účtujú rezervy tvorené podľa osobitného predpisu17) alebo z rozhodnutia účtovnej jednotky podľa § 19 na samostatných analytických účtoch podľa účelu, na ktorý boli vytvorené. V účtovnej jednotke, ktorou je Fond ochrany vkladov sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 54 tvorba rezerv na záväzky na výplatu náhrad nedostupných vkladov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 65 – Tvorba rezerv a opravných položiek. Zrušenie rezerv vo výške poskytnutých náhrad za nedostupné vklady klientov sa účtuje na ťarchu príslušného účtu rezerv účtovej skupiny 54 a v prospech príslušného účtu výnosov účtovej skupiny 75 – Zrušenie rezerv a opravných položiek. V účtovnej jednotke, ktorou je Garančný fond investícií sa účtuje v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 54 tvorba rezerv na záväzky na výplatu náhrad za nedostupný klientský majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 65 – Tvorba rezerv a opravných položiek. Zrušenie rezerv vo výške poskytnutých náhrad za nedostupný klientský majetok sa účtuje na ťarchu príslušného účtu rezerv účtovej skupiny 54 a v prospech príslušného účtu výnosov účtovej skupiny 75 – Zrušenie rezerv a opravných položiek.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 55 – Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa účtuje rezervný fond tvorený podľa osobitného predpisu30) a ostatné rezervné fondy a účelové fondy tvorené zo zisku po zdanení v súlade s osobitnými predpismi alebo vnútornými predpismi účtovnej jednotky.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 56 – Základné imanie a kapitálové fondy sa účtuje

a) základné imanie podľa osobitného predpisu30) zapísané do obchodného registra a pohľadávky voči akcionárom ako položka znižujúca základné imanie zapísané do obchodného registra,

b) dlhodobé prostriedky poskytnuté zahraničnej pobočke,

c) kapitálové fondy tvorené z iného zdroja ako zo zisku po zdanení, napríklad emisným ážiom z emisie akcií, prípadne ážiom pri zvýšení základného imania, z aktívneho rozdielu pri premene konvertibilných dlhopisov na akcie, bezodplatným nadobudnutím hmotného majetku, nehmotného majetku, prípadne precenením majetku, ku ktorému dochádza podľa osobitného predpisu; vlastné akcie, kurzové rozdiely z čistých investícií spojených s podielmi na základnom imaní v cudzej mene v dcérskych účtovných jednotkách alebo s podielmi na základnom imaní v cudzej mene v pridružených účtovných jednotkách, oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek alebo pridružených účtovných jednotiek, oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj, zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov, pri ktorých bolo použité zabezpečenie peňažných tokov, tvorba a použitie fondu na nové ocenenie zlata; tvorba a použitie fondu na nové ocenenie zlata sa účtuje len Národnou bankou Slovenska.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov sa účtuje nerozdelený zisk predchádzajúcich účtovných období a neuhradená strata predchádzajúcich účtovných období.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 58 – Závierkové účty sa účtuje podľa § 10.

(9) Na účtoch účtovej skupiny 59 – Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní sa účtuje Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Účtová trieda 6 - Náklady

§ 37

(1) V účtovej triede 6 sa účtujú

a) náklady na finančné činnosti (účtová skupina 61),

b) všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv (účtová skupina 63),

c) náklady na tvorbu rezerv (účtová skupina 65),

d) ostatné prevádzkové náklady a tvorba opravných položiek,

e) daň z príjmov (účtová skupina 68),

f) vnútroorganizačné náklady (účtová skupina 69).

(2) Pri predaji finančných aktív sa za náklady považujú záporné rozdiely medzi predajnou cenou a ocenením v účtovníctve ku dňu vyrovnania predaja.

§ 38

(1) Na účtoch účtovej skupiny 61 – Náklady na finančné činnosti sa účtujú náklady na finančné činnosti, a to najmä

a) úrokové náklady vrátane úrokov na cenné papiere vydané účtovnou jednotkou,

b) náklady na poplatky a provízie, ktoré priamo súvisia s operáciami pri vedení účtov a vykonávaní platobného styku, náklady na poplatky a provízie vo vzťahu k bankám a zúčtovacím centrám, SWIFT,

c) pokles reálnej hodnoty pri ocenení cenných papierov reálnou hodnotou, straty z predaja cenných papierov,

d) náklady na devízové operácie, najmä straty z kurzových rozdielov a náklady z kúpy a predaja valút a devíz,

e) náklady na ostatné finančné operácie, ktoré sa účtujú v súvahe v účtovej skupine 32 a v podsúvahe účtových skupín 91 až 93, 97, 98, napríklad náklady na poplatky za inkaso šekov, za správu, uloženie, úschovu alebo nakladanie s cennými papiermi, za prijaté záruky,

f) záporné reálne hodnoty z pevných termínových operácií a opcií,

g) osobitná sadzba dane z príjmov,

h) náklady na tlač bankoviek, razenie mincí a razenie obchodných mincí sa účtujú len Národnou bankou Slovenska,

i) nájomné za operatívny prenájom; operatívnym prenájmom sa rozumie nájom iný ako finančný prenájom.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 63 – Všeobecné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu rezerv sa účtujú najmä mzdové náklady zamestnancov účtovnej jednotky a odmeny za vykonanie práce, náklady na poistné do Sociálnej poisťovne, náklady na poistné do zdravotných poisťovní, odstupné poskytnuté pri skončení pracovného pomeru, dane a poplatky, vrátane miestnych daní a miestnych poplatkov, clo iné poplatky, nakupované výkony, ktorými sú materiál, služby, operatívny prenájom, cestovné, odpisy hmotného majetku a odpisy nehmotného majetku. V tejto účtovej skupine sa účtujú tiež i náklady na rôzne činnosti zamestnancov, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy, ktoré nie sú hradené zo sociálneho fondu24) a náklady na tvorbu rezerv na záväzky, ktoré sa súvzťažne účtujú na účty nákladov tejto účtovnej skupiny.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 65 – Náklady na tvorbu rezerv sa účtujú náklady na tvorbu rezerv na záväzky zo základných činností, napríklad rezervy na vydané bankové záruky.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 66 – Ostatné prevádzkové náklady a náklady na tvorbu opravných položiek sa účtujú najmä

a) náklady z odpísaných pohľadávok voči bankám, klientom a ostatným dlžníkom,

b) náklady súvisiace s postúpením pohľadávky voči bankám, klientom a ostatným dlžníkom,

c) náklady z prevodu podielov na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách alebo podielov na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách účtovaných v účtovej skupine 41 na tretie osoby,

d) náklady z podielu na strate z podielov na základnom imaní v ekvivalencii,

e) náklady z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku,

f) náklady z dôvodu neuhradenej dane z pridanej hodnoty, pokuty a penále, záporné rozdiely zistené pri inventarizácii, škody, príspevky do Fondu ochrany vkladov31), Garančného fondu investícií16) a iné prevádzkové náklady, ktoré sa neúčtujú v účtovej skupine 63,

g) náklady na úroky z omeškania zo záväzkov iných ako zo záväzkov z finančných činností podľa § 20 ods. 7 a 8,

h) náklady na odpísanie hmotného majetku z dôvodu trvalého zníženia jeho hodnoty,

i) náklady na odpísanie nehmotného majetku z dôvodu trvalého zníženia jeho hodnoty,

j) náklady na odpísanie zásob,

k) náklady na tvorbu opravných položiek, pričom tieto náklady sa analyticky členia na náklady na tvorbu opravných položiek podľa druhu majetku, ku ktorému sa tvoria,

l) náklady z oceňovacích rozdielov zo zníženia hodnoty majetku, ktorý je zaradený do portfólia na predaj a ktorý je ocenený reálnou hodnotou.

(5) Opravy minulých účtovných období sa účtujú na príslušných účtoch nákladov bežného účtovného obdobia, prípadne na účtoch účtovej skupiny 57, ak ide o opravy podľa § 4 ods. 1.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 68 – Daň z príjmov sa účtuje daň z príjmov osobitne za splatnú daň z príjmov a odloženú daň z príjmov, doruby a vratky dane z príjmov za minulé roky a v Národnej banke Slovenska odvod voľného zostatku zisku.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 69 – Vnútroorganizačné náklady sa účtujú náklady vyplývajúce z vnútorných vzťahov účtovnej jednotky. Zostatok účtovej skupiny 69 ku dňu zostavenia účtovnej závierky je zhodný so zostatkom účtovej skupiny 79.

Účtová trieda 7 – Výnosy

§ 39

(1) V účtovej triede 7 sa účtujú

a) výnosy z finančných činností (účtová skupina 71),

b) výnosy zo zrušenia rezerv (účtové skupiny 73 a 75),

c) ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia opravných položiek (účtová skupina 76),

d) vnútroorganizačné výnosy (účtová skupina 79).

(2) Pri predaji finančných aktív sa za výnosy považujú kladné rozdiely medzi predajnou cenou a ocenením v účtovníctve ku dňu vyrovnania predaja.

§ 40

(1) Na účtoch účtovej skupiny 71 – Výnosy z finančných činností sa účtujú všetky výnosy z finančných činností, najmä

a) úrokové výnosy vrátane úrokov z cenných papierov,

b) výnosy z poplatkov a provízií, ktoré priamo súvisia s operáciami pri vedení účtov a vykonávaní platobného styku vo vzťahu k bankám a zúčtovacím centrám, SWIFT a klientom,

c) zvýšenie reálnej hodnoty pri ocenení cenných papierov reálnou hodnotou a zisky z predaja cenných papierov,

d) výnosy z devízových operácií, najmä zisky z kurzových rozdielov a výnosy z kúpy a predaja valút a devíz,

e) výnosy z ostatných finančných operácií, ktoré sa účtujú v súvahe v účtovej skupine 32 av podsúvahe účtových skupín 91 až 93, 97, 98, napríklad výnosy z poplatkov za inkaso šekov, za úschovu, uloženie, správu alebo nakladanie s cennými papiermi a výnosy z vkladov v tuzemských burzách a zahraničných burzách,

f) kladné reálne hodnoty z pevných termínových operácií a opcií,

g) výnosy z emisie a z predaja bankoviek, mincí a obchodných mincí; tieto výnosy účtuje len Národná banka Slovenska.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 73 – výnosy zo zrušenia rezerv sa účtuje o výnosoch zo zrušenia rezerv, ktoré boli súvzťažne účtované na ťarchu nákladov na tvorbu rezerv účtovej skupiny 63.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 75 – výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností sa účtuje o výnosoch zo zrušenia rezerv na záväzky zo základných činností.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 76 – Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia opravných položiek sa účtujú najmä

a) výnosy z odpísaných pohľadávok voči bankám, klientom a ostatným dlžníkom,

b) výnosy súvisiace s postúpením pohľadávky voči bankám, klientom a ostatným dlžníkom,

c) výnosy z prevodu podielov na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách alebo podielov na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách účtovaných v účtovej skupine 41 na tretie osoby,

d) výnosy z podielu na zisku z podielov na základnom imaní,

e) výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovnej jednotky, výnosy z predaja majetku uskutočneného prostredníctvom realitných kancelárií, náhrady mánk a škôd, kladné inventarizačné rozdiely, pokuty a penále, ostatné výnosy, ktoré sa neúčtujú v iných účtových skupinách účtovej triedy 7,

f) výnosy z úrokov z omeškania z pohľadávok iných ako z finančných činností podľa § 20 ods. 7 a 8,

h) výnosy z operatívneho prenájmu,

h) výnosy zo zrušenia opravných položiek.

(5) Opravy minulých účtovných období sa účtujú na príslušných účtoch výnosov bežného účtovného obdobia, prípadne na účtoch účtovej skupiny 57, ak ide o opravy podľa § 4 ods. 1.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 79 – Vnútroorganizačné výnosy sa účtujú výnosy vyplývajúce z vnútorných vzťahov účtovnej jednotky. Zostatok účtovej skupiny 79 ku dňu zostavenia účtovnej závierky je zhodný so zostatkom účtovej skupiny 69.

Účtová trieda 9 – Podsúvahové účty

§ 41

(1) V účtovnej triede 9 sa účtuje podvojne o ostatných aktívach a o ostatných pasívach. Ide napríklad o pohľadávky a záväzky zo zmlúv, na základe ktorých doteraz nedošlo k pohybu hospodárskych prostriedkov, to znamená, že ani jedna strana doteraz neplnila, o podmienený majetok alebo o podmienené záväzky.

(2) Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa nevytvárajú opravné položky.

(3) Účtovné operácie na podsúvahových účtoch sa účtujú odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa ich vyrovnania.

(4) Pri obchodoch v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu vzťahuje § 5.

(5) Ak sa niekoľko účtovných jednotiek spojí na zabezpečenie pohľadávok alebo záväzkov, v každej účtovnej jednotke sa účtuje pomerná časť jej účasti, ktorá na ňu pripadá z celkovej pohľadávky alebo záväzku.

(6) Na podsúvahových účtoch sa účtuje podľa povahy účtovných prípadov, pohľadávky sa účtujú na účtoch aktív a záväzky na účtoch pasív.

(7) Na vedenie analytickej evidencie k podsúvahovým účtom sa vzťahuje § 13. V účtovej skupine 95 sa analytické účty vedú podľa derivátov, ktorými sú forwardy, futurity a swapy a v účtovej skupine 96 podľa kúpených opcií a predaných opcií.

§ 42

(1) Na účtoch účtovej skupiny 91 – Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek sa účtujú pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek, napríklad zmluva o budúcej zmluve, dohodnuté nevyčerpané rámce na kontokorentných účtoch, rámce dohodnuté pri obstarávaní emisie cenných papierov klienta, ak sa stane účtovná jednotka ich prvým nadobúdateľom.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 92 – Pohľadávky a záväzky zo záruk sa účtujú poskytnuté a prijaté záruky podľa osobitného predpisu30), poskytnuté a prijaté prijatie zmeniek (akcepty) zmenečníkom podľa osobitného prepisu32), poskytnuté a prijaté záruky z indosamentu zmeniek, poskytnuté a prijaté zmenkové ručenia (avaly) podľa osobitného predpisu32). Účtujú sa tu tiež pohľadávky a záväzky k budúcim zárukám.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 93 – Pohľadávky a záväzky z akreditívov sa účtuje otvorenie akreditívov na príkaz príkazcu, otvorenie akreditívov na príkaz účtovnej jednotky, potvrdenie otvorenia akreditívov a prijaté potvrdenia akreditívov.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 94 – Pohľadávky a záväzky zo spotových operácií sa môžu účtovať pohľadávky a záväzky zo spotových operácií s cennými papiermi, cudzími menami alebo komoditami v čase odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu. Ako spotové operácie sa účtujú operácie kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom dodania. Účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom dodania sa odo dňa uzavretia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch. V deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa v súvahe. Ak účtovná jednotka neúčtuje o spotových operáciách, dňom uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja finančného aktíva, je deň dohodnutia kúpy alebo predaja.

(5) Na účtoch účtovej skupiny 95 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtujú pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií s úverovými nástrojmi, úrokovými nástrojmi, menovými nástrojmi, akciovými nástrojmi a komoditnými nástrojmi. Pohľadávky a záväzky sa účtujú v hodnote podkladového finančného nástroja.

(6) Na účtoch účtovej skupiny 96 – Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami sa účtujú pohľadávky a záväzky z opcií s úverovými nástrojmi, úrokovými nástrojmi, menovými nástrojmi, akciovými nástrojmi a komoditnými nástrojmi. Pohľadávky a záväzky sa účtujú v hodnote podkladového finančného nástroja.

(7) Na účtoch účtovej skupiny 97 – Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení sa účtuje poskytnuté a prijaté zabezpečenie pohľadávok záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo iným vecným zabezpečením, napríklad záloh v rámci repoobchodu.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 98 – Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt sa účtujú hodnoty prevzaté alebo hodnoty odovzdané do úschovy, správy, na uloženie, s ktorými sa nakladá v rámci portfólia prevzatého na riadenie, hodnoty kúpené pre klienta alebo hodnoty zverené na obstaranie ich predaja pre klienta.

(9) Účtovú skupinu 99 – Usporiadacie účty a evidenčné účty tvoria usporiadacie účty a evidenčné účty. Na usporiadacích účtoch sa účtujú súvzťažne s účtami v účtových skupinách 95 a 96 pohľadávky a záväzky z derivátov v hodnotách podkladových finančných nástrojov a rozdiely z ocenenia týchto pohľadávok a záväzkov z dôvodu zmien úrokových mier rizikových finančných nástrojov a bezrizikových finančných nástrojov, spotových kurzov mien, zmien cien komodít. Na evidenčných účtoch sa účtujú pohľadávky z úrokov z úverov a úrokov z omeškania, ak je dlžník v omeškaní so splácaním viac ako 90 dní v účtovných jednotkách, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk a odpísané pohľadávky podľa osobitného predpisu, pri ktorých nezaniklo právo na ich vymáhanie, hodnoty v evidencii, napríklad prísne zúčtovateľné tlačivá, nepredané listinné cenné papiere, iné hodnoty v evidencii. Účtujú sa tu aj účtovné prípady, pri ktorých sa nevykonáva súvzťažný zápis na inom podsúvahovom účte.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 44

Na účely prechodu účtovania účtovných jednotiek, ktoré sú bankou, pobočkou zahraničnej banky, Národnou bankou Slovenska a Fondom ochrany vkladov, ktoré účtovali podľa doterajšieho predpisu sa vykonajú ako prvé účtovné operácie roku 2003 na účtovanie podľa tohto opatrenia, tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu 135 – Prevody prostriedkov na účtoch medzi bankami sa prevedie podľa charakteru na účet Ostatné pohľadávky alebo Ostatné záväzky účtovej skupiny 13 – Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky,

b) zostatky účtových skupín 14 – Pohľadávky z iných hodnôt, 15 – Pohľadávky z cenných papierov sa prevedú na príslušné účty aktív, zostatky účtových skupín 16 – Záväzky z iných hodnôt a 17 – Záväzky z cenných papierov sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 97 - Pohľadávky a záväzky zo záruk a záväzky zo zálohu,

c) zostatok účtu 212 – Úvery na obchodné pohľadávky sa prevedie podľa charakteru na účet Ostatné pohľadávky voči klientom účtovej skupiny 21 – Štandardné úvery a ostatné pohľadávky voči klientom a na príslušné účty účtových skupín 36 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely, 38 – Cenné papiere určené na obchodovanie a 41 – Finančné investície; zostatok účtu 216 – Strednodobé úvery sa prevedie na účet Dlhodobé úvery účtovej skupiny 21,

d) zostatok účtu 227 – Prijaté úvery od klientov sa prevedie na účet Prijaté úvery od klientov účtovej skupiny 23 – Prijaté úvery od klientov,

e) zostatok účtu 231 - Štandardné pohľadávky s výhradou sa prevedie na účet Štandardné úvery s výhradou a ostatné pohľadávky zo štandardných úverov s výhradou účtovej skupiny 24 – Štandardné úvery s výhradou, klasifikované úvery a ostatné pohľadávky,

f) zostatok účtu 261 - Vkladové certifikáty a obdobné dlhopisy sa prevedie na účet Vkladové listy účtovej skupiny 22 - Vklady klientov,

g) zostatok účtu 271 – Účelovo viazané vklady z peňažných záruk sa prevedie na príslušné účty účtovej skupiny 22 – Vklady klientov; zostatok pohľadávok a záväzkov z kúpy a predaja cenných papierov účtu 272 – Ostatné účelové pohľadávky a záväzky sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 37 – Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou,

h) zostatky účtov 352 – Príjmy budúcich období z dosiahnutých výnosových úrokov, 355 – Výdavky budúcich období z dosiahnutých úrokových nákladov sa prevedú na príslušné účty účtových skupín 01, 02, 12, 13, 21, 22, 26, 28, 36, 38, 41 a 52,

i) zostatok účtu 311 – Zásoby sa prevedie na účet Zásoby účtovej skupiny 48 - Zásoby,

j) zostatky účtov 357 – Usporiadacie účty s finančnými nástrojmi, 358 – Usporiadacie účty devízových operácií a 359 – Usporiadacie účty ostatných operácií s výnimkou zostatku z kurzových rozdielov sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 31 – Pevné termínové operácie a 39 – Opcie,

k) zostatky účtov 361 – Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom a 362 – Ostatné záväzky z emisie cenných papierov sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 37 – Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou,

l) zostatok účtu 371 – Zúčtovanie so subjektami trhu cenných papierov a príkazcami sa prevedie na účty Zúčtovanie s trhom cenných papierov a Zúčtovanie s príkazcami účtovej skupiny 37 - Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou a účtovej skupiny 31 – Pevné termínové operácie; zostatok účtu 372 – Intervenčná zásoba cenných papierov sa prevedie podľa charakteru na príslušné účty účtových skupín 36 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely, 38 – Cenné papiere určené na obchodovanie a 41 – Finančné investície,

m) zostatky účtov 377 – Nakúpené opcie a 378 – Predané opcie sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 39 – Opcie,

n) zostatky na účtoch cenných papierov v účtovej skupine 38 – Obchodovateľné cenné papiere v zásobe sa prevedú podľa charakteru na príslušné účty účtovej skupiny 36 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely a 38 – Cenné papiere určené na obchodovanie a 41 – Finančné investície; zostatok účtu 387 – Kupóny cenných papierov sa prevedie na príslušné účty cenných papierov účtových skupín 36, 38 a 41,

o) opravné položky vytvorené k cenným papierom účtovaným v účtových skupinách 37 – Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a finančnými derivátmi a 38 – Obchodovateľné cenné papiere v zásobe vrátane opravných položiek k cenným papierom daným do repo obchodov sa zrušia v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov,

p) cenné papiere účtované v účtových skupinách 36 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely a 38 – Cenné papiere určené na obchodovanie sa ocenia reálnou hodnotou; rozdiel zo zmeny metódy ocenenia sa účtuje podľa charakteru na ťarchu alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov; zostatky účtov 391 – Záväzky z nesplatených cenných papierov a 392 – Záväzky z upísaných cenných papierov a vkladov sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 37 – Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou,

q) zostatok účtu 414 – Ostatné podiely na základnom imaní sa prevedie na účet Ostatné podiely účtovej skupiny 36 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely a príslušný zostatok účtu 419 – Opravná položka k investičným cenným papierom a vkladom sa prevedie na účet Opravná položka k ostatným podielom na predaj účtovej skupiny 36,

r) zostatky účtov 424 – Poskytnuté dlhodobé úvery osobitného charakteru a 429 – Opravná položka k poskytnutým dlhodobým úverom osobitného charakteru sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 45 – Podriadené finančné aktíva,

s) zostatok účtu 435 – Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 47 – Nehmotný majetok a zostatok účtu 436 – Oprávky k opravnej položke k odplatne nadobudnutému majetku sa prevedie na účet Oprávky k nehmotnému majetku účtovej skupiny 47; zostatky účtov účtovej skupiny 45 – Hmotný investičný majetok vo finančnom prenájme sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 43 – Hmotný majetok,

t) na účet Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie sa zaraďujú takéto cenné papiere obstarané po 1. januári 2002, účtovná jednotka môže do tohto portfólia previesť k prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia cenné papiere zaradené do cenných papierov držaných do splatnosti, ktoré spĺňajú ich charakter,

u) ak sa použije ocenenie metódou vlastného imania, zrušia sa opravné položky vytvorené k podielom na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a podielom na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách účtovaných v účtovej skupine 41 – Investičné cenné papiere a vklady v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov; rozdiel zo zmeny metódy ocenenia, t. j. prechod z ocenenia cenou obstarania na ocenenie metódou vlastného imania sa účtuje podľa charakteru na ťarchu alebo v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov,

v) zostatok účtu 557 – Sociálny fond, prípadne zostatok iných fondov tvorených zo zisku na uspokojenie potrieb zamestnancov, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy alebo iných vnútorných predpisov sa prevedie na účet Záväzky voči zamestnancom účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky,

w) zostatky účtov 913 – Ostatné pohľadávky zo záruk voči bankám, 915 – Ostatné záväzky zo záruk voči bankám, 919 – Klasifikované záruky poskytnuté v prospech alebo z príkazu bánk, 921 – Záruky poskytnuté štátom, 922 – Záruky poskytnuté inými subjektami, 933 - Pohľadávky a záväzky zo záruk voči klientom, 935 - Ostatné záväzky zo záruk voči klientom a 939 – Klasifikované záruky poskytnuté v prospech alebo z príkazu klienta sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 92 – Pohľadávky a záväzky zo záruk,

x) zostatok účtu 932 – Prísľuby na poskytnutie úveru klientom sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 91 – Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek; zostatky účtov 934 – Poskytnuté záruky z akreditívov a 936 – Prijaté záruky z akreditívov sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 93 – Pohľadávky a záväzky z akreditívov,

y) zostatok účtu 988 – Vlastné hodnoty banky prevzaté do úschovy sa prevedie na účet Hodnoty prevzaté do úschovy účtovej skupiny 98 – Pohľadávky a záväzky z hodnôt v úschove, správe, uložení a hodnôt, s ktorými sa nakladá.

§ 45

Na účely prechodu účtovania účtovných jednotiek, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi, pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančným fondom investícií, správcovskými spoločnosťami, pobočkami zahraničných správcovských spoločností a podielovými fondmi, ktoré účtovali do účinnosti tohto opatrenia podľa osobitného predpisu35) sa vykonajú ako prvé účtovné operácie roku 2003 na účtovanie podľa tohto opatrenia, tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu 702 – Konečný účet súvahový sa prevedie na účet Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 58,

b) zostatky účtov účtových skupín 01 – Nehmotný investičný majetok, 02 – Hmotný investičný majetok - odpisovaný, 03 – Hmotný investičný majetok - neodpisovaný, 04 – Obstaranie nehmotných a hmotných investícií, 05 – Poskytnuté preddavky na nehmotný a hmotný investičný majetok, 07 – Oprávky k nehmotnému investičnému majetku, 08 – Oprávky k hmotnému investičnému majetku sa prevedú na príslušné účty účtových skupín 43 – Hmotný majetok, 44 – Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a 47 – Nehmotný majetok,

c) zostatky účtov v účtových skupinách 06 – Finančné investície a 25 – Krátkodobý finančný majetok sa prevedú na príslušné účty účtových skupín 36 – Cenné papiere na predaj, 38 – Cenné papiere určené na obchodovanie alebo 41 – Finančné investície podľa zámeru držby, pri dlhopisoch bez kupónov a dlhopisoch s kupónmi sa prevedie zostatok z dosiahnutých úrokových výnosov účtu 385 – Príjmy budúcich období na príslušné účty v účtovej skupine 36, 38 a 41; opravné položky vytvorené k cenným papierom v účtovej skupine 06, s výnimkou cenných papierov prevedených do účtovej skupiny 41 alebo na účet Ostatné podiely účtovej skupiny 36 a opravné položky vytvorené k cenným papierom v účtovej skupine 25 sa zrušia v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa účtuje vo výške zrušených opravných položiek zníženie cien cenných papierov na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov ako zmena metódy ocenenia; ak ocenenie reálnou hodnotou prevyšuje ocenenie historickou cenou, rozdiel z ocenenia sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov so súvzťažným zápisom na príslušný účet cenných papierov; v účtovných jednotkách, ktoré majú v držbe vlastné akcie alebo vlastné dlhopisy, sa prevedie zostatok účtu 252 – Vlastné akcie na príslušný účet v účtovej skupine 56 – Základné imanie a kapitálové fondy, zostatok účtu 255 – Vlastné dlhopisy na príslušný účet v účtovej skupine 26 – Krátkodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou alebo 52 – Dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou; v účtovných jednotkách, ktorými sú podielové fondy sa prevedie zostatok vrátane zmeny reálnej hodnoty zistenej k 31. decembru 2002 v účtových skupinách 06 a 25 na príslušné účty účtových skupín 38 alebo 36 a zmeny metódy ocenenia sa na ne nevzťahujú; v účtovných jednotkách, ktorými sú podielové fondy sa účtuje oceňovací rozdiel vrátane kurzových rozdielov do nákladov alebo výnosov v okamihu úbytku cenných papierov,

d) zostatok účtu 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 47 – Nehmotný majetok a zostatok účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku sa prevedie na účet Oprávky k nehmotnému majetku účtovej skupiny 47,

e) zostatky účtov účtovej skupiny 11 - Materiál sa prevedú na účet účtovej skupiny 48 – Zásoby; ak sa k účtu 112 – Materiál na sklade tvorila opravná položka, zostatok účtu sa prevedie s účtom 112 a opravná položka sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov,

f) zostatky účtov účtovej skupiny 21 – Peniaze sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 11 – Pokladničné hodnoty,

g) zostatok účtu 221 – Bankové účty sa prevedie na účet Bežné účty účtovej skupiny 13 – Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky zostatok účtu 222 – Bankové účty klientov sa prevedie na samostatný účet účtovej skupiny 13,

h) zostatok účtu 361 – Záväzky voči podnikom v skupine z finančných činností sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 13 – Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky, z nefinančných činností na príslušný účet účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky,

i) zostatok účtu 364 – Záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 37 - Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou,

j) zostatok účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 37 – Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou,

k) zostatok účtu 371 – Odložená daňová pohľadávka sa prevedie na účet Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky,

l) zostatky účtov 373 - Nakúpené opcie a 374 - Predané opcie sa prevedú na príslušné účty v účtovej skupine 39 - Opcie; v účtovných jednotkách, ktorými sú podielové fondy sa prevedie zostatok analytických účtov k účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku týkajúci sa zmien reálnej hodnoty opcií na účet Oceňovací rozdiel z prepočtu zabezpečovacích derivátov v účtovej skupine 56 – Základné imanie a kapitálovéfondy,

m) zostatok účtu 375 – Pohľadávky z emitovaných dlhopisov sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 26 – Krátkodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou alebo 52 – Dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou,

n) zostatky analytických účtov účtu 377 – Zúčtovanie obchodov v členení na kúpu alebo predaj cenných papierov na vlastný účet sa prevedú na účet Zúčtovanie s trhom účtovej skupiny 37 – Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou; zostatok účtu 377 vyplývajúceho z kúpy alebo predaja pevných termínových operácií na vlastný účet (poskytnuté marže) sa prevedie na účet Zúčtovanie marží burzových derivátov účtovej skupiny 31 – Pevné termínové operácie; zostatok účtu 377 vyplývajúci z kúpy alebo predaja opcií na vlastný účet sa prevedie na účet Zúčtovanie s trhom účtovej skupiny 37,

o) zostatky analytických účtov k účtom 378 – Iné pohľadávky, 379 – Iné záväzky v členení na pevné termínové operácie a vložené vklady pre obchody na organizovaných trhoch s derivátmi sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 31 – Pevné termínové operácie; v účtovných jednotkách, ktorými sú podielové fondy sa prevedú zostatky analytických účtov účtu 414 týkajúce sa zmien reálnej hodnoty pevných termínových obchodov na účet Oceňovací rozdiel z prepočtu zabezpečovacích derivátov účtovej skupiny 56 – Základné imanie a kapitálové fondy,

p) zostatky účtov 381 – Náklady budúcich období, 383 – Výdavky budúcich období, 384 – Výnosy budúcich období, 385 – Príjmy budúcich období, 388 – Dohadné účty aktívne, 389 - Dohadné účty pasívne sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 35 – Časové rozlíšenie, odhadné účty a usporiadací účet; zostatok účtu 386 – Kurzové rozdiely aktívne sa prevedie na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov, zostatok účtu 387 – Kurzové rozdiely pasívne sa prevedie v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulýchrokov,

q) zostatok účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam na pohľadávky z nefinančných činností sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky,

r) zostatky účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 56 – Základné imanie a kapitálové fondy;

s) zostatky účtov účtovej skupiny 42 – Fondy zo zisku a prevedené hospodárske výsledky sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 55 – Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku s výnimkou zostatkov účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Zostatky účtov 428 a 429 sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia minulých rokov,

t) zostatok účtu 431 – Hospodárky výsledok v schvaľovacom konaní sa prevedie na účet účtovej skupiny 57 – Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní; zostatok účtu 441 – Sociálny fond sa prevedie na účet Záväzky voči zamestnancom účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky,

u) zostatky účtov účtovej skupiny 45 - Rezervy sa prevedú na účty účtovej skupiny 54 – Rezervy,

v) zostatok účtu 461 – Bankové úvery sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 13 – Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky,

w) zostatok účtu 471 – Dlhodobé záväzky voči podnikom v skupine za finančnú činnosť sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 13 – Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky a za ostatnú činnosť na príslušný účet účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky,

x) zostatok účtu 473 – Emitované dlhopisy sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 52 – Dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou,

y) zostatok účtu 474 – Záväzky z prenájmu sa prevedie na účet Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 – Rôzne pohľadávky a záväzky.

§ 45a

(1) Záväzky z finančného prenájmu, o ktorých sa účtovalo k 31. decembru 2004 na účte Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 alebo na iných účtoch, sa prevedú z týchto účtov v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23.

(2) Rozdiel medzi obstarávacou cenou cenných papierov na predaj v majetku účtovnej jednotky k 31. decembru 2004 a ich reálnou hodnotou k 31. decembru 2004 sa k 1. januáru 2005 prevedie na ťarchu alebo v prospech účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní účtovej skupiny 59 a na ťarchu alebo v prospech účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56.

(3) K 1. januáru 2005 sa dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie prevedú podľa druhov z účtu Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 41 na účty príslušných druhov cenných papierov držaných do splatnosti účtovej skupiny 41 alebo na účty príslušných druhov cenných papierov určených na predaj účtovej skupiny 37.

§ 45aa

(1) Ak účtovná jednotka v roku 2005 prvý krát jednorazovo presunie viac ako nevýznamnú časť cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo do portfólia cenných papierov určených na predaj, ustanovenie § 16 ods. 12 písm. e) sa nepoužije a

a) ku dňu prevodu cenného papiera sa tento cenný papier precení na jeho reálnu hodnotu a rozdiel medzi jeho umorovanou hodnotou a reálnou hodnotou sa zaúčtuje,

1. ak ide o cenný papier, ktorý sa prevádza do portfólia cenných papierov určených na predaj na účet Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56,

2. ak ide o cenný papier, ktorý sa prevádza do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie na účet Náklady na operácie s cennými papiermi účtovej skupiny 61 alebo na účet Výnosy z operácií s cennými papiermi účtovej skupiny 71,

b) v účtovnej závierke zostavenej za účtovné obdobie roku 2005 v údajoch za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sa opraví určenie cenného papiera vykázané v účtovnej závierke za toto obdobie tak, že sa uvedie jeho nové určenie a

c) v poznámkach sa vykáže reálna hodnota prevedených cenných papierov podľa ich nového určenia a podľa druhov a ich čistá účtovná hodnota v účtovnej závierke za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(2) Ak účtovná jednotka vytvorila alebo zrušila v roku 2005 do 30. marca rezervy a opravné položky a v roku 2005 do 30. marca nadobudla vklad do základného imania dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktorý ocenila metódou vlastného imania podľa doterajších predpisov, zápisy o týchto účtovných prípadoch sa zrušia a zapíše sa účtovanie o týchto účtovných prípadoch podľa tohto opatrenia.

(3) Zostatok účtu Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom účtovej skupiny 37 sa preúčtuje na účet Pohľadávky voči akcionárom a spoločníkom účtovej skupiny 56.

§ 45b

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 46

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky (oznámenie č. 348/1996 Z. z.) v znení opatrenia č. 3171/1997 - sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenia č. 4299/1997 - sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.), opatrenia č. 18032/99-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.) a opatrenia č. 21189/2000-92 (oznámenie č. 428/2000 Z. z.).

§ 47

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 20 359/2002-92

Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností

Príloha č. 2 k opatreniu č. 20 359/2002-92

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82, 25. 03. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162, 26. 06. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120, 15. 05. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 8. 9. 2003).

2. Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o spoločných účtoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), v znení smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).

3. Smernica Rady 86/635/EEC z 8. decembra 1986 o výročných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372, 31. 12. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).

4. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie 93/84/EHS, ktorá mení a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993) v znení Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
§ 6 a 80 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
§ 3 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 21 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.§ 47 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.

3a) § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

4) § 497 až 507 Obchodného zákonníka.

5) § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Z. z..

6) § 38 zákona č. 566/2001 Z. z.

7) § 31 až 36 zákona č. 566/2001 Z. z.

8) § 43 zákona č. 566/2001 Z. z.

9) § 39 a 40 zákona č. 566/2001 Z. z.

10) § 41 zákona č. 566/2001 Z. z.

11) § 42 zákona č. 566/2001 Z. z.

11a) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

12) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

12a) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12b) § 4 ods. 1 písm. k) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/ 10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.).

13) Opatrenie Ministerstva financií č. 21 832/2002- 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy.

13a) § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

14) § 161a až 161f Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

15) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

17) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 696/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 1/2004 (oznámenie č. 33/2004 Z. z.).

17a) § 9 opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 673/2004 Z. z.).

18) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.

19) Zákon č. 594/2003 Z. z.
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

22) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

23) § 60 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

25) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

26) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

27) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

28) Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

29) Zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 183/2000 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

30) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

31) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

32) Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

33) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

34) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.

35) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie č. 362/1998 Z. z.) v znení neskorších predpisov.