Čiastka č. 246/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
627/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky 01.12.2002
628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 01.01.2003
629/2002 Z. z. Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 01.12.2002
630/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 4/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktoré mení prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru medzi Výborom regiónov a Slovenským styčným výborom pre spoluprácu s Výborom regiónov rozhodnutie č. 1/1995 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady