Vyhláška č. 627/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky

Čiastka 246/2002
Platnosť od 15.11.2002 do31.05.2006
Účinnosť od 01.12.2002 do31.05.2006
Zrušený 312/2001 Z. z.

627

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

z 28. októbra 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 14 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Vyhlásenie výberového konania na prípravnú štátnu službu a na dočasnú štátnu službu

§ 1

(1) Iné verejnosti všeobecne prístupné prostriedky masovej komunikácie, v ktorých sa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na ministerstve, sú najmä televízia, rozhlas, internet.

(2) Pri vyhlásení výberového konania možno konkretizovať odbor štátnej služby uvedením schopností a odborných znalostí, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v odbore štátnej služby zahraničné veci na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste.

§ 2

(1) Uchádzač o prijatie do štátnej služby predkladá ministerstvu písomnú žiadosť.

(2) Na preukázanie predpokladov na vykonávanie štátnej služby podľa § 14 zákona sa predkladajú tieto doklady:

a) kópia občianskeho preukazu,

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

c) doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby,

d) osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

e) profesijný životopis s uvedením odbornej praxe,

f) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,

g) písomné čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona, uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona,

h) osvedčený doklad, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, a to najmä vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole, vysvedčenie o vykonaní štátnej jazykovej skúšky v štátnej jazykovej škole, diplom alebo certifikát príslušného vzdelávacieho zariadenia, doklad o štúdiu v požadovanom jazyku v zahraničí.

§ 3

(1) Ministerstvo preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, písomne určí uchádzačovi primeranú lehotu na ich odstránenie.

(2) Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady podľa zákona, ministerstvo písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. podľa zákona, ministerstvo písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti.

§ 4

Priebeh výberového konania

(1) Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a z osobného pohovoru pred výberovou komisiou.

(2) Súčasťou písomnej časti výberového konania je aj overenie ovládania cudzieho jazyka, ak požiadavku ovládania cudzieho jazyka na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste určí ministerstvo v služobnom predpise.

(3) S uchádzačom, ktorý absolvoval písomnú časť výberového konania, výberová komisia vykoná osobný pohovor. V rámci osobného pohovoru výberová komisia overí úroveň odborných znalostí vrátane jazykových znalostí a ďalších požadovaných schopností uchádzača na výkon štátnej služby na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste.

§ 5

Výsledok výberového konania

(1) Výberová komisia vyhotoví o výsledku výberového konania zápisnicu, ktorá obsahuje záväzné poradie uchádzačov.

(2) Písomné oznámenie ministerstva o výsledku výberového konania obsahuje aj termín, do ktorého sa vybraný uchádzač hlási na osobnom úrade. Ak vybraný uchádzač nenastúpi do štátnej služby, miesto získava v poradí nasledujúci uchádzač, ktorý vo výberovom konaní vyhovel.

(3) Ak sa žiaden uchádzač v určenom termíne nezúčastní na výberovom konaní, ak výberová komisia nevyberie na základe výberového konania žiadneho uchádzača alebo ak vybratý uchádzač v určenom termíne nenastúpi do štátnej služby a iný uchádzač v poradí nie je, vyhlasuje sa nové výberové konanie.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.


Eduard Kukan v. r.