Čiastka č. 22/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/2002 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. januára 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 15a, 15b a 15c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a s čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 01.02.2002
45/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 01.02.2002
46/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi 01.02.2002
47/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi 01.02.2002