47

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. januára 2002

o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13v ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje minimálne požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikom ich vystavenia biologickým faktorom pri práci a na predchádzanie tomuto riziku.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť vystavení biologickým faktorom pri práci. Vzorový indikatívny zoznam činností, pri ktorých zamestnanci môžu byť vystavení biologickým faktorom, je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Na účely tohto nariadenia biologické faktory sú mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných mikroorganizmov, bunkové kultúry a ľudské endoparazity, ktoré môžu vyvolať akúkoľvek infekciu, alergické alebo toxické účinky u ľudí; biologickými faktormi sú aj prióny, ktoré môžu spôsobiť u ľudí prenosné ochorenie.

§ 2

Klasifikácia biologických faktorov

(1) Biologické faktory sa na základe miery rizika infekcie klasifikujú do štyroch skupín:

a) biologické faktory prvej skupiny, pri ktorých na základe súčasných poznatkov nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobovať ochorenie ľudí,

b) biologické faktory druhej skupiny, ktoré môžu spôsobovať ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale na základe súčasných poznatkov nie je pravdepodobné, že sa ochorenie rozšíri v populácii, pričom spravidla je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

c) biologické faktory tretej skupiny, ktoré môžu spôsobovať závažné ochorenie ľudí, predstavujú závažné nebezpečenstvo pre zamestnancov a ktoré môžu predstavovať riziko rozšírenia ochorenia v populácii, pričom spravidla je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

d) biologické faktory štvrtej skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochorenie ľudí, predstavujú závažné nebezpečenstvo pre zamestnancov a ktoré môžu predstavovať vysoké riziko rozšírenia ochorenia v populácii, pričom spravidla nie je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba.

(2) Klasifikácia biologických faktorov podľa odseku 1 písm. b) až d) je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Ak biologický faktor nemožno jednoznačne klasifikovať ako faktor jednej zo skupín uvedených v odseku 1, tento faktor sa klasifikuje ako faktor skupiny s najvyššou mierou rizika spomedzi skupín prichádzajúcich do úvahy.

§ 3

Rozsah údajov a informácií na posudzovanie rizika

Posudzovanie rizika z vystavenia zamestnancov biologickým faktorom zamestnávateľ vykonáva na základe všetkých dostupných údajov a informácií vrátane

a) klasifikácie biologických faktorov, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zamestnancov pri práci,

b) odporúčaní orgánov na ochranu zdravia na sledovanie biologických faktorov, ktorým sú alebo by mohli byť zamestnanci vystavení pri práci,

c) informácií o ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vystavením zamestnancov biologickým faktorom pri práci,

d) možných alergických alebo toxických účinkov ako dôsledku práce zamestnancov,

e) vedomostí o ochorení, ktorým podľa lekárskeho zistenia zamestnanec preukázateľne trpí a ktoré má priamu súvislosť s výkonom jeho práce.

§ 4

Oznamovanie používania biologických faktorov

(1) Zamestnávateľ oznamuje príslušnému orgánu na ochranu zdravia

a) prvé použitie biologických faktorov druhej skupiny, tretej skupiny a štvrtej skupiny,

b) každé použitie ďalšieho biologického faktora alebo nového druhu biologického faktora tretej skupiny a štvrtej skupiny.

(2) Opätovné oznámenie sa musí vykonať vždy, keď v rámci pracovných procesov alebo pracovných postupov nastanú zásadné a dôležité zmeny z hľadiska ochrany zdravia pri práci.

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na laboratóriá vykonávajúce diagnostiku súvisiacu s biologickými faktormi štvrtej skupiny, ktoré oznamujú iba ich prvé použitie.

(4) Oznámenie podľa odsekov 1 až 3 musí obsahovať

a) názov a adresu zamestnávateľa,

b) meno a odbornú spôsobilosť osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c) výsledky posúdenia rizika z vystavenia zamestnancov biologickým faktorom pri práci,

d) druh biologického faktora,

e) preventívne a ochranné opatrenia.

(5) Ak výsledky posúdenia podľa § 3 preukážu riziko pre zdravie zamestnancov, zamestnávateľ na požiadanie oznámi orgánu na ochranu zdravia

a) výsledky posúdenia rizika,

b) činnosti, pri ktorých zamestnanci boli vystavení alebo mohli byť vystavení biologickým faktorom,

c) počet zamestnancov vystavených biologickým faktorom,

d) meno a odbornú spôsobilosť osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

e) uskutočnené preventívne a ochranné opatrenia vrátane pracovných postupov a metód,

f) opatrenia na ochranu zamestnancov pred vystavením biologickým faktorom, ktoré môže nastať v dôsledku porušenia bezpečného uchovávania biologických faktorov tretej skupiny a štvrtej skupiny.

Ochranné opatrenia na znižovanie rizika

§ 5

Ochranné opatrenia na znižovanie rizika sú:

a) obmedzenie počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení biologickým faktorom pri práci, na najnižšiu možnú mieru,

b) vypracovanie pracovných postupov a kontrolných opatrení na zabránenie uvoľňovaniu alebo na zníženie uvoľňovania biologických faktorov na najnižšiu možnú mieru v mieste výkonu práce,

c) kolektívne ochranné opatrenia, a ak sa nedá zabrániť vystaveniu biologickým faktorom, individuálne ochranné opatrenia vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

d) hygienické opatrenia zamerané na prevenciu alebo na zníženie náhodného prenosu alebo uvoľnenia biologického faktora z pracoviska,

e) používanie výstražnej značky pre nebezpečenstvo vyplývajúce z biologických faktorov a ďalšieho vhodného bezpečnostného a zdravotného označenia,1)

f) vypracovanie plánov ochrany zamestnancov pre prípad havárie v súvislosti s biologickými faktormi,

g) zisťovanie prítomnosti biologických faktorov používaných pri práci mimo miest ich primárneho určenia, ak je to primerané a technicky uskutočniteľné,

h) vybavenie pracoviska prostriedkami na bezpečný zber, skladovanie a zneškodňovanie odpadov a zabezpečenie používania bezpečných a identifikovateľných obalov po dekontaminácii odpadov, ak je vykonateľná,

i) zaistenie bezpečnej manipulácie a prepravy biologických faktorov na pracovisku.

§ 6

(1) Zamestnávateľ pri všetkých činnostiach, pri ktorých existuje riziko z vystavenia zamestnancov biologickým faktorom pri práci,

a) zabezpečuje, aby zamestnanci nejedli a nepili v pracovných priestoroch, v ktorých existuje pravdepodobnosť kontaminácie biologickými faktormi,

b) zabezpečuje zamestnancom vhodné a primerané zariadenia na osobnú hygienu2) a podľa druhu činnosti aj roztoky na výplach očí a kožné antiseptiká,

c) poskytuje zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a zabezpečuje

1. ich riadne skladovanie vo vyhradených priestoroch,

2. ich kontrolu a čistenie, ak je to možné pred ich použitím a vždy po každom ich použití,

3. v prípade poškodenia ich opravu alebo výmenu pred ich ďalším použitím,

d) stanovuje postupy na odber, manipuláciu a spracovávanie vzoriek materiálu ľudského alebo zvieracieho pôvodu.

(2) Osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane ochranných pracovných odevov, ktoré môžu byť kontaminované biologickými faktormi, musia sa pri opúšťaní pracovných priestorov odložiť a udržiavať oddelene od ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov a ostatných odevov. Zamestnávateľ zabezpečuje ich dekontamináciu a očistenie, a ak je to potrebné, ich zničenie.

§ 7

Informovanie a poučenie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(1) Zamestnávateľ zabezpečí, aby sa zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov") poskytli všetky dostupné informácie, najmä informácie a poučenie týkajúce sa

a) možného rizika z vystavenia biologickým faktorom,

b) ochranných opatrení na znižovanie rizika z vystavenia biologickým faktorom vrátane hygienických požiadaviek, používania osobných ochranných pracovných prostriedkov a postupov, ktoré majú zamestnanci dodržať v prípade havárie v súvislosti s biologickými faktormi a na jej predchádzanie.

(2) Zamestnávateľ preukázateľne poučí zamestnancov najmä o postupe, ktorý treba dodržať v prípade manipulácie s biologickým faktorom štvrtej skupiny a v prípade závažnej havárie alebo udalosti spojenej s manipuláciou s biologickým faktorom. Ak je to potrebné, písomné pokyny umiestni na pracovisku.

(3) Zamestnávateľ poučí zamestnancov, aby každú haváriu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickým faktorom okamžite oznámili zodpovednej osobe alebo osobe zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(4) Zamestnávateľ bezodkladne informuje zamestnancov a zástupcov zamestnancov

a) o každej havárii alebo udalosti, ktorá mohla mať za následok uvoľnenie biologického faktora, ktorý by mohol spôsobiť závažnú infekciu alebo ochorenie ľudí,

b) v prípade závažnej havárie alebo udalosti o jej príčinách a o opatreniach, ktoré sa vykonali alebo ktoré sa majú vykonať na nápravu situácie.

(5) Zamestnávateľ zabezpečí, aby

a) každý zamestnanec mal prístup k údajom uvedeným v zozname zamestnancov vystavených biologickým faktorom (§ 8), ktoré sa ho osobne týkajú,

b) zamestnanci a zástupcovia zamestnancov mali prístup k anonymným kolektívnym informáciám a k informáciám podľa § 3.

§ 8

Zoznam zamestnancov vystavených biologickým faktorom

(1) Zoznam zamestnancov vystavených biologickým faktorom tretej skupiny alebo štvrtej skupiny3) obsahuje druh vykonávanej práce a v rámci možností aj údaje o biologických faktoroch, ktorým boli zamestnanci vystavení, ako aj záznamy o ich vystavení biologickým faktorom a o haváriách a udalostiach, ak sa vyskytli.

(2) Zoznam a záznamy podľa odseku 1 zamestnávateľ uchováva 40 rokov od skončenia vystavenia biologickým faktorom, ak ide o biologické faktory, ktoré môžu mať za následok vznik infekcie

a) spôsobenej biologickými faktormi, ktoré majú schopnosť vyvolať chronickú alebo latentnú infekciu,

b) takej, ktorú na základe súčasných poznatkov nemožno diagnostikovať, až kým sa nevyvinie ochorenie o mnoho rokov neskôr,

c) v prípade, ak predchádza vzniku ochorenia obzvlášť dlhá inkubačná doba,

d) spôsobenej biologickými faktormi, ktoré sa napriek liečbe v nepravidelných intervaloch dlhodobo obnovujú, alebo

e) takého charakteru, že môže zanechať dlhodobé závažné následky.

§ 9

Ochranné opatrenia v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach veterinárnej starostlivosti

(1) Na účely posúdenia rizika podľa § 3 sa venuje osobitná pozornosť

a) možnej prítomnosti biologických faktorov v organizme pacientov alebo zvierat a v materiáloch alebo vo vzorkách, ktoré sa im odobrali,

b) ohrozeniu, ktoré predstavujú biologické faktory, o ktorých sa vie alebo u ktorých je podozrenie, že sú prítomné v organizme pacientov alebo zvierat a v materiáloch alebo vo vzorkách, ktoré sa im odobrali,

c) rizikám vyplývajúcim z povahy práce.

(2) V zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach veterinárnej starostlivosti sa ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami z vystavenia biologickým faktorom zabezpečuje najmä

a) špecifikáciou vhodných postupov na dekontamináciu a dezinfekciu a

b) uplatňovaním postupov umožňujúcich bezpečnú manipuláciu a zneškodňovanie kontaminovaných odpadov.

(3) V izolačných priestoroch, v ktorých sú pacienti alebo zvieratá infikovaní biologickými faktormi tretej skupiny alebo štvrtej skupiny alebo u ktorých je podozrenie, že sú týmito faktormi infikovaní, uplatňujú sa ochranné opatrenia podľa prílohy č. 3 tak, aby sa riziko infekcie znížilo na najnižšiu možnú úroveň.

§ 10

Ochranné opatrenia pre priemyselné procesy, laboratóriá a miestnosti pre pokusné zvieratá

(1) V laboratóriách vrátane diagnostických laboratórií a v miestnostiach pre pokusné zvieratá, ktoré boli zámerne infikované biologickými faktormi druhej skupiny, tretej skupiny alebo štvrtej skupiny alebo ktoré sú nosičmi alebo podozrivými nosičmi týchto faktorov, vykonávajú sa ochranné opatrenia podľa prílohy č. 3.

(2) Činnosti spojené s manipuláciou s biologickým faktorom sa vykonávajú výhradne v pracovných priestoroch zodpovedajúcich najmenej úrovni ochrany

a) 2. stupňa v prípade biologického faktora druhej skupiny,

b) 3. stupňa v prípade biologického faktora tretej skupiny alebo

c) 4. stupňa v prípade biologického faktora štvrtej skupiny.

(3) V laboratóriách, ktoré nie sú určené na prácu s biologickými faktormi, zabezpečujú sa ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú úrovni ochrany 2. stupňa. Ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú úrovni ochrany 3. stupňa alebo 4. stupňa, zabezpečujú sa v prípade podozrenia alebo preukázania, že takáto úroveň ochrany je potrebná; to neplatí, ak orgán na ochranu zdravia rozhodne, že stačí nižšia úroveň ochrany.

(4) Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na priemyselné procesy, pri ktorých sa používajú biologické faktory druhej skupiny, tretej skupiny alebo štvrtej skupiny, pričom sa uplatňujú ochranné opatrenia podľa prílohy č. 4.

(5) Na základe výsledkov posúdenia rizika spojeného s používaním biologických faktorov druhej skupiny, tretej skupiny alebo štvrtej skupiny môže príslušný orgán na ochranu zdravia rozhodnúť o vhodných opatreniach, ktoré sa budú uplatňovať v priemyselných procesoch.

(6) Všetky činnosti uvedené v odsekoch 1 až 5, pre ktoré sa nemohlo vykonať úplné hodnotenie biologického faktora, ale vo vzťahu ku ktorým zamýšľané použitie biologických faktorov môže predstavovať závažné ohrozenie zdravia zamestnancov, možno vykonávať výhradne na pracoviskách zodpovedajúcich úrovni ochrany najmenej 3. stupňa.


§ 11

Prechodné ustanovenie

Pracovisko, ktoré sa uviedlo do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, musí sa upraviť tak, aby do 1. februára 2003 spĺňalo požiadavky uvedené v prílohách č. 3 a 4.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 47/2002 Z. z.

VZOROVÝ INDIKATÍVNY ZOZNAM ČINNOSTÍ S BIOLOGICKÝMI FAKTORMI

1. Práca v potravinárskych závodoch

2. Práca v poľnohospodárstve

3. Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami alebo s výrobkami živočíšneho pôvodu

4. Práca v zdravotníctve vrátane izolačných jednotiek a patológií

5. Práca v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách vrátane diagnostických mikrobiologických laboratórií

6. Práca v závodoch na likvidáciu odpadov

7. Práca v čistiarniach odpadových vôd

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 47/2002 Z. z.

KLASIFIKÁCIA BIOLOGICKÝCH FAKTOROV

Úvodné poznámky

1. V súlade s rozsahom platnosti tohto nariadenia sa do zoznamu klasifikovaných faktorov zaraďujú výhradne faktory, o ktorých sa vie, že spôsobujú u ľudí infekciu.

2. Tam, kde je to vhodné, uvádzajú sa indikátory toxického a alergického potenciálu týchto faktorov.

3. Pri vypracovávaní tohto zoznamu sa neprihliadalo na geneticky modifikované mikroorganizmy.

4. Zoznam klasifikovaných faktorov sa zakladá na účinkoch týchto faktorov na zdravých ľudí.

5. Osobitne sa neprihliada na špecifické účinky na zamestnancov, ktorých vnímavosť môžu ovplyvňovať rozličné príčiny, ako napríklad predchádzajúce ochorenie, liečba, oslabená imunita, tehotenstvo alebo dojčenie. Také účinky na týchto zamestnancov sa považujú za súčasť posudzovania rizika.

6. V prípade niektorých priemyselných procesov, niektorých laboratórnych prác alebo niektorých prác so zvieratami, ktoré zahŕňajú skutočné alebo možné vystavenie biologickým faktorom tretej alebo štvrtej skupiny, musia byť všetky preventívne technické opatrenia v súlade s týmto nariadením vlády.

7. Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory druhej až štvrtej skupiny, sa neklasifikujú automaticky ako faktory prvej skupiny.

8. V prípade faktorov, o ktorých sa vie, že ich viaceré druhy sú patogénne pre ľudí, zoznam obsahuje tie, o ktorých sa vie, že najčastejšie vyvolávajú ochorenia, ako aj všeobecnejší odkaz na skutočnosť, že zdravie môžu ovplyvniť aj iné druhy toho istého rodu.

9. Ak sa v zozname klasifikovaných biologických faktorov uvádza celý rod, znamená to, že druhy a kmene, o ktorých sa vie, že nie sú patogénne, sa zo zoznamu vylučujú.

10. Ak je kmeň oslabený alebo stratil známe virulentné gény, nemusí sa úroveň ochrany požadovaná klasifikáciou jeho kmeňa nevyhnutne uplatniť, podlieha však primeranému posúdeniu rizika na pracovisku. Taký prípad nastáva napríklad vtedy, ak sa takýto kmeň má použiť ako produkt alebo súčasť produktu na profylaktické alebo liečebné účely.

11. Nomenklatúra klasifikovaných faktorov použitá pri vypracovávaní tohto zoznamu je v súlade s najnovšími medzinárodnými dohodami o taxonómii a nomenklatúre faktorov v čase prípravy tohto zoznamu.

12. Zoznam klasifikovaných biologických faktorov odráža stav vedomostí v čase jeho vypracovania.

13. Požiadavky na ochranu vyplývajúce z klasifikácie parazitov platia iba pre štádiá životného cyklu príslušného parazita, v ktorých je schopný infikovať ľudí na pracovisku.

14. Tento zoznam obsahuje aj samostatné označenia prípadov, v ktorých je pravdepodobné, že biologické faktory spôsobujú alergické alebo toxické reakcie, a prípadov, keď je dostupná účinná očkovacia látka alebo keď sa uchováva zoznam zamestnancov vystavených danému faktoru dlhšie ako 10 rokov.

Baktérie a podobné organizmy

Biologický faktor Klasifikácia Poznámky
Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelli 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp. 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 3
Bacillus anthracis 2
Bacteroides fragillis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Bartonella (Rochalinea) spp. 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp. 2
Brucella abortus 3
Bruccella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci (vtáčie kmene) 3
Chlamydia psittaci (iné kmene) 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp. 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T, V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp. 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp. 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp. 2
Enterococcus spp. 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (s výnimkou nepatogénnych kmeňov) 2
Escherichia coli, verocytotoxigenické kmene (napr. 0157:H7 alebo 0103) 3(**)
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (Typ A) 3
Francisella tularensis (Typ B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2
Haemophilus spp. 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp. 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp. 2
Leptospira interrogans (všetky sérotypy) 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (okrem kmeňa BCG) 3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3(**)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3(**)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma caviae 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp. 2
Prevotella spp. 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(**)
Rickettsia Canada 3(**)
Rickettsia conorii 3
Rickettsia montana 3T)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp. 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3(**) V
Salmonella (iné sérotypy) 2
Serpulina spp. 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (typ 1) 3(**) T
Shigella dysenteriae, iné ako typ 1 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptococcus pyogenes 2
Streptococcus suis 2
Streptococcus spp. 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp. 2
Vibrio cholerae (vrátane El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp. 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp. 2

Vysvetlivky:
(**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory tretej skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko infekcie, pretože sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom.
T: Produkcia toxínov.
V: Dostupnosť účinnej očkovacej látky.
spp.: Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.

Vírusy(*)

Biologický faktor Klasifikácia Poznámky
Adenoviridae 2
Arenaviridae
komplex vírusov LCM-Lassa (Arenaviridae):
vírus Lassa 4
vírus lymfocytárnej choriomeningitídy (neurotropné kmene) 3
vírus lymfocytárnej choriomeningitídy (ostatné kmene) 2
vírus Mopeia 2
iné vírusy komplexu LCM-Lassa 2
komplex vírusov Tacaribe (Arenaviridae):
vírus Guanarito 4
vírus Junin 4
vírus Sabia 4
vírus Machupo 4
vírus Flexal 3
iné vírusy komplexu Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
vírus Belgrade (tiež známy ako Dobrava) 3
vírus Bhanja 2
vírus Bunyamwera 2
vírus Germiston 2
vírus Oropouche 3
vírus Sin Nombre (predtým Muerto Canyon) 3
vírus Kalifornskej encefalitídy 2
Hantavírusy:
vírus Hantaan (Kórejská hemoragická horúčka) 3
vírus Seoul 3
vírus Puumala 2
vírus Prospect Hill 2
iné hantavírusy 2
Nairovírusy:
Krymsko-konžská hemoragická horúčka 4
vírus Hazara 2
Flebovírusy:
vírus horúčky Rift Valley 3 V
vírus horúčky Sandfly 2
vírus Toscana 2
iné Bunyaviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne 2
Caliciviridae
vírus Hepatitis E 3T)
vírus Norwalk 2
iné Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae:
vírus Ebola 4
vírus Marburg 4
Flaviviridae:
vírus austrálskej encefalitídy (vírus Murray Valley encefalitídy) 3
vírus stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy 3(**) V
vírus Absettarov 3
vírus Hanzalova 3
vírus Hypr 3
vírus Kumlinge 3
vírus Dengue typ 1-4 3
vírus Hepatitis C 3(**) D
vírus Hepatitis G 3(**) D
vírus japonskej B encefalitídy 3 V
vírus Kyasanur Forest 3 V
vírus Louping ill (vírus vrtivky) 3(**)
vírus Omsk 3 V(a)
vírus Powassan 3
vírus Rocio 3
vírus ruskej jarno-letnej encefalitídy (TBE) 3 V(a)
vírus encefalitídy St. Louis 3
vírus Wesselsbron 3(**)
vírus západonílskej horúčky (West Nile fever virus) 3
žltá zimnica (Yellow fever) 3 V
iné flavivírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne 2
Hepadnaviridae
vírus Hepatitis B 3(**) V, D
vírus Hepatitis D (Delta) 3(**) V, D(b)
Herpesviridae:
Cytomegalovirus 2
vírus Epstein-Barr 2
Herpesvirus simiae (vírus B) 3
vírus Herpes simplex typ 1 a 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6) 2
Human herpes virus 7 2
Human herpes virus 8 2 D
Orthomyxoviridae
vírusy chrípky typu A, B a C 2 V(c)
Orthomyxoviridae: Dhori a Thogoto (prenášané kliešťami) 2
Papovaviridae:
vírusy BK a JC 2 D(d)
ľudské papilomavírusy (Human papillomaviruses) 2 D(d)
Paramyxoviridae:
vírus osýpok (Measles virus) 2 V
vírus mumpsu (Mumps virus) 2 V
vírus newcastlskej choroby (Newcastle disease virus) 2
Parainfluenza vírusy typy 1 - 4 2
Respiračný syncyciálny vírus (Respiratory syncytial virus) 2
Parvoviridae:
ľudský parvovírus B 19 (Human parvovirus) 2
Picornaviridae:
vírus akútnej hemoragickej konjuktivitídy [Acute haemorrhagic conjunctivitis virus (ARC)] 2
vírusy Coxsackie 2
vírusy Echo 2
vírus Hepatitis A (ľudský enterovírus typ 72) 2 V
Poliovírusy 2 V
Rinovírusy 2
Poxviridae
vírus Buffalopox 2 (e)
vírus Cowpox 2
vírus Elephantpox 2 (f)
vírus Milkers' node 2
vírus Molluscum contagiosum 2
vírus Monkeypox 3 V
vírus Orf 2
vírus Rabbitpox 2 (g)
vírus Vaccinia 2
vírus Variola (major and minor) 4 V
vírus Whitepox (Variola virus) 4 v
vírus Yatapox (Tana & Yaba) 2
Reoviridae:
Coltivirus 2
ľudské rotavírusy (Human rotaviruses) 2
Orbivirusy 2
Reuvirusy 2
Retroviridae:
vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (Human immunodeficiency viruses) 3(**) D
ľudský T-bunkový leukemický vírus (Human T-cell) lymphotropné vírusy (HTLV), typ 1 a 2 3(**) D
vírus opičej imunitnej nedostatočnosti (Simian immunodeficiency virus) 3(**) (h)
Rhabdoviridae:
vírus besnoty (Rabies virus) 3(**) V
vírus vezikulárnej stomatitídy (Vesicular stomatitis virus) 2
Togaviridae:
Alfavírusy
východná konská encefalitída (Eastern equine encephalomyelitis) 3 V
vírus Bebaru 2
vírus Chikungunya 3(**)
vírus Everglades 3n
vírus Mayaro 3
vírus Mucambo 3(**)
vírus Ndumu 3
vírus O'nyong-nyong 2
vírus Ross River 2
vírus Semliki Forest 2
vírus Sindbis 2
vírus Tonate 3(**)
venezuelská konská encefalitída (Venezuelan equine encephalomyelitis) 3 V
západná konská encefalitída (Western equine encephalomyelitis) 3 V
Iné známe alfavírusy 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toraviridae 2
Neklasifikované vírusy:
konské morbiliformné vírusy (Equine morbillivirus) 4
Vírusy hepatitídy doteraz neidentifikované 3(**) D
Nekonvenčné činitele, ktoré vyvolávajú prenosné spongiformné encefalopatie (TSEs):
Creutzfeldtova-Jakobova choroba 3(**) D(d)
variant Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby 3(**) D(d)
Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE) a iné zvieracie TSEs 3(**) D(d) (i)
Gerstmannov-Sträusslerov-Scheinkerov syndróm 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)

Vysvetlivky:
(*) Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory druhej až štvrtej skupiny, sa neklasifikujú automaticky ako faktory prvej skupiny.
(**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory tretej skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko infekcie, pretože sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom.
D: Zoznam a záznamy zamestnancov vystavených tomuto biologickému faktoru sa musia uchovať dlhšie ako 10 rokov od posledného známeho vystavenia biologickým faktorom.
V: Dostupnosť účinnej očkovacej látky.
(a) Kliešťová encefalitída.
(b) Vírus hepatitídy D je pre zamestnancov patogénny iba za prítomnosti simultánnej alebo sekundárnej infekcie vyvolanej vírusom hepatitídy B. Preto očkovanie proti hepatitíde B chráni zamestnancov, ktorí nie sú postihnutí hepatitídou B, proti hepatitíde D (Delta).
(c) Iba pre typy A a B.
(d) Odporúčané pri práci, pri ktorej je priamy kontakt s týmito faktormi.
(e) Identifikované sú dva vírusy: typ buffalopox a variant vírusu Vaccinia.
(f) Variant vírusu cowpox (kravských kiahní).
(g) Variant vírusu Vaccinia.
(h) V súčasnosti nie je dôkaz o ochoreniach ľudí zapríčinených inými retrovírusmi opičieho pôvodu. Pri práci s nimi sa odporúčajú opatrenia úrovne ochrany 3. stupňa.
(i) V súčasnosti nie je dôkaz o infekciách u ľudí zapríčinených inými zvieracími TSEs. Napriek tomu sa pri laboratórnej práci odporúčajú rovnaké ochranné opatrenia ako pre faktory tretej skupiny s výnimkou laboratórnej práce na identifikáciu faktora scrapie, pri ktorej sú dostatočné ochranné opatrenia úrovne ochrany 2. stupňa.

Parazity

Biologický faktor Klasifikácia Poznámky
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suun 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp. 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Ciyptosporidium spp. 2
Cyclospora cayetanensis 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3(**)
Echinococcus multilocularis 3(**)
Echinococcus vogeli 3(**)
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania brasiliensis 3(**)
Leishmania donovani 3(**)
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp. 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp. 2
Paragonimus westermani 2
Plasmodium falciparum 3(**)
Plasmodium spp. (ľudské a opičie) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp. 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3(**)
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3(**)
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2

Vysvetlivky:
(**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory tretej skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko infekcie, pretože sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom.
spp.: Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.
A: Možné alergické účinky.

Huby

Biologický faktor Klasifikácia Poznámky
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida albicans 2 A
Candida tropicalis 2
Cladophialophora bantiana (predtým: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum alebo trichoides) 3
Coccidioides immitis 3 A
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp. 2 A
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2
Scedosporium prolificans (inflatum) 2
Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp. 2


Vysvetlivky:
spp.: Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.
A: Možné alergické účinky.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 47/2002 Z. z.

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH, ZARIADENIACH VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, LABORATÓRIÁCH A V MIESTNOSTIACH PRE POKUSNÉ ZVIERATÁ

A. Ochranné opatrenia B. Úrovne ochrany
2. stupňa 3. stupňa 4. stupňa
1. Pracovisko musí byt oddelené od iných činností vykonávaných v tej istej budove Nie Odporúča sa Áno
2. Vzduch vháňaný na pracoviská a odsávaný z pracoviska musí byť filtrovaný cez vysokoúčinný filter (HEPA) alebo podobným spôsobom Nie Áno, pre odsávaný vzduch Áno, pre vháňaný aj odsávaný vzduch
3. Vstup musí byť obmedzený len na určených zamestnancov Odporúča sa Áno Áno, cez pretlakový priestor
4. Pracovisko musí byť vzduchotesne uzatvoriteľné na účel dezinfekcie Nie Odporúča sa Áno
5. Špecifikované dezinfekčné postupy Áno Áno Áno
6. Vzduch na pracovisku sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou musí udržiavať v podtlaku Nie Odporúča sa Áno
7. Účinná ochrana pred prenášačmi, napríklad hlodavcami alebo hmyzom Odporúča sa Áno Áno
8. Povrchy nesmú prepúšťať vodu a musia sa ľahko čistiť Áno, pre pracovné plochy Áno, pre pracovné plochy a podlahu Áno, pre pracovné plochy, steny, podlahu a strop
9. Povrchy musia byť odolné proti kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a dezinfekčným prostriedkom Odporúča sa Áno Áno
10. Bezpečné uskladnenie biologického faktora Áno Áno Áno, obzvlášť bezpečné uskladnenie
11. Musí byť pozorovacie okno alebo iná alternatíva zabezpečujúca možnosť pozorovať zamestnancov Odporúča sa Odporúča sa Áno
12. Laboratórium musí mať vlastné vybavenie Nie Odporúča sa Áno
13. S infikovaným materiálom vrátane akéhokoľvek zvieraťa sa musí manipulovať v bezpečnostnej alebo izolačnej miestnosti, alebo v inej vhodnej izolácii Podľa vhodnosti Áno, ak sa infekcia šíri vzduchom Áno
14. Spaľovacia pec na likvidáciu mŕtvych tiel zvierat Odporúča sa Áno (musí byť dostupná) Áno, priamo na mieste

Poznámka:

Opatrenia uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú so zreteľom na charakter príslušných činností, posudzovanie rizika zamestnancov a charakter príslušného biologického faktora.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 47/2002 Z. z.

OCHRANNÉ OPATRENIA PRE PRIEMYSELNÉ PROCESY

Úvodné poznámky:

1. Biologické faktory prvej skupiny - Pri práci s biologickými faktormi prvej skupiny vrátane živých oslabených očkovacích látok sa dodržiavajú zásady ochrany zdravia pri práci.

2. Biologické faktory druhej, tretej a štvrtej skupiny - Na základe posudzovania rizika týkajúceho sa akéhokoľvek konkrétneho procesu alebo časti procesu možno podľa vhodnosti vybrať a kombinovať ochranné opatrenia rôznych stupňov.

A. Ochranné opatrenia B. Úrovne ochrany
2. stupňa 3. stupňa 4. stupňa
1. So životaschopnými organizmami by sa malo manipulovať v rámci systému, ktorý fyzicky oddeľuje príslušný proces od okolia áno áno áno
2. Odvádzaný vzduch z uzavretého systému by sa mal upraviť tak, aby sa minimalizovalo uvoľnenie biologických faktorov zabránilo uvoľneniu biologických faktorov zabránilo uvoľneniu biologických faktorov
3. Zber vzoriek, pridávanie materiálov do uzavretého systému a presun životaschopných organizmov do iného uzavretého systému by sa mal vykonávať tak, aby sa minimalizovalo ich uvoľnenie zabránilo ich uvoľneniu zabránilo ich uvoľneniu
4. Tekutiny s kultúrami by sa vo veľkých objemoch nemali presúvať z uzavretých systémov, kým životaschopné organizmy neboli inaktivované overenými spôsobmi inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi
5. Tesnenie by malo byť skonštruované tak, aby minimalizovalo uvoľnenie zabránilo uvoľneniu zabránilo uvoľneniu
6. Uzavreté systémy by sa mali nachádzať v kontrolovanej zóne* nepovinné nepovinné áno, vymedzenej na tento účel
(a) Mali by byť umiestnené označenia biologického nebezpečenstva nepovinné áno áno
(b) Vstup musí byť obmedzený len na určené osoby nepovinné áno áno, cez pretlakový priestor
(c) Personál by mal nosiť ochranné odevy áno áno úplné prezlečenie
(d) Pre personál by malo byť zabezpečené zariadenie na dekontamináciu a umývanie áno áno áno
(e) Personál by sa mal pred opustením kontrolovanej zóny* osprchovať nie nepovinné áno
(f) Odpadová voda z drezov, výlevok a spŕch by sa mala pred vypustením zbierať a inaktivovať nie nepovinné áno
(g) Kontrolovaná zóna* by sa mala zodpovedajúco ventilovať, aby sa minimalizovala kontaminácia vzduchu nepovinné nepovinné áno
(h) Vzduch v kontrolovanej zóne* sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou musí udržiavať v podtlaku nie nepovinné áno
(i) Vzduch vháňaný do kontrolovanej zóny* a odsávaný z nej sa musí filtrovať cez vysokoúčinné filtre nie nepovinné áno
(j) Kontrolovaná zóna* by mala byť skonštruovaná tak, aby sa zabránilo uvolneniu všetkých látok z uzavretého systému nie nepovinné áno
(k) Kontrolovaná zóna* musí byť vzduchotesne uzatvoriteľná na účely dezinfekcie dymom alebo inými plynmi s dezinfekčnými účinkami nie nepovinné áno
(l) Spracovanie odpadových vôd pred konečným vypustením inaktivované overenými spôsobmi inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi

* Kontrolovaná zóna - stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a kontrole v súvislosti s používaním biologických faktorov.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

3) § 13v ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.