46

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. januára 2002

o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13t ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje minimálne požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikom ich vystavenia karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci a na predchádzanie tomuto riziku.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť vystavení karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci; nevzťahuje sa na zamestnancov, ktorí sú pri práci vystavení výlučne ionizujúcemu žiareniu.1)

(3) Na účely tohto nariadenia

a) karcinogénny faktor (ďalej len „karcinogén") je

1. látka, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1 a 2 podľa osobitného predpisu,2)

2. prípravok zložený z jednej alebo z viacerých látok uvedených v bode 1, ak koncentrácia jednej alebo viacerých látok spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1 alebo 2 podľa osobitného predpisu,2)

3. látka, prípravok alebo pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1 alebo látka a prípravok uvoľňované v pracovných procesoch uvedených v prílohe č. 1,

b) mutagénny faktor (ďalej len „mutagén") je

1. látka, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako mutagén kategórie 1 alebo 2 podľa osobitného predpisu,2)

2. prípravok zložený z jednej alebo z viacerých látok uvedených v bode 1, ak koncentrácia jednej alebo viacerých látok spĺňa kritériá klasifikácie ako mutagén kategórie 1 alebo 2 podľa osobitného predpisu.2)

Preventívne technické a organizačné opatrenia

§ 2

(1) Preventívne technické a organizačné opatrenia na zabránenie alebo obmedzenie vystavenia zamestnancov karcinogénom a mutagénom pri práci sú:

a) obmedzenie množstva karcinogénu alebo mutagénu na pracovisku,

b) obmedzenie počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení karcinogénom a mutagénom pri práci, na najnižšiu možnú mieru,

c) úprava pracovných postupov a technických opatrení s cieľom zabrániť na pracovisku uvoľňovaniu karcinogénov alebo mutagénov alebo ho udržať čo najnižšie,

d) odvádzanie karcinogénov alebo mutagénov pri zdroji, vhodné lokálne odsávacie zariadenie alebo vhodné celkové vzduchotechnické zariadenie, ktoré je zlučiteľné s bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov a iných osôb a ochranou životného prostredia,

e) použitie vhodných meracích metód pre karcinogény a mutagény, najmä na včasné zistenie mimoriadneho vystavenia zamestnancov karcinogénom a mutagénom v dôsledku nepredvídateľnej udalosti alebo havárie,

f) použitie vhodných pracovných metód a postupov,

g) kolektívne ochranné opatrenia,

h) individuálne ochranné opatrenia, ak kolektívnymi ochrannými opatreniami nemožno zabrániť vystaveniu zamestnancov karcinogénom a mutagénom pri práci,

i) dodržiavanie hygieny na pracovisku, najmä pravidelné čistenie podláh, stien a iných povrchov,

j) vymedzenie a označenie kontrolovaného pásma a používanie výstražnej značky3) na miestach, na ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť vystavení karcinogénom alebo mutagénom, vrátane používania značky, ktorá zakazuje fajčenie a používanie otvoreného ohňa,

k) bezpečné skladovanie, manipulácia a preprava karcinogénov, mutagénov a ich odpadov, najmä použitie hermeticky uzatvárateľných a zreteľne a viditeľne označených zásobníkov, prepravných nádob a iných obalov,

l) vypracovanie plánov ochrany zamestnancov pre prípad nepredvídateľnej udalosti alebo havárie, ktorá by mohla spôsobiť mimoriadne vystavenie zamestnancov karcinogénom a mutagénom.

(2) Kontrolované pásmo podľa odseku 1 písm. j) je priestor pracoviska, v ktorom je nebezpečenstvo alebo v ktorom možno predvídať vystavenie zamestnancov karcinogénu alebo mutagénu.

§ 3

Pri všetkých činnostiach, pri ktorých existuje riziko vystavenia zamestnancov karcinogénom a mutagénom pri práci, zamestnávateľ

a) zabezpečuje, aby zamestnanci nejedli, nepili a nefajčili v pracovných priestoroch, v ktorých je pravdepodobnosť kontaminácie karcinogénmi a mutagénmi,

b) poskytuje zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a zabezpečuje ich používanie v nevyhnutne potrebnej miere,

c) zabezpečuje ukladanie osobných ochranných pracovných prostriedkov oddelene od ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov a ostatných odevov, ich kontrolu a čistenie po každom použití a v prípade poškodenia ich opravu alebo výmenu pred ďalším použitím,

d) zabezpečuje zamestnancom vhodné a primerané zariadenia na osobnú hygienu.4)

§ 4

(1) Pri nepredvídateľnej udalosti alebo havárii, ktorá by mohla spôsobiť mimoriadne vystavenie zamestnancov karcinogénom a mutagénom, zamestnávateľ

a) zabezpečuje, aby na miesto udalosti alebo havárie mali prístup len zamestnanci vykonávajúci opravy a iné nevyhnutné práce,

b) poskytuje zamestnancom ochranný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov a zabezpečuje, aby v mieste udalosti alebo havárie nepracovali zamestnanci bez ochranného vybavenia,

c) obmedzuje vystavenie zamestnancov karcinogénom a mutagénom na nevyhnutne potrebnú najnižšiu mieru.

(2) O udalosti alebo havárii a o opatreniach podľa odseku 1 zamestnávateľ informuje zamestnancov.

§ 5

Technické smerné hodnoty a expozičné ekvivalenty

(1) Technická smerná hodnota je časovo vážený priemer koncentrácie karcinogénu alebo mutagénu vo vzduchu v dýchacej zóne zamestnanca, meranej v definovanom referenčnom čase. Dodržanie technickej smernej hodnoty sa zabezpečuje preventívnymi technickými a organizačnými opatreniami uvedenými v § 2 až 4. Technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Expozičný ekvivalent je vzťah medzi koncentráciou karcinogénu alebo mutagénu v pracovnom ovzduší a koncentráciou karcinogénu alebo mutagénu alebo ich metabolitov v biologickej vzorke, na ktorej základe sa určuje zaťaženie organizmu výlučne pri vystavení vdychovaním. Expozičné ekvivalenty niektorých karcinogénov a mutagénov sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 6

Informovanie orgánu na ochranu zdravia

Ak výsledky posudzovania rizika poukazujú na ohrozenie zdravia zamestnancov, zamestnávatelia poskytnú príslušnému orgánu na ochranu zdravia na požiadanie informácie o

a) výsledkoch svojich zistení, ktoré sa týkajú náhrady používania karcinogénov a mutagénov alebo obmedzenia používania karcinogénov a mutagénov, ak náhrada nie je možná,

b) vykonávaných činnostiach alebo použitých priemyselných postupoch vrátane zdôvodnenia použitia karcinogénov a mutagénov,

c) množstve vyrábaných alebo používaných látok alebo prípravkov, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény,

d) počte zamestnancov vystavených karcinogénom a mutagénom,

e) vykonaných preventívnych technických a organizačných opatreniach,

f) druhu použitého ochranného vybavenia,

g) charaktere a stupni vystavenia zamestnancov karcinogénom a mutagénom.

§ 7

Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(1) Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov") boli informovaní o

a) možných nebezpečenstvách a ohrozeniach vrátane zvýšenia rizika, ak súčasne fajčia alebo požívajú tabak,

b) opatreniach, ktoré je potrebné vykonať na predchádzanie ich vystaveniu karcinogénom a mutagénom,

c) opatreniach osobnej hygieny a individuálnych opatreniach,

d) nutnosti používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

e) opatreniach, ktoré majú vykonať zamestnanci pri haváriách a na predchádzanie haváriám.

(2) Zamestnávateľ informuje zamestnancov aj o všetkých zariadeniach, nádobách a iných obaloch, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény.

(3) Zamestnávateľ

a) informuje bezodkladne zamestnancov a zástupcov zamestnancov o všetkých prípadoch mimoriadneho vystavenia zamestnancov karcinogénom a mutagénom, jeho príčinách a o uskutočnených a pripravovaných opatreniach,

b) zabezpečuje, aby každý zamestnanec mal prístup k údajom uvedeným v zozname zamestnancov vystavených karcinogénom a mutagénom, ktoré sa ho osobne týkajú,

c) zabezpečuje, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov mali prístup k anonymným kolektívnym informáciám.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 7. decembra 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi (registrovaná v čiastke 24/1985 Zb.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. augusta 1990 č. 2330/1990-HE (oznámenie č. 375/1990 Zb.).

§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 46/2002 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK, PRÍPRAVKOV A PRACOVNÝCH PROCESOV S RIZIKOM CHEMICKEJ KARCINOGENITY

1. Výroba auramínu.

2. Práca spojená s vystavením zamestnancov polycyklickým aromatickým uhľovodíkom nachádzajúcim sa v uhoľných sadziach, dechte, smole, dyme alebo v prachu.

3. Pracovné činnosti spojené s vystavením zamestnancov prachu, dymu a aerosólom, ktoré vznikajú počas praženia a elektro-rafinovania medeno-niklového kamienku.

4. Silno acidický proces pri výrobe izopropylalkoholu.

5. Práca, pri ktorej dochádza k vystaveniu zamestnancov prachu z rôznych druhov tvrdého dreva.

6. Práca s cytostatikami.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 46/2002 Z. z.

TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Por. č. Chemická látka EINECS CAS TSH Účinky
ml.m-3 (ppm) mg.m-3 Kategória karcinogénov Kategória mutagénov Senzibilizujúce Prienik cez pokožku
1. akrylamid 201-173-7 79-06-1 - 0,03 2 2 - -
2. akrylonitril (2-propénnitril) 203-466-5 107-13-1 3 7 2 - + +
3. zlúčeniny arzénu    - 0,1 1 - - -
(oxid arzeničný, kyselina arzeničná a jej soli, 215-116-9 1303-28-2           
oxid arzenitý, 215-481-4 1327-53-3           
hydrogénarzeničnan olovnatý s výnimkou arzénovodíka) 232-064-2 7784-40-9           
4. auramín a jeho soli (bis(4-dimetylaminofenyl) metánimín) 207-762-5 492-80-8 - 0,08 2 - - -
5. azbest (vlákna)1)  1332-21-4           
6. benzén 200-753-7 71-43-2 1,0 3,25 1 - - +
7. benzidín a jeho zlúčeniny 202-199-1 92-87-5 - 8 1 - - +
8. benzo(a)pyrén 200-028-5 50-32-8 - 0,002 2 2 - -
9. berýlium a jeho zlúčeniny (okrem hlinitokremičitanov berylnatých) 231-150-7 7440-41-7- 0,002 2- +-
10. bis(chlórmetyl)éter 208-832-8 542-88-1 0,001 0,005 1 - - +
11. 1,3-butadién (buta-1,3dién) 203-450-8 106-99-0 5 11 2 - - -
12. bután s obsahom >= 0,1 % butadiénu    1000 2400 2 -   
(n-bután) 203-448-7 106-97-8           
(izo-bután) 200-857-2 75-28-5           
13. 1,2-dibrómetán 203-444-5 106-93-4 0,1 0,8 2 - - +
14. dietylsulfát 200-589-6 64-67-5 0,03 0,2 2 2 - -
15. 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) 203-458-1 107-06-2 5 20 2 - - -
16. 2,2'-dichlór-4,4'-metyléndianilín (3,3'dichlórdifenylmetán-4,4'-diam) 202-918-9 101-14-4- 0,02 2- - +
17. 1,2-dimetyl-hydrazín (1,2-dimetyldiazán)  540-73-8 - 0,1 2 - + +
18. dlmetylsulfát 201-058-1 77-78-1 0,02 0,1 2 - - +
19. 2,6-dinitrotoluén 210-106-0 606-20-2 0,007 0,05 2 - - +
20. epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán) (chlórmetyloxirán) 203-439-8 106-89-8 3 12 2- - +
21. etylénimín (aziridín) 205-793-9 151-56-4 0,5 0,9 2 2 - +
22. etylénoxid (oxirán) 200-849-9 72-21-8 1 2 2 2 - +
23. hydrazín (diazán) 206-114-9 302-01-2 0,1 0,13 2 - - -
24. chlórmetyl-metyléter (monochlór-dimetyléter) (chlórmetoxymetán) 203-480-1 107-30-2- 0,003 1- - +
25. zlúčeniny šesťmocného chrómu vrátane chrómanu olovnatého (prach, aerosól) s výnimkou vo vode nerozpustného, napr. chrómanu bárnatého, oblúkové zváranie tyčovou elektródou    - 0,1 2- - -
- ostatné    - 0,05 2 2 - -
26. zlúčeniny kadmia    - 0,03 2 - - -
(oxid kademnatý, 215-146-2 1306-19-0           
chlorid kademnatý, 233-296-7 10108-64-2    - 2 - -
síran kademnatý, 233-331-6 10124-36-4    - - - -
fluorid kademnatý) 232-222-0 7790-79-06    - 2 - -
27. 4,4'-metyléndianilín (4,4'-diaminodifenylmetán) 202-974-4 101-77-9 - 0,1 2 - + +
28. zlúčeniny niklu - vo vode rozpustné    - 0,1 1- +-
(oxid nikelnatý, 215-215-7 1313-99-1           
oxid nikličitý, 234-823-3 12035-36-8           
oxid niklitý 215-217-8 1314-06-3           
sulfid nikelnatý) 240-841-2 16812-54-7           
29. 2-nitropropán 201-209-1 79-46-9 5 18 2 - - -
30. oxid kremičitý (kryštalický)2) 238-878-4 14808-60-7 - - - - - -
31. polychlórované bifenyly (54 % chlóru) 215-648-1 1336-36-3 0,05 0,7 2 - - +
32. prach z tvrdého dreva - - - 5,0 1 - - -
33. propylénoxid (1,2-epoxypropán) (metyloxirán) 200-879-2 75-56-9 2,5 6 2 - - -
34. o-toluidín (2-metylanilín) 202-429-0 95-53-4 - 0,5 2 - - -
35. monomér vinylchloridu (chlóretén) 200-831-0 75-01-4 3 7,77 1 - - -

Vysvetlivky:

EINECS číslo

- Číslo priradené chemickej látke, ktorá sa nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.

CAS číslo

- Medzinárodne stanovené číslo priradené danej chemickej látke na účely jej presnej identifikácie za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

Technické smerné hodnoty (TSH)

- Určujú sa pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórií 1 a 2, pre ktoré nie sú stanovené najvyššie prípustné hodnoty2) vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dosiahnuť technickými opatreniami. Ich dodržovanie znižuje pravdepodobnosť ochorenia ľudí, ale vzhľadom na bezprahové účinky ich nevylučuje.

Vyjadrujú sa v

mg . m-3 - miligramy na meter kubický vzduchu pri 20 oC a 101,3 kPa,

ppm - počet objemových častí chemickej látky na milión objemových častí vzduchu (ml . m-3).

TSH - znamenajú časovo vážený priemer za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

Na obmedzenie nadmerného vystavenia platia tieto pravidlá:

- krátkodobá hodnota koncentrácie maximálne 5 x TSH,

- krátkodobá hodnota trvania 15 min./stredná hodnota,

- častosť za zmenu 5-krát,

- časový odstup 1 hod.

Účinky:

Kategórie karcinogénov:

kategória 1 Dokázaný karcinogén pre ľudí,

kategória 2 Pravdepodobný karcinogén.

Kategórie mutagénov:

kategória 1 Dokázaný mutagén pre ľudí,

kategória 2 Pravdepodobný mutagén.

Prienik cez pokožku: Niektoré látky môžu prenikať ľahko cez pokožku a spôsobovať smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.).

Senzibilizujúce účinky majú látky, ktoré spôsobujú oveľa vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu, ako je bežný. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie technických smerných hodnôt nezaručuje, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 46/2002 Z. z.

EXPOZIČNÉ EKVIVALENTY NIEKTORÝCH KARCINOGÉNOV A MUTAGÉNOV

Akrylonitril (CAS: 107-13-1)

Karcinogén kategórie 2

Vzduch akrylonitril čas odberu vzorky: bez ohraničenia
ml . m-3 mg . m-3 červené krvinky
n-kyanoetylvalínµg . 1-1 krvi
0,14 0,3 16
0,23 0,5 35
0,45 1 60
3 7 420

Benzén (CAS: 71-43-2)

Karcinogén kategórie 1

vzduch benzén čas odberu vzorky: na konci expozície alebo pracovnej zmeny
ml . m-3 mg . m-3 celková krv moč moč
benzénµg . 1-1 S-fenylmerkapturová kyselina mg . g-1 kreatinínu kyselina mukonovámg . 1-1
0,3 1,0 0,9 0,010 -
0,6 2,0 2,4 0,025 1,60
0,9 3,0 4,4 0,040 -
1,0 3,3 5,0 0,045 2,0
2,0 6,5 14,0 0,090 3,0
4,0 13,0 38,0 0,180 5,0
6,0 19,5 - 0,270 7,0

Dimetylsulfát (CAS: 77-78-1)

Karcinogén kategórie 2

vzduch dimetylsulfát čas odberu vzorky: bez ohraničenia
ml . m-3 mg . m-3 červené krvinky*
n-metylvalínµg . 1-1krvi
0,002 0,01 10
0,006 0,03 13
0,01 0,05 17
0,04 0,20 40

Etylénoxid (CAS: 75-21-8)

Karcinogén kategórie 2

Mutagén kategórie 2

vzduch etylénoxid čas odberu vzorky: bez ohraničenia
krv
ml . m-3 mg . m-3 hydroxyetylvalínµg . 1-1
0,5 0,92 45
1,0 1,83 90
2,0 3,66 180

Hydrazín (CAS: 302-01-2)

Karcinogén kategórie 2

vzduch hydrazín čas odberu vzorky: na konci expozície alebo pracovnej zmeny
ml . m-3 mg . m-3 moč plazma
hydrazínµg . g-1 kreatinín hydrazínµg . 1-1
0,01 0,013 35 27
0,02 0,026 70 55
0,05 0,065 200 160
0,08 0,104 300 270
0,10 0,130 380 340

Zlúčeniny chrómu (VI)

Karcinogén kategórie 2

vzduch CrO3 čas odberu vzorky:
pri dlhodobej expozícii po viacerých predchádzajúcich pracovných zmenách koniec expozície, resp. pracovnej zmeny:
červené krvinky* moč**
mg . m-3 chrómµg . 1-1 celkovej krvi chrómµg . 1-1
0,03 9 12
0,05 17 20
0,08 25 30
0,10 35 40
* neplatí pre expozíciu zváračským dymom
** platí aj pre expozíciu zváračským dymom

4-metylbenzén-1,3-diamín (CAS: 95-80-7)

Karcinogén kategórie 2

vzduch 4-metylbenzén- 1,3-diamín čas odberu vzorky: na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
mg . m-3 4-metylbenzén- 1,3-diamínµg . g-1
0,0025 6
0,01 13
0,017 20
0,035 37
0,100 100

Nikel (kovový, oxidy, karbonyl, sulfid)

Karcinogén kategórie 2

vzduch nikel čas odberu vzorky: po niekoľkodňovej expozícii
moč
mg . m-3 nikelµg . 1-1
0,10 15
0,30 30
0,50 45

Oxid arzenitý (CAS: 1327-53-3)

Karcinogén kategórie 1

vzduch arzén čas odberu vzorky: na konci expozície alebo pracovnej zmeny
moč
mg . m-3 arzénµg . 1-1
0,01 50
0,05 90
1,10 130

Vinylchlorid CAS: 75-01-4

monomer

Karcinogén kategórie 1

vzduch vinylchlorid čas odberu vzorky: po niekoľkodňovej expozícii
ml . m-3 mg . m-3 moč
tiodiglykolová kyselinamg/24 hod.
1 2,6 1,8
2 5,2 2,4
4 10,0 4,5
8 21,0 8,2
16 41,0 10,6

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

2) § 23 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.