Vyhláška č. 498/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

(v znení č. 494/2005 Z. z.)

Čiastka 192/2002
Platnosť od 27.08.2002 do14.06.2006
Účinnosť od 15.11.2005 do14.06.2006
Zrušený 401/2006 Z. z.

498

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 15 ods. 11 zákona č. 312/2002 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na okresnom súde po súhlase krajského súdu a na krajskom súde po súhlase ministerstva vyhlasuje vedúci služobného úradu príslušného súdu.

(2) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Najvyššom súde Slovenskej republiky a na Špeciálnom súde vyhlasuje vedúci služobného úradu príslušného súdu.

(3) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Vyššom vojenskom súde a vojenskom obvodovom súde (ďalej len „vojenský súd") po súhlase Ministerstva obrany Slovenskej republiky vyhlasuje vedúci služobného úradu vojenského súdu.

(4) Vedúci služobného úradu súdu vyhlasuje výberové konanie v tlači, prípadne v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím.

(5) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa.

§ 2

(1) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta obsahuje

a) označenie súdu a jeho sídlo,

b) druh štátnej služby a obsadzovanú funkciu,

c) odbor štátnej služby,

d) predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 14 zákona,

e) zoznam požadovaných listín a dokladov,

f) lehotu na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a miesto jej podania,

g) oznámenie o tom, či na služobné miesto v odbore štátnej služby bude potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.1)

(2) Okrem predpokladov podľa odseku 1 písm. d) na vykonávanie štátnej služby ustanovených zákonom môže vedúci služobného úradu príslušného súdu určiť v oznámení o vyhlásení výberového konania ďalšie predpoklady na výkon štátnej služby s ohľadom na povahu povinností, ktoré sa budú od štátneho zamestnanca požadovať.

(3) Uchádzač podľa odseku 1 písm. e) predloží

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,

b) vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,2)

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,3) ak ide o štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,4)

d) profesijný štruktúrovaný životopis,

e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,

f) písomné čestné vyhlásenie o tom, že nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona,

g) písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

h) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

i) písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,

j) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vysvedčení, diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štrukturovanom životopise,

k) písomný súhlas o tom, že príslušný súd môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania.5)

(4) V oznámení o vyhlásení výberového konania vedúci služobného úradu môže určiť ďalšie doklady, ktoré uchádzač predloží, alebo ďalšie nevyhnutné informácie, ktoré uchádzač uvedie s cieľom overiť schopnosti a odborné znalosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon štátnej služby.

§ 3

(1) Služobný úrad preskúma listiny a doklady, ktoré uchádzači predložili, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov na vykonávanie štátnej služby, služobný úrad vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.

(2) Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady podľa § 2 ods. 1 písm. d) alebo ktorý napriek výzve podľa odseku 1 neodstránil nedostatky, služobný úrad písomne oznámi ich nesplnenie a predložené listiny a doklady vráti.

(3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon štátnej služby a ktorý podal písomnú prihlášku do výberového konania v lehote podľa § 2 ods. 1 písm. f), príslušný služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. V pozvánke sa uvedie miesto, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.

§ 4

(1) Výberová komisia sa skladá z predsedu komisie a štyroch členov komisie. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu súdu alebo ním poverený podpredseda súdu, alebo štátny zamestnanec súdu v stálej štátnej službe s najvyššou funkciou z členov výberovej komisie. Členov výberovej komisie vymenúva vedúci služobného úradu príslušného súdu zo štátnych zamestnancov súdu v stálej štátnej službe, z ktorých najmenej jeden člen výberovej komisie je štátny zamestnanec v príslušnom odbore štátnej služby.

(2) Jedného člena výberovej komisie môže vymenovať vedúci služobného úradu ministerstva. Ak člena výberovej komisie vedúci služobného úradu ministerstva nevymenuje, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov súdu alebo sudcov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na Najvyšší súd Slovenskej republiky a vojenské súdy.

(4) Na Najvyššom súde Slovenskej republiky vymenuje jedného člena výberovej komisie vedúci služobného úradu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

(5) Na vojenských súdoch vymenúva jedného člena výberovej komisie vedúci služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ak člena výberovej komisie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nevymenuje, vymenuje ho vedúci služobného úradu vojenského súdu z radov štátnych zamestnancov súdu alebo sudcov.

(6) Ak možno mať pochybnosti o nezaujatosti člena výberovej komisie, vedúci služobného úradu súdu vymenuje za člena výberovej komisie iného štátneho zamestnanca.

§ 5

(1) Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou s následným ústnym pohovorom pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť výberového konania.

(2) Výberové konanie overí schopnosti, odborné vedomosti a osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe na súde, a ktorý spĺňa predpoklady potrebné na výkon štátnej služby.

(3) Pred začatím výberového konania oznámi predseda výberovej komisie prítomným uchádzačom najnižšiu hranicu úspešnosti uchádzača vo výberovom konaní, ktorej dosiahnutie je nevyhnutné na jeho úspešné absolvovanie.

(4) Obsah písomného testu overenia schopností a odborných znalostí a obsah ústneho pohovoru určí služobný úrad.

§ 6

(1) Výberová komisia zhodnotí výsledky výberového konania. Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov určí poradie uchádzačov. Výsledok výberového konania oznámi služobný úrad uchádzačom písomne do desiatich dní od jeho skončenia.

(2) Písomné oznámenie o výsledku výberového konania uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie, obsahuje aj lehotu, do ktorej sa má vybraný uchádzač prihlásiť v príslušnom služobnom úrade.

(3) Ak sa uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa odseku 2 alebo nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade, získa miesto v poradí vždy ďalší úspešný uchádzač, ktorý sa prihlási v príslušnom služobnom úrade na výzvu služobného úradu.

§ 7

(1) Ak je výberové konanie neúspešné, vedúci služobného úradu príslušného súdu vyhlási nové výberové konanie najneskôr do 30 dní odo dňa zistenia neúspešnosti predchádzajúceho výberového konania.

(2) Výberové konanie je neúspešné, ak

a) vo výberovom konaní ani jeden uchádzač nepreukázal dostatočné schopnosti a odborné vedomosti na výkon štátnej služby,

b) uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási sa v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 6 ods. 2 alebo ak takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade a v lehote určenej príslušným služobným úradom sa neprihlási iný uchádzač podľa § 6 ods. 3,

c) do výberového konania sa neprihlásil ani jeden uchádzač alebo ak ani jeden uchádzač prihlásený do výberového konania nespĺňa predpoklady na výkon štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,

d) ani jeden z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.

5) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.