Vyhláška č. 398/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd

Čiastka 158/2002
Platnosť od 24.07.2002 do14.02.2005
Účinnosť od 01.08.2002 do14.02.2005
Zrušený 29/2005 Z. z.

398

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. júla 2002

o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) ustanovuje:


§ 1

(1) Ochranné pásmo vodárenského zdroja (ďalej len „ochranné pásmo") I. stupňa sa určuje pre všetky vodárenské zdroje podzemných vôd a všetky vodárenské zdroje povrchových vôd. Ochranné pásmo II. stupňa a ochranné pásmo III. stupňa pre podzemné vody a povrchové vody sa určujú, ak v území tvorby a obehu vody nie je zriadený iný druh ochrany vôd1) alebo ak ochrana vodárenského zdroja ochranným pásmom I. stupňa je nedostačujúca.

(2) Ochranné pásmo sa určuje na základe údajov o využiteľnom množstve, kvalite a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja vo vzťahu k prírodným pomerom a vo vzťahu k antropogénnym vplyvom a na základe dokumentácie potrebnej k žiadosti na určovanie ochranného pásma.

(3) Podklady na určovanie ochranného pásma a obsah dokumentácie potrebnej k žiadosti na určovanie ochranného pásma sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením. Na zabezpečenie ochrany vodárenského zdroja podzemných vôd v krasovo-puklinovom a puklinovom horninovom prostredí sa určí ochranné pásmo I. stupňa - oddelené v miestach, kde dochádza v infiltračnej oblasti k priamemu prestupu povrchových vôd ponorom alebo závrtom do horninového prostredia. Týmto ochranným pásmom sa chráni miesto prestupu vody.

(2) Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd pri odbere vody priamo z vodného toku slúži na ochranu odberného zariadenia a na ochranu príbrežného územia pozdĺž toku nad odberným zariadením. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských nádrží slúži na ochranu celej vodnej plochy nádrže vrátane príbrežného ochranného pásma nad maximálnou hladinou vody v nádrži a na ochranu územia pozdĺž významných prítokov do nádrže v primeranej šírke a do primeranej vzdialenosti smerom proti prúdeniu vody v koryte.

(3) Zásady na určovanie rozsahu ochranných pásiem I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd a hraníc ochranných pásiem sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Ochranné pásmo II. stupňa sa určuje na ochranu množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti podzemných vôd v časti ich infiltračnej oblasti alebo v celej infiltračnej oblasti podzemných vôd. Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje v hydrologickom povodí v nadväznosti na ochranné pásmo I. stupňa, najmä na ochranu vody pred mikrobiologickým znečistením a pred znečistením nebezpečnými látkami.2)

(2) Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd v krasovo-puklinovom a puklinovom horninovom prostredí sa určuje na základe odborného posúdenia a zhodnotenia hydrogeologických pomerov vo vzťahu k potenciálnym zdrojom znečistenia a hospodárskym aktivitám v časti infiltračnej oblasti alebo v celej infiltračnej oblasti vodárenského zdroja.

(3) Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd v horninovom prostredí s medzizrnovou priepustnosťou sa určuje na základe odborného posúdenia a zhodnotenia hydrogeologických pomerov so zameraním najmä na prestup infiltrovaných vôd pôdnym pokryvom, horninovým prostredím prevzdušnenej a zvodnenej zóny od miest infiltrácie až po vodárenský zdroj, vo vzťahu k potenciálnym zdrojom znečistenia a hospodárskym aktivitám, v časti infiltračnej oblasti alebo v celej infiltračnej oblasti vodárenského zdroja.

(4) Ochranné pásmo II. stupňa podzemných vôd sa neurčuje pre vodárenské zdroje hlbokých štruktúr s dostatočným pokryvom nepriepustnými horninami a pre vodárenské zdroje podzemných vôd s napätou hladinou.

(5) Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje pri odbere vody priamo z vodného toku alebo pri odbere vody z vodárenskej nádrže spôsobom príbrežných pásov vytvorených okolo vodných tokov alebo plošným spôsobom.

(6) Ak sa ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určí spôsobom príbrežných pásov, jeho plocha predstavuje územie pozdĺž vodného toku alebo aj pozdĺž jeho prítokov v primeranej šírke a dĺžke.

(7) Ak sa ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určí plošným spôsobom, jeho plocha predstavuje časť plochy povodia tokov alebo plochu celého povodia tokov. Ak je určené celé povodie ako plošné ochranné pásmo II. stupňa, upúšťa sa od určenia ochranného pásma III. stupňa.

(8) Ochranné pásmo II. stupňa určené spôsobom príbrežných pásov alebo plošným spôsobom sa navrhuje na základe odborného posúdenia.

(9) Rozsah ochranného pásma II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určeného spôsobom príbrežných pásov je vymedzený jeho šírkou a dĺžkou alebo rozsah ochranného pásma II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určeného plošným spôsobom je vymedzený jeho plochou. Tento rozsah vyplýva zo zhodnotenia prípadných vplyvov potenciálnych zdrojov znečistenia na kvalitatívne pomery vodných tokov v povodí z hľadiska veľkosti prietokov a dotokových dôb k miestu odberu a z hľadiska možnosti odbúrania znečisťujúcich látok a samočistiacej schopnosti vody.

(10) Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd sa nezriaďuje, ak sú na území ochranného pásma I. stupňa vytvorené také podmienky, ktoré zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja, alebo ak je zabezpečená v hydrogeologickom povodí alebo v hydrologickom povodí vodárenského zdroja dostatočná ochrana územia podľa osobitných predpisov.

(11) Zásady na určovanie rozsahu ochranných pásiem II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd a hraníc ochranných pásiem sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 4

(1) Ochranné pásmo III. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje len v prípade potreby ochrany vôd, najmä pred znečistením nebezpečnými látkami, a ak infiltračná oblasť podzemných vôd alebo hydrologické povodie povrchových vôd nie je zahrnuté v celom rozsahu do ochranného pásma II. stupňa alebo ak ochrana vôd nie je zabezpečená ochranou územia podľa osobitných predpisov.

(2) Zásady na určovanie rozsahu ochranných pásiem III. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd a hraníc ochranných pásiem sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

(1) V ochranných pásmach sa určujú opatrenia na ochranu vôd vrátane technických úprav na ochranu vôd, najmä zákazy alebo obmedzenia činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja.3)

(2) Zásady spôsobu ochrany vôd vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce ich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 6

(1) Pri určovaní hraníc ochranného pásma sa prihliada na morfológiu územia, hydrologické rozvodnice povodí, hydrogeologické rozhrania, prirodzené hranice porastov, umelé hranice územia, prípadné líniové stavby, hranice parciel podľa katastra nehnuteľností a na hranice intravilánu.

(2) Hranice ochranných pásiem sa vyznačujú v teréne výstražnými tabuľami. Výstražnými tabuľami so zákazom vstupu sa označujú hranice ochranného pásma I. stupňa. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov s odberom vody priamo z povrchového toku sa musí, okrem označenia výstražnými tabuľami, oplotiť.


§ 7

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky č. Z-1524/1979-B/3-04 o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží (registrovaná v čiastke č. 25/1979 Zb.).

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 398/2002 Z. z.

PODKLADY NA URČOVANIE OCHRANNÉHO PÁSMA A OBSAH DOKUMENTÁCIE POTREBNEJ K ŽIADOSTI NA URČOVANIE OCHRANNÉHO PÁSMA

A. Podklady na určovanie ochranného pásma vodárenského zdroja

1. geologické a hydrogeologické pomery,

2. hydrologické, meteorologické a klimatické pomery,

3. morfológia územia,

4. vlastnosti pôdnej pokrývky a horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia podzemnou vodou,

5. rastlinstvo, hlavne zalesnenie a poľnohospodárske využívanie,

6. množstvo, kvalita a zdravotná bezchybnosť vodárenského zdroja,

7. lokalizácia vodárenského zdroja,

8. faktory ohrozujúce kvantitatívne a kvalitatívne parametre vodárenského zdroja a miera ich možného negatívneho vplyvu,

9. povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd v dotknutej oblasti,

10. určenie chráneného územia, chránených vodohospodárskych oblastí, citlivých oblastí, zraniteľných oblastí, povodí vodárenských tokov, ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd a pásiem ochrany vodných stavieb,

11. oprávnenia a opatrenia podľa banského zákona a geologického zákona,

12. údaje o pozemkoch (parcelné čísla, druh pozemku) nachádzajúcich sa v území ochranného pásma I. stupňa, o ich vlastníkoch podľa údajov katastra nehnuteľností a o ich užívateľoch; ak sa návrh na ustanovenie rozsahu ochranných pásiem týka iba časti pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností, aj geometrický plán.

B. Obsah dokumentácie potrebnej k žiadosti na určovanie ochranného pásma

1. Identifikačné, technické údaje vodárenského zdroja (miesto a druh výskytu, využiteľné množstvo vody, jej kvalita, spôsob zachytenia), zdôvodnenie potreby ochrany ochrannými pásmami, súčasné a výhľadové využitie vody z vodárenského zdroja na konkrétne zásobovanie pitnou vodou.

2. Charakteristika prírodných pomerov širšej oblasti vodárenského zdroja v rozsahu najmenej hydrogeologického alebo hydrologického povodia podľa bodov 1 až 7 časti A vrátane charakteristiky a významu chránených území, ich hodnotenia z hľadiska vplyvu na ochranu vodárenského zdroja ochrannými pásmami, doterajšie podklady zo širšieho územia podľa bodov 8 až 11 časti A.

3. Analýza antropogénnej činnosti v širšej oblasti vodárenského zdroja na úseku hospodárenia s lesmi, na úseku hospodárenia na pôde a v živočíšnej výrobe, na úseku sídiel a iných potenciálnych zdrojov znečistenia uvedených najmä v rozhodujúcich činnostiach pre ochranné pásma II. stupňa a ochranného pásma III. stupňa v prílohe č. 2.

4. Návrh rozsahu a hraníc ochranných pásiem vodárenského zdroja a návrh ochranných opatrení v členení na návrh zákazov, obmedzení, technických úprav pre zariadenia, objekty alebo činnosti ohrozujúce množstvo, kvalitu a zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja vrátane spracovania a vyhodnotenia vzniknutej ujmy v poľnohospodárskej a inej výrobe.

5. Prognóza vývoja kvality vody vodárenského zdroja podľa sledovaní jeho kvality a doplňujúcich odberov a rozborov vykonaných na účely určenia ochranných pásiem.

6. Návrh prevádzkového monitoringu kvality vody vodárenského zdroja, hydrologických, hydrogeologických, kvantitatívnych a klimatických pomerov (prietoky v povrchových tokoch, hladiny a smery prúdenia podzemných vôd, zrážkové a teplotné pomery).

7. Návrh pravidelného hodnotenia účinnosti určených a realizovaných ochranných pásiem a ochranných opatrení.

8. Zakreslenie návrhu hraníc ochranných pásiem do mapy príslušnej mierky s návrhom spôsobu vyznačenia týchto hraníc v teréne.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 398/2002 Z. z.

ZÁSADY NA URČOVANIE ROZSAHU OCHRANNÝCH PÁSIEM VODÁRENSKÝCH ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD A POVRCHOVÝCH VÔD A NA URČOVANIE HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA

Podzemné vody v krasovo-puklinovom a puklinovom a medzizrnovom horninovom prostredí

1. Ochranné pásmo sa určí v rozsahu potrebnom na ochranu bezprostredne najbližšieho územia vodárenského zdroja a objektov záchytných zariadení. Hranica sa určí okolo objektov pramennej záchytky, vŕtanej alebo kopanej studne, horizontálnych alebo iných záchytných zariadení vo vzdialenosti najmenej 10 m. Hranica od záchytného zariadenia v smere proti dokumentovanému smeru prúdenia podzemných vôd sa určí vo vzdialenosti najmenej 50 m. Hranica sa primerane rozšíri, ak sa v lokalite záchytného zariadenia nachádzajú vodohospodárske objekty súvisiace s odberom a dodávkou vody z vodárenského zdroja spotrebiteľom. Ochranné pásmo sa zabezpečí oplotením a vyznačí tabuľou na informáciu o význame oploteného územia a o zákaze vstupu do oploteného objektu.

2. Ak sa v infiltračnej oblasti podzemných vôd v krasovo-puklinovom a puklinovom horninovom prostredí zriadi ochranné pásmo I. stupňa - oddelené, jeho rozsah sa určí na zabezpečenie a zneprístupnenie miesta prírodného útvaru, ktorými je ponor, závrt, puklinové a poruchové zóny alebo terénna depresia s rýchlym prestupom vody do infiltračnej oblasti, pričom sa zohľadní morfológia územia a jeho zraniteľnosť. Toto oddelené pásmo sa vyznačí tabuľami so zákazom vstupu, prípadne sa podľa miestnych podmienok oplotí.

Priamy odber vody z vodného toku

1. Ochranné pásmo sa určí okolo odberného objektu na odber vody z vodného toku. Ak ide o odber vody zo vzdutej hladiny vodného toku, ochranné pásmo sa začne v úrovni konca vývaru vzdúvacieho zariadenia a pokračuje v šírke aluviálnych náplavov vodného toku alebo v minimálnej šírke dvojnásobku šírky koryta obojstrane pozdĺž vodného toku smerom proti prúdu v dĺžke od 50 m do 200 m. Ak ide o odber vody z vodného toku bez vzdutia, predlžuje sa pásmo smerom po prúde vody do vzdialenosti 30 m pod odberným objektom.

2. Ochranné pásmo sa oplotí a vyznačí tabuľami na informáciu o význame územia a o zákaze vstupu do objektu.

Odber vody z vodárenskej nádrže

1. Ochranné pásmo sa vymedzí na bezprostrednú ochranu vody vo vodárenskej nádrži. Hranica sa vytvorí okolo maximálnej hladiny vody v nádrži vo vzdialenosti 20 m - 100 m v závislosti najmä od spádových pomerov brehov nádrže a od vegetácie okolo nádrže. Ďalšie hranice sa vytvoria okolo hlavného prítoku do nádrže (hlavný vodný tok, na ktorom je nádrž postavená) a tiež na význačnejších prítokoch do nádrže. Ich hranice sa určia od vtoku do nádrže v dĺžke 200 m - 300 m smerom proti prúdu vody vo vodnom toku a v šírke jeho aluviálnych náplavov alebo v šírke najmenej dvojnásobku šírky koryta vodného toku obojstranne.

2. Ochranné pásmo sa vyznačí informatívnymi tabuľami a tabuľami so zákazom vstupu do pásma bez povolenia správcu vodárenského zdroja.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA

Podzemné vody v krasovo-puklinovom a puklinovom horninovom prostredí

1. Pri určovaní ochranného pásma vodárenských zdrojov podzemných vôd v krasovo-puklinovom a puklinovom horninovom prostredí sa vychádza z maximálneho rozsahu územia vymedzeného neutrálnou prúdnicou a z jeho následnej plošnej redukcie podľa určenia absorpčného a eliminačného efektu pôdneho pokryvu a horninového prostredia prevzdušnenej a zvodnenej zóny. Platí to pre sústredené pramenné vývery aj pre rozptýlené vývery zachytené zárezmi v tomto type horninového prostredia.

2. Ochranné pásmo môže zaberať celú infiltračnú oblasť využívaného zdroja podzemnej vody z dôvodov veľkých rýchlostí prúdenia podzemnej vody a krátkodobého obehu vody v tomto prostredí a s ohľadom na nedostatočné riediace, čistiace a eliminačné procesy pôdneho pokryvu a hornín prevzdušnenej a zvodnenej zóny.

Podzemné vody v medzizrnovom horninovom prostredí

1. Hranice ochranného pásma sa stanovujú na základe odborného posúdenia územia, najmä čistiacich, absorpčných a eliminačných schopností pôdneho pokryvu a horninového prostredia.

2. Pri zdrojoch podzemných vôd s voľnou hladinou podzemných vôd rozsah ochranného pásma je daný kombináciou konštrukcie neutrálnej prúdnice po stranách a po prúde podzemnej vody vo väzbe na zohľadnenie filtračného prúdenia ovplyvneného trvalým odberom podzemnej vody a v smere proti prúdeniu podzemnej vody na základe určenia čistiaceho efektu pôdneho pokryvu a horninového prostredia prevzdušnenej a zvodnenej zóny. Platí to pre studne, vrty i pramene v tomto druhu horninových prostredí.

3. Pri zdrojoch podzemných vôd kvantitatívne doplňovaných umelou infiltráciou z povrchových vôd sa ochranné pásmo II. stupňa určuje kombinovane podľa zásad ochranných pásiem podzemných aj povrchových vodárenských zdrojov.

4. Pri zdrojoch podzemných vôd s napätou hladinou podzemnej vody, s infiltračnou oblasťou v dostatočnej vzdialenosti od odberu vody a so zvodneným horninovým prostredím zabezpečujúcim dostatočnú samočistiacu schopnosť medzi infiltračnou oblasťou a zdrojom podzemnej vody možno od určenia ochranného pásma II. stupňa upustiť.

5. Pri zdrojoch podzemných vôd z hlbokých zvodnených vrstiev prekrytých nepriepustným nadložím s dostatočnou čistiacou schopnosťou sa ochranné pásmo II. stupňa nezriaďuje.

Priamy odber vody z vodného toku a odber vody z vodárenskej nádrže

1. Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd na priamy odber z vodného toku a na odber vody z vodárenskej nádrže sa určuje

1.1 spôsobom príbrežných pásov pozdĺž vodného toku, ktoré nadväzujú na ochranné pásmo I. stupňa, a určí sa v dĺžke podľa odborného posúdenia na základe výpočtu do primeranej vzdialenosti na vodnom toku alebo až po koniec povodia vodného toku, z ktorého je odber vody alebo na ktorom je postavená vodárenská nádrž. Primeraná vzdialenosť sa určí podľa veľkosti prietoku, rýchlosti prúdenia vody a dotokovej doby, ktorá je rozhodujúcim faktorom na dopravu prípadného znečistenia z určitej vzdialenosti v povodí po vodárenský zdroj, pričom určujúcim ukazovateľom je dotoková doba z hľadiska trvania odbúrania prípadných znečisťujúcich látok vo vode. Príbrežný ochranný pás sa v prípade potreby určí aj pozdĺž významných prítokov do vodárenského toku a do vodárenskej nádrže. Šírka tohto príbrežného pásu na vodnom toku je v dosahu aluviálnych náplavov, ale najmenej v šírke dvojnásobku šírky koryta vodného toku obojstranne,

1.2 plošným spôsobom ochrany, pri ktorom ochrana nadväzuje na ochranné pásmo I. stupňa v rozsahu časti povodia vodárenského zdroja alebo v rozsahu celého povodia. Ak je toto pásmo v rozsahu celého povodia, ochranné pásmo III. stupňa sa neurčuje. Tento spôsob ochrany je odôvodnený v tom prípade, keď sa okrem príbrežného pásu okolo vodných tokov nachádzajú potenciálne zdroje znečistenia aj v širších územiach medzi príbrežnými pásmi vodných tokov.

2. Spôsob určenia ochranného pásma podľa bodu 1.1 alebo bodu 1.2 závisí od hodnotenia prírodných a antropogénnych podmienok a od zdokumentovania ich vzťahu najmä z hľadiska dostatočnej ochrany vodárenského zdroja pred negatívnymi kvalitatívnymi účinkami.

OCHRANNÉ PÁSMO III. STUPŇA

Podzemné vody v krasovo-puklinovom a puklinovom a medzizrnovom horninovom prostredí

1. Ochranné pásmo (spolu s ochranným pásmom I. stupňa a ochranným pásmom II. stupňa) zaberá celú infiltračnú oblasť zdroja podzemnej vody stanovenú podľa geomorfologických, geologických a hydrogeologických kritérií.

2. Hranice ochranného pásma tvorí vonkajší okraj infiltračnej oblasti, prípadne hydrogeologická rozvodnica.

3. V odôvodnených prípadoch možno ochranné pásmo III. stupňa zredukovať alebo od určenia ochranného pásma III. stupňa upustiť.

Priamy odber vody z povrchového toku a z vodárenskej nádrže

1. Ochranné pásmo III. stupňa sa určí v rozsahu celého povodia vodárenského zdroja mimo ochranného pásma I. stupňa a ochranného pásma II. stupňa.

2. Ochranné pásmo III. stupňa sa určí len v tom prípade, ak ochranné pásmo II. stupňa nie je určené v rozsahu celého hydrologického povodia, keď sa zdokumentuje, že určením ochranného pásma II. stupňa sa nezabezpečia všetky podmienky na ochranu vody vodárenského toku s priamym odberom vody alebo z vodárenskej nádrže, alebo keď v území povodia vodárenského zdroja nie sú zriadené iné formy regionálnej ochrany - chránená vodohospodárska oblasť, citlivá oblasť, zraniteľná oblasť, ktoré ochranu vodárenského zdroja plne nahrádzajú.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 398/2002 Z. z.

ZÁSADY SPÔSOBU OCHRANY VÔD VODÁRENSKÝCH ZDROJOV A ČINNOSTI POŠKODZUJÚCE ALEBO OHROZUJÚCE ICH MNOŽSTVO A KVALITU ALEBO ZDRAVOTNÚ BEZCHYBNOSŤ

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA

Podzemné vody v krasovo-puklinovom a puklinovom a medzizrnovom horninovom prostredí

1. Ochranné pásmo sa zbaví všetkých zdrojov znečistenia, odstránia sa lesné porasty vrátane koreňových systémov, terén sa vyrovná a zatrávni. Vodný tok pretekajúci ochranným pásmom sa preloží mimo ochranného pásma alebo sa technicky upraví a dimenzuje na bezpečné odvedenie povrchových vôd aj za povodňových stavov.

2. Opatrenia podľa bodu 1 sa vzťahujú aj na ochranné pásmo I. stupňa - oddelené.

Priamy odber vody z vodného toku

1. Ochranné pásmo sa zbaví všetkých zdrojov znečistenia, odstránia sa lesné porasty z príbrežného pásma vodného toku v šírke najmenej dvojnásobku šírky koryta obojstranne vrátane koreňových systémov, terén sa vyrovná a zatrávni. Vodný tok sa upraví, pri vyšších spádoch sa vybudujú stupne a sedimentačné nádrže na zachytenie splavenín. Okolo odberného zariadenia sa vybuduje obtok na odvedenie veľkých vôd.

2. Účelové komunikácie v blízkosti hraníc ochranného pásma sa upravia tak, aby sa splachy alebo znečisťujúce látky z motorových vozidiel alebo mechanizmov nedostali do povrchového toku alebo priamo do odberného zariadenia.

3. Na odstránenie splavenín zo sedimentačných nádrží sa pri hranici ochranného pásma vytvorí dočasné úložisko na krátkodobé uloženie splavenín. Zachytené splaveniny sa čo najskôr odvedú mimo ochranného pásma na vopred určené neškodné skládkovanie.

Odber vody z vodárenskej nádrže

1. V ochrannom pásme sa zrušia všetky stavby okrem vodných stavieb a vykonajú sa vhodné vegetačné úpravy podľa miestnych podmienok, ako je vysadenie trávnych porastov alebo zalesnenie. V ochrannom pásme sa zrušia komunikácie, možno ponechať len účelovú komunikáciu pre správcu a prevádzkovateľa vodárenského zdroja. V závislosti od geologických, klimatických, hydrologických, lesníckych a poľnohospodárskych pomerov a z toho vyplývajúcich stupňov možnej erózie v povodí sa podľa potreby vybudujú prednádržky na zachytávanie splavením na prítokoch do nádrže.

2. Do ochranného pásma je zákaz vstupu, zakázaná je každá činnosť, ktorá nesúvisí s prevádzkou a údržbou ochranného pásma. Športové rybárenie je možné len na vyhradených miestach po vytvorení a zabezpečení podmienok na ochranu kvality vody vo vodárenskej nádrži, pričom podmienky stanoví orgán štátnej vodnej správy. Účelové rybné hospodárstvo vykonáva správca vodárenského zdroja.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA

Podzemné vodárenské zdroje a povrchové vodárenské zdroje

1. V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie vodárenského zdroja, prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo alebo ktoré môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody. Takýmito zdrojmi znečistenia alebo ohrozenia vodárenských zdrojov sú alebo môžu byť jestvujúce alebo pripravované stavby, výrobné závody, technologické procesy a rôzne činnosti.

2. Spôsob ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia, ktorý môže poškodiť alebo ohroziť množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd vodárenského zdroja. Úroveň opatrení (zrušenie, zákaz, obmedzenie, technická úprava) je závislá od miery nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti, od jej lokalizácie v ochrannom pásme II. stupňa a od jej vzdialenosti od vodárenského zdroja.

3. Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne ochrany sú najmä:

3.1 stavby - sídliská, bytové domy a rodinné domy, poľnohospodárske stavby, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov,

3.2 priemyselné stavby - závody, výrobne, zariadenia, sklady,

3.3 poľnohospodárska činnosť - farmy živočíšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, vodnej hydiny), chov koní, surový a tekutý hnoj ošípaných, tekutý hnoj hovädzieho dobytka, poľné hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných hnojív, letecká aplikácia pesticídov a umelých hnojív, mechanizačné strediská, závlahy,

3.4 lesohospodárska činnosť - letecká aplikácia pesticídov, chemické prípravky a repelenty na ošetrovanie lesa, umelé prihnojovanie organickými a minerálnymi hnojivami, skladovanie chemikálií, prípravky na ochranu lesa, priemyselné hnojivá, sústreďovanie a odvoz dreva, pohonné látky a mazadlá pre mechanizmy, lesné cesty a približovacie linky, umývanie a parkovanie motorových vozidiel a mechanizmov, sústreďovanie dreva cez vodné toky, technický stav a zimná údržba lesných ciest, skladovanie a tankovanie pohonných látok, nakladanie s olejmi,

3.5 komunikácie, doprava - verejné a účelové komunikácie, podmienky ich využívania, ich technický stav, nepriepustné priekopy, lapače olejov, dopravné obmedzenia, vylúčenie prepravy látok škodiacich vodám, zimná údržba,

3.6 vodné toky - úprava toku vrátane ochrany pred záplavami,

3.7 geologický prieskum, ťažba nerastov - prieskumné vrty, ťažba zemných hmôt, ťažba rašelín, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banská činnosť, trhacie práce,

3.8 cintoríny, mrchoviská, skládky všetkých druhov odpadov,

3.9 infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov,

3.10 skládky chemických látok,

3.11 plynovody, ropovody, produktovody nebezpečných látok,

3.12 zásobníky plynu, čerpacie stanice pohonných látok,

3.13 rekreácia, šport.

OCHRANNÉ PÁSMO III. STUPŇA

Podzemné vodárenské zdroje a povrchové vodárenské zdroje

1. Úroveň opatrení pre činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd vodárenskych zdrojov sa posudzuje a navrhuje s prihliadnutím na mieru nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti pre vodárenský zdroj. V opatreniach v ochrannom pásme III. stupňa sa môže zákaz alebo zrušenie vyskytnúť len výnimočne; na primeranú ochranu obvykle postačuje obmedzenie alebo technická úprava.

2. Spôsob a rozsah ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia s ohľadom na prírodné pomery a prirodzené odbúravanie látok škodiacim vodám.

3. Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne ochrany sú najmä:

3.1 stavby - sídliská, poľnohospodárske stavby, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov,

3.2 priemyselné stavby - závody, výrobne, zariadenia, sklady,

3.3 poľnohospodárska činnosť - farmy živočíšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka , ošípaných, oviec, vodnej hydiny), chov koní, surový a tekutý hnoj ošípaných, tekutý hnoj hovädzieho dobytka, poľné hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných hnojív, letecká aplikácia pesticídov a umelých hnojív, mechanizačné strediská, závlahy,

3.4 lesohospodárska činnosť - letecká aplikácia pesticídov, skladovanie chemikálií, priemyselné hnojivá, sústreďovanie a odvoz dreva, pohonné látky a mazadlá pre mechanizmy, lesné cesty a približovacie linky, umývanie motorových vozidiel a mechanizmov, sústreďovanie dreva cez vodné toky, zimná údržba lesných ciest,

3.5 komunikácie, doprava - verejné komunikácie, dopravné obmedzenia, vylúčenie prepravy látok škodiacich vodám, zimná údržba,

3.6 geologický prieskum, ťažba nerastov - ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banské činnosti, trhacie práce,

3.7 mrchoviská, skládky nebezpečných odpadov,

3.8 infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov,

3.9 ropovody, produktovody nebezpečných látok a čerpacie stanice pohonných látok,

3.10 hromadná rekreácia.

Poznámky pod čiarou

1) § 27, 29 až 31 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

2) § 2 ods. 30 zákona č. 184/2002 Z. z.

3) § 28 ods. 5 zákona č. 184/2002 Z. z.