Čiastka č. 15/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 25.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody 01.02.2002
30/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská 01.02.2002
31/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky