Čiastka č. 138/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 26.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
325/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi 01.07.2002
326/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov 01.07.2002
327/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave