327

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. mája 1999 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 518 z 26. októbra 1999 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 20. apríla 2000.

Zmluva nadobudla platnosť 12. marca 2001 na základe článku 27 ods. 2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania na štátnej hranici v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993 a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania na štátnej hranici v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993 a podpísanej v Bratislave 23. januára 1995.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave

Slovenská republika a Česká republika

(ďalej len „zmluvné strany"),

vedené úmyslom ďalej upevniť hraničnú spoluprácu a rozvoj susedských vzťahov,

s cieľom uľahčiť a urýchliť kontrolu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prekračujúcich slovensko-českú štátnu hranicu (ďalej len „štátna hranica") v cestnej, železničnej a vodnej doprave medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Táto zmluva upravuje zásady spolupráce pri hraničnom vybavovaní osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prekračujúcich štátnu hranicu v cestnej, železničnej a vodnej doprave.

(2) Zmluvné strany vykonajú všetky potrebné opatrenia na uľahčenie a urýchlenie hraničného vybavovania na štátnej hranici v cestnej, železničnej a vodnej doprave.

Článok 2

Na účely tejto zmluvy sa rozumie:

a) „kontrolnými orgánmi" príslušníci policajných orgánov, colných orgánov a orgánov zabezpečujúcich veterinárnu, rastlinnolekársku alebo inú kontrolu,

b) „pracovníkmi" iné fyzické osoby alebo právnické osoby vrátane ich zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s hraničným vybavovaním,

c) „hraničným vybavovaním" vykonávanie všetkých úkonov podľa právnych predpisov zmluvných strán, ktoré treba uplatniť pri prekračovaní štátnej hranice osobami, ako aj pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane dopravných prostriedkov,

d) „hraničným vybavovacím miestom" objekt hraničného priechodu alebo jeho časť zriadená jednou zmluvnou stranou na vlastnom území pre potreby hraničného vybavovania druhej zmluvnej strany,

e) „vybavovacím priestorom" územie jednej zmluvnej strany, na ktorom kontrolné orgány a pracovníci druhej zmluvnej strany vykonávajú hraničné vybavovanie,

f) „telekomunikačným zariadením" kabeláž pre informačnú technológiu a príslušné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, telefónne ústredne a ich rozvody, zariadenia a rozvody rozľahlých a lokálnych multifunkčných sietí, zariadenia pre satelitnú komunikáciu a rádiokomunikačnú techniku vrátane anténnych systémov.

Článok 3

(1) Kontrolné orgány zmluvných strán môžu spoločne vykonávať hraničné vybavovanie na území jednej zmluvnej strany alebo druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán ustanovia dohodou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, v ktorých prípadoch, na akom mieste a v akom rozsahu sa bude vykonávať hraničné vybavovanie jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany. Tiež sa dohodnú na hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlaku na ustanovených trasách, ako aj na vytvorení hraničných vybavovacích miest a vymedzení vybavovacích priestorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany.

(3) Zmluvné strany si vo výnimočných prípadoch vyhradzujú právo krátkodobo a prechodne presunúť hraničné vybavovanie z územia druhej zmluvnej strany na vlastné územie. Zmluvné strany sa budú o takomto presune neodkladne informovať.

Článok 4

(1) Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany vykonávajú hraničné vybavovanie v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany podľa vlastných vnútroštátnych právnych predpisov a s rovnakými právnymi dôsledkami, akoby ho vykonávali na území vlastnej zmluvnej strany.

(2) Úkony vykonávané kontrolnými orgánmi jednej zmluvnej strany pri hraničnom vybavovaní na území druhej zmluvnej strany sa považujú za úkony vykonané v obci vlastnej zmluvnej strany.

(3) Porušenie vnútroštátnych právnych predpisov kontrolnými orgánmi vo vybavovacom priestore sa považuje za porušenie spáchané v obci vlastnej zmluvnej strany.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na pracovníkov a nimi vykonávané úkony.

Článok 5

(1) Kontrolné orgány výstupnej zmluvnej strany vykonávajú hraničné vybavovanie pred kontrolnými orgánmi vstupnej zmluvnej strany, ak sa nepoužije ustanovenie článku 6 tejto zmluvy.

(2) Po začatí hraničného vybavovania kontrolnými orgánmi výstupnej zmluvnej strany môžu kontrolné orgány vstupnej zmluvnej strany začať hraničné vybavovanie úkonmi, ktoré už boli kontrolnými orgánmi výstupnej zmluvnej strany ukončené. To platí aj v prípade, že kontrolné orgány výstupnej zmluvnej strany upustili od hraničného vybavovania.

(3) Po začatí hraničného vybavovania kontrolnými orgánmi vstupnej zmluvnej strany nemôžu už kontrolné orgány výstupnej zmluvnej strany vykonávať úkony hraničného vybavovania.

(4) V prípade dôvodného podozrenia z protiprávneho konania môžu kontrolné orgány výstupnej zmluvnej strany so súhlasom kontrolných orgánov vstupnej zmluvnej strany opätovne vykonať úkony hraničného vybavovania.

Článok 6

(1) Kontrolné orgány zmluvných strán sa po vzájomnom súhlase môžu odchýliť od poradia uvedeného v článku 5 ods.1, ak je to v záujme uľahčenia alebo urýchlenia hraničného vybavovania. V týchto výnimočných prípadoch môžu kontrolné orgány vstupnej zmluvnej strany zaistiť alebo vrátiť osobu až po ukončení hraničného vybavovania kontrolnými orgánmi výstupnej zmluvnej strany. V takom prípade odovzdajú túto osobu kontrolným orgánom výstupnej zmluvnej strany, ak nie je hraničné vybavovanie osoby týmito orgánmi ukončené. Kontrolné orgány výstupnej zmluvnej strany majú prednosť pri zaistení osoby.

(2) Opatrenia uvedené v odseku 1 sa použijú obdobne v prípade nutnosti zaistenia tovaru, dopravných prostriedkov alebo hodnôt podliehajúcich devízovým predpisom.

Článok 7

(1) Pri hraničnom vybavovaní podľa článku 5 ods. 1 kontrolné orgány druhej zmluvnej strany môžu zaistiť alebo vrátiť osobu späť alebo ju prepraviť na územie vlastnej zmluvnej strany.

(2) Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany pri hraničnom vybavovaní nie sú oprávnené na to, aby zaistili občana druhej zmluvnej strany na jej území alebo aby ho prepravili na územie vlastnej zmluvnej strany. Môžu ho však predviesť na vlastné hraničné vybavovacie miesto.

(3) K opatreniam vykonávaným podľa odseku 2 treba neodkladne prizvať kontrolné orgány druhej zmluvnej strany.

(4) Právne predpisy zmluvných strán upravujúce právo na azyl zostávajú nedotknuté.

Článok 8

(1) Osobe, ktorej nebolo kontrolnými orgánmi vstupnej zmluvnej strany povolené prekročiť štátnu hranicu, sa nesmie brániť v návrate na územie výstupnej zmluvnej strany. V prípade potreby je táto osoba dopravovaná späť kontrolnými orgánmi výstupnej zmluvnej strany.

(2) Kontrolné orgány výstupnej zmluvnej strany sú povinné prevziať späť tovar a dopravné prostriedky, ktoré neboli prepustené na územie vstupnej zmluvnej strany.

Článok 9

(1) V rámci spolupráce na základe tejto zmluvy si kontrolné orgány zmluvných strán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi navzájom odovzdávajú osobné údaje potrebné na účely hraničného vybavovania.

(2) Ak z osobitných zmlúv nevyplývajú odlišné zásady odovzdávania osobných údajov, riadia sa obe zmluvné strany týmito ustanoveniami:

a) použitie osobných údajov príjemcom je prípustné len na presne uvedený účel a za podmienok ustanovených odovzdávajúcim,

b) príjemca na požiadanie informuje odovzdávajúceho o použití prijatých osobných údajov a o získaných výsledkoch,

c) príjemca môže osobné údaje odovzdávať iným orgánom len s predchádzajúcim písomným súhlasom odovzdávajúceho,

d) odovzdávajúci zodpovedá za správnosť odovzdaných osobných údajov, ako aj za potrebu a primeranosť účelu sledovaného ich odovzdaním; ak sa zistí, že boli odovzdané nesprávne osobné údaje alebo údaje, ktoré nemali byť poskytnuté, treba o tom neodkladne informovať príjemcu, ktorý je povinný vykonať opravu alebo osobné údaje zničiť,

e) právo dotknutej osoby na poskytnutie informácií o nej existujúcich osobných údajoch sa riadi právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území sa informácie vyžadujú; dotknutej osobe treba na jej žiadosť poskytnúť informácie o nej existujúcich osobných údajoch a o zamýšľanom účele ich použitia; osobné údaje sa osobe neposkytnú, ak je zrejmé, že právnymi predpismi odôvodnený záujem na ich neposkytnutie prevažuje nad záujmom dotknutej osoby na ich poskytnutie,

f) odovzdávajúci upozorní pri poskytnutí osobných údajov na lehoty ustanovené jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi na ich zničenie; nezávisle od týchto lehôt treba prevzaté osobné údaje zničiť, len čo pominie dôvod ich odovzdania alebo ak sa skončí platnosť tejto zmluvy.

(3) Kontrolné orgány zmluvných strán sú povinné viesť evidenciu o odovzdávaní a prijímaní osobných údajov a účinne chrániť prevzaté osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, pred ich neoprávnenými zmenami a neoprávneným zverejnením.

Článok 10

Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany môžu prekračovať štátnu hranicu na účel výkonu služby na hraničnom vybavovacom mieste alebo vo vybavovacom priestore na území druhej zmluvnej strany na základe služobného preukazu opatreného fotografiou.

Článok 11

Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany, ktoré na základe tejto zmluvy vykonávajú službu na území druhej zmluvnej strany, môžu pri výkone služby nosiť rovnošatu, služobnú zbraň a vodiť so sebou služobných psov. Služobnú zbraň môžu na území druhej zmluvnej strany použiť len v prípade nutnej obrany.

Článok 12

(1) Právne predpisy jednej zmluvnej strany na ochranu jej kontrolných orgánov sa vzťahujú aj na trestné činy proti kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany, ku ktorým došlo pri výkone služby na území druhej zmluvnej strany alebo v súvislosti s touto službou.

(2) O trestných činoch spáchaných kontrolnými orgánmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany treba neodkladne vyrozumieť ich nadriadený orgán prostredníctvom kontrolného orgánu zmluvnej strany, na ktorej území sa trestné činy spáchali.

Článok 13

(1) Nároky na náhradu škody, ktorú spôsobia kontrolné orgány jednej zmluvnej strany pri výkone služby alebo v súvislosti s ňou na území druhej zmluvnej strany, sa posudzujú podľa právnych predpisov vlastnej zmluvnej strany a treba ich uplatniť pred jej súdmi.

(2) Ak kontrolný orgán je pri výkone služby na území druhej zmluvnej strany alebo v súvislosti s ňou zranený alebo usmrtený alebo vec, ktorú mal so sebou, je poškodená alebo zničená, posudzujú sa nároky na náhradu tejto škody podľa právnych predpisov vlastnej zmluvnej strany a pred jej súdmi.

Článok 14

(1) Všetky predmety určené na služobnú potrebu dovážané alebo vyvážané kontrolnými orgánmi alebo pracovníkmi jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany sú oslobodené od cla, daní a iných poplatkov.

(2) Od cla, daní a iných poplatkov sú oslobodené aj predmety osobnej potreby vrátane potravín, ktoré prevážajú kontrolné orgány alebo pracovníci na ceste do služby a späť a ktoré potrebujú počas služby na území druhej zmluvnej strany.

(3) Služobné a súkromné vozidlá, ktorými sa kontrolné orgány alebo pracovníci jednej zmluvnej strany prepravujú do výkonu služby na územie druhej zmluvnej strany a späť alebo ktoré potrebujú v priebehu služby, nepodliehajú pri zachovaní kontrolných opatrení clu, daniam a iným poplatkom. Zabezpečenie colného dlhu sa nevyžaduje.

(4) Zákazy dovozu a vývozu, ako aj dovozné a vývozné obmedzenia sa nevzťahujú na predmety a vozidlá uvedené v odsekoch 1 až 3.

Článok 15

(1) Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany, ktoré na základe tejto zmluvy pravidelne vykonávajú službu na území druhej zmluvnej strany, musia byť pred vyslaním písomne, menovite oznámení kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany s uvedením dátumu narodenia a služobnej funkcie.

(2) Každá zmluvná strana na základe odôvodnenej písomnej žiadosti druhej zmluvnej strany odvolá svoje kontrolné orgány z výkonu služby na vlastné územie.

Článok 16

(1) Zmluvné strany udelia vlastným kontrolným orgánom všetky oprávnenia potrebné na výkon ich služby na hraničných vybavovacích miestach na území druhej zmluvnej strany.

(2) Vybavovacie oprávnenia a prevádzkový čas hraničných vybavovacích miest oboch zmluvných strán treba určiť zhodne.

Článok 17

Priestory a miestnosti vyčlenené jednou zmluvnou stranou na jej území pre potreby hraničného vybavovania druhej zmluvnej strany musia byť označené úradnými štítkami v obidvoch jazykoch a štátnym znakom druhej zmluvnej strany.

Článok 18

V priestoroch a miestnostiach vyčlenených podľa článku 17 majú kontrolné orgány druhej zmluvnej strany právo udržiavať verejný poriadok a vykázať osoby, ktoré ho porušujú. Kontrolné orgány zmluvnej strany, ktorá priestory vyčlenila, im v tom na ich žiadosť poskytnú pomoc.

Článok 19

(1) Služobné listy, balíky, peňažné a cenné zásielky, ktoré sú určené pre kontrolné orgány jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, alebo ktoré zasielajú na územie vlastnej zmluvnej strany, sa môžu dopravovať bez prostredníctva poštovej správy a v týchto prípadoch sú oslobodené od poštových poplatkov.

(2) Tieto zásielky podliehajú hraničnej kontrole kontrolných orgánov druhej zmluvnej strany len pri odôvodnenom podozrení, že súvisia s páchaním trestnej činnosti. Pri tejto kontrole je potrebná účasť kontrolných orgánov obidvoch zmluvných strán.

(3) Zásielky sa označujú odtlačkom služobnej pečiatky odosielajúceho kontrolného orgánu.

Článok 20

Peňažné sumy úradne vybrané pri hraničnom vybavovaní kontrolnými orgánmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany alebo peňažné sumy tam úradne dovezené, ako aj nimi zabavený alebo zaistený tovar vrátane iných hodnôt podliehajúcich devízovým predpisom môžu byť prevezené na územie vlastnej zmluvnej strany.

Článok 21

(1) Zmluvná strana, na ktorej území je hraničné vybavovacie miesto, povoľuje bezplatné zriaďovanie a prevádzku telekomunikačných zariadení potrebných výhradne na činnosť kontrolných orgánov druhej zmluvnej strany a pre hraničné vybavovanie v dopravných prostriedkoch počas jazdy vrátane zariadení pre elektronické spracovanie údajov, ako aj ich napojenie na príslušné zariadenia druhej zmluvnej strany.

(2) Okrem prípadov uvedených v odseku 1 nie sú dotknuté predpisy zmluvných strán o zriaďovaní a prevádzke telekomunikačných zariadení.

(3) Stavebné práce súvisiace s vybudovaním kábelovodov, chráničiek a prierazov pre telekomunikačné zariadenia zabezpečuje a náklady z nich vyplývajúce hradí zmluvná strana, na ktorej území sa nachádza hraničné vybavovacie miesto.

(4) Inštaláciu a náklady na vytvorenie a udržovanie spojenia a telekomunikačných zariadení uvedených v odseku 1 zabezpečuje a hradí tá zmluvná strana, pre ktorej potreby boli tieto prostriedky vytvorené.

(5) Kontrolné orgány druhej zmluvnej strany vykonávajúce služobnú činnosť vo vybavovacom priestore môžu používať vlastné telekomunikačné prostriedky.

(6) Používanie prostriedkov uvedených v odsekoch 1 a 5 nesmie spôsobovať rušenie rádiového spojenia druhej zmluvnej strany. V prípade akejkoľvek kolízie rádiových zariadení je prevádzkovateľ povinný pri zisťovaní zdroja rušenia spolupracovať s príslušným orgánom zmluvnej strany, na ktorej území ku kolízii dochádza.

(7) Prevádzka telekomunikačných zariadení používaných kontrolnými orgánmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa považuje za internú prevádzku.

Článok 22

(1) Pracovníci jednej zmluvnej strany môžu na hraničnom vybavovacom mieste druhej zmluvnej strany poskytovať všetky služby súvisiace s hraničným vybavovaním, ak majú na tieto služby na území vlastnej zmluvnej strany oprávnenie. Poskytovanie týchto služieb sa riadi vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) Od pracovníkov uvedených v odseku 1 sa nevyžaduje osobitné živnostenské a pracovné povolenie druhej zmluvnej strany.

(3) Na prekračovanie štátnej hranice a na pobyt pracovníkov uvedených v odseku 1 platia právne predpisy zmluvnej strany, na ktorej území sa hraničné vybavovacie miesto nachádza.

Článok 23

(1) Príslušné orgány zmluvných strán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dohodnú

a) služobné priestory a zariadenia potrebné pre kontrolné orgány na hraničných vybavovacích miestach,

b) podiel nákladov na stavby, ktoré treba uhradiť za ich vybudovanie, alebo výšku nájomného, ako aj uhradenie nákladov za služby spojené s užívaním.

(2) Príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej území je vykonávané hraničné vybavovanie železničnej alebo vodnej dopravy, zabezpečí poskytnutie priestorov pre kontrolné orgány druhej zmluvnej strany. Priestory sa poskytujú za úhradu, ak nebude dohodnuté inak.

(3) Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia vlakové oddiely pre kontrolné orgány vykonávajúce hraničné vybavovanie počas jazdy a ich bezplatnú prepravu na stanovených trasách.

Článok 24

Touto zmluvou nie sú dotknuté záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv.

Článok 25

Prípadné spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú riešiť príslušné orgány zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody budú spory riešiť zmluvné strany diplomatickou cestou.

Článok 26

(1) Príslušné orgány zmluvných strán môžu v rámci tejto zmluvy priamo koordinovať opatrenia potrebné na jej vykonávanie.

(2) Zmluvné strany sa budú najneskôr do tridsatich (30) dní odo dňa výmeny ratifikačných listín informovať diplomatickou cestou, ktoré orgány zmluvných strán sa považujú za príslušné na vykonávanie tejto zmluvy.

Článok 27

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.

(2) Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiatym (90) dňom odo dňa výmeny ratifikačných listín.

(3) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Možno ju kedykoľvek písomne diplomatickou cestou vypovedať. Platnosť zmluvy sa končí šesť (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(4) Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonávať písomnou formou.

Článok 28

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania na štátnej hranici v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993 a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania na štátnej hranici v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993 a podpísanej v Bratislave 23. januára 1995.

Dané v Bratislave 24. mája 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Ladislav Pitner v. r.

Za Českú republiku:

Stanislav Gross v. r.