Vyhláška č. 326/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov

Čiastka 138/2002
Platnosť od 26.06.2002 do31.05.2006
Účinnosť od 01.07.2002 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem položky č. 2 tabuľky č. 1, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2005

OBSAH

326

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. mája 2002,

ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13e ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514//2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Touto vyhláškou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší bytových budov a nebytových budov1) určených na dlhodobý pobyt (ďalej len „budova").

(2) Na účely tejto vyhlášky sa dlhodobým pobytom rozumie pobyt, ktorý trvá v priebehu 24 hodín viac ako štyri hodiny a opakuje sa pri trvalom užívaní budovy viac ako jedenkrát za 168 hodín.

(3) Ustanoveniami tejto vyhlášky nie sú dotknuté požiadavky na vnútorné ovzdušie ustanovené osobitnými predpismi.2)

§ 2

(1) Najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov sa ustanovujú ako najvyššie prípustné koncentrácie chemických látok, prachových častíc, biologických faktorov a mikrobiologických faktorov.

(2) Najvyššie prípustné koncentrácie chemických látok a prachových častíc sa ustanovujú z hľadiska ich toxického pôsobenia na zdravie ľudí priemernou polhodinovou koncentráciou, priemernou jednohodinovou koncentráciou, priemernou osemhodinovou koncentráciou a priemernou dvadsaťštyrihodinovou koncentráciou podľa tabuľky č. 1.

Tabuľka č. l
Položka číslo Znečisťujúca látka Vyjadrená ako Priemerná koncentrácia(µg.m-3) Čas (h) Poznámka
1. Oxid uhoľnatý CO 60 000 0,5 Vystavenie koncentráciám nesmie presahovať ustanovený čas a takéto vystavenie nesmie byť zopakované v priebehu 8 hodín.
30 000 1
10 000 8
2.Pozn. redakcie: Úcinnosť od 1. januára 2005 Tuhé častice PM10 PM10 50 24 Tuhé častice PM10 obsahujú častice s veľkosťou 2,5 až 10 µm, pričom 50 % týchto častíc má aerodynamický priemer 10 µm.
3. Oxid dusičitý NO2 200 1
100 24
4. Ozón O3 120 8
5. Oxid siričitý SO2 125 24
6. Formaldehyd HCHO 100 0,5
60 24
7. Amoniak NH3 200 24
8. Toluén C7H8 8 000 24
260 168
9. Xylény C4H4(CH3)2 4 800 24
10. Styrén C8H8 800 24
260 168
11. Tetrachlóretylén c2Cl4 250 24
12. Sírouhlík CS2 100 24
13. Sírovodík H2S 150 24
14. Azbestové vlákna 1 000 vlákien . m-3 Vzťahuje sa na priemer vlákna menší ako 3 µm, dĺžku vlákna väčšiu ako 5 µm a pomer dĺžky a priemeru vlákna väčší ako 3:1.
15. Pachové látky Nesmú byť v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo.

(3) Priemernou polhodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu polhodiny.

(4) Priemernou jednohodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu jednej hodiny.

(5) Priemernou osemhodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu ôsmich hodín.

(6) Priemernou dvadsaťštyrihodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie zistená na určenom mieste v priebehu 24 hodín. Priemernou dennou koncentráciou sa rozumie aj stredná hodnota najmenej 12 rovnomerne rozvrhnutých meraní priemerných polhodinových koncentrácií v priebehu 24 hodín.

(7) Najvyššie prípustné koncentrácie biologických faktorov podľa kategórií znečistenia ovzdušia budov sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2
Kategória znečistenia ovzdušia budov Najvyššia prípustná koncentrácia (KTJ/m3) Poznámka
Baktérie Plesne
Veľmi nízke znečistenie ≤ 50 ≤ 25 V ovzduší budov nesmú byť koncentrácie baktérií vyššie ako 500 KTJ/m3 vzduchu a koncentrácie plesní vyššie ako 500 KTJ/m3 vzduchu.
Nízke znečistenie 51 - 100 26 - 100
Stredné znečistenie 101 - 500 101 - 500
Vysoké znečistenie 501 - 2000 501 - 2000
Veľmi vysoké znečistenie ≥ 2 001 ≥ 2 001
  Patogénne druhy baktérií 0
  Viditeľný rast plesní 0
  Roztoče < 2 µg alergénov/1 g prachu alebo < 0,6 mg guanínu/1 g prachu

(8) Najvyššie prípustné koncentrácie prachových častíc a mikrobiologických faktorov v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3
Trieda čistoty Najvyššie prípustné koncentrácie Zaradenie priestorov podľa nárokov na čistotu Poznámka
Prachové častice/m3 Nepatogénne životaschopné mikroorganizmy KTJ/m3 Patogénne mikroorganizmy
≥ 0,5 µm ≥ 5 µm 
M 3,5 3 530 0 < 1 0 Superaseptické operačné sály pre neurochirurgické, vnútroočné, kostné a popáleninové operácie, operácie srdca a veľkých ciev - v mieste operačného poľa, sterilné posttransplantačné jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) a popáleninové jednotky Trieda čistoty je určená dekadickým logaritmom najvyššie prípustného počtu prachových častíc s veľkosťou od 0,5 jom v 1 m3 vzduchu.Počty častíc sa merajú v priestoroch mimo času prevádzky najskôr 15 až 20 minút po skončení činnosti. Počas prevádzky môžu byť namerané hodnoty o jednu triedu nižšie ako mimo času prevádzky.Neuvedené priestory sa zaraďujú do tried čistoty primerane podľa náročnosti úkonu z hľadiska čistoty prostredia.
M 4,5 35 300 247 5 0 Okolie operačných stolov superaseptických operačných sál
M 5,5 353 000 2 470 100 0 Zázemie priestorov tried čistoty M 3,5 a M 4,5; aseptické a septické operačné sály, čistá strana centrálnej sterilizácie, lôžková sála oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, JIS imunodeficientných pacientov, angiografické vyšetrovne, predpôrodná izba
M 6,5 3 530 000 24 700 500 0 Zázemie operačných sál triedy čistoty M 5,5; pooperačné izby, novorodenecká jednotka, aplikácia a odbery v nukleárnej medicíne, endoskopické vyšetrovne, zákrokové miestnosti pre malé a povrchové chirurgické výkony (ktoré nie sú spojené s otváraním telesných dutín)

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Roman Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

2) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax.