Oznámenie č. 417/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky

Čiastka 171/2001
Platnosť od 24.10.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.

417

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 15. októbra 2001 č. 1740/M-2001, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohe optickú a zvukovú signalizáciu plavidiel počas plavby a státia, pravidlá plavby plavidiel, pravidlá na státie plavidiel a nakladanie s odpadmi z plavidiel.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.

Výnos bol uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 7/2001.

Do výnosu a prílohy možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Štátnej plavebnej správe v Bratislave.