Oznámenie č. 418/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Čiastka 171/2001
Platnosť od 24.10.2001 do14.05.2004
Zrušený 309/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.

418

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

výnos zo 17. septembra 2001 č. 2365/2001-100, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

Týmto výnosom sa ustanovujú

1. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii v Štátnej odrodovej knihe,

2. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a ktorých hospodárska hodnota je podmienkou tejto registrácie,

3. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a registrujú sa len na základe skúšok, druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých hospodárska hodnota je podmienkou registrácie a ktorých výsledky predskúšok sú podmienkou na prihlásenie odrody na odrodové skúšky, podrobnosti o skúškach technologickej kvality a o vykonaní predskúšok a odrodových skúšok, podrobnosti o poskytovaní osiva na vykonanie odrodových skúšok a druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých hospodárska hodnota je podmienkou registrácie a ktorých výsledky predskúšok nie sú podmienkou na prihlásenie odrody na odrodové skúšky,

4. podmienky výkonu udržiavacieho šľachtenia odrody a podrobnosti o vedení dokumentácie,

5. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd, ako aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 17/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.