Čiastka č. 137/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 24.08.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
330/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na aerosólové rozprašovače 01.09.2001
331/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii a označovaní di(2-etylhexyl)ftalátu 01.09.2001
332/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o leteckých dopravných službách
333/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu z 24. júla 1997
334/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
335/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky