332

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. októbra 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o leteckých dopravných službách.

V súlade s článkom 22 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 6. marca 1998.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky
o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Indickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si zlepšiť vzájomné vzťahy v oblasti civilného letectva a uzavrieť dohodu na účely zriadenia leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky – sekciu civilného letectva a v prípade Indickej republiky generálneho riaditeľa civilného letectva alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán splnomocnený vykonávať funkcie, ktoré vykonávajú v súčasnosti uvedené orgány,

b) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody na verejnú prepravu cestujúcich, nákladu a pošty jednotlivo alebo v kombinácii,

c) pojem „príloha“ znamená prílohu tejto dohody,

d) pojem „kapacita“ vo vzťahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu lietadla používaného na takého služby vynásobenú frekvenciou využitia daného lietadla za príslušné obdobie na trase alebo úseku trasy,

e) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane akýchkoľvek príloh scvhálených podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny príloh alebo Dohovoru schválenej podľa článkov 90 a 94, ak tieto prílohy a zmeny nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany,

f) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorú písomne určila jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu v súlade s článkom 3 tejto dohody,

g) pojem „určená trasa“ znamená trasu určenú v prílohe tejto dohody (Plán trás),

h) pojem „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú významy uvedené v článkoch 2 a 96 dohovoru.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely zriadenia pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb na trasách určených v prílohe tejto dohody.

2. Určená letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú podľa ustanovení tejto dohody tieto práva:

a) preletávať bez pristátia nad územím štátu druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou,

c) pri vykonávaní dohodnutých služieb v bodoch, ktoré sú určené v prílohe tejto dohody, nakladať alebo vykladať cestujúcich, náklad a poštu.

3. Podľa ustanovení tejto dohody leteckým spoločnostiam štátu každej zmluvnej strany, ktoré neboli určené podľa článku 3 tejto dohody, budú tiež udelené práva určené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku.

4. Žiadne z ustanovení odseku 2 tohto článku nedáva právo leteckej spoločnosti alebo leteckým spoločnostiam štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, náklad alebo poštu určené pre iný bod na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Určovanie leteckých spoločností

1. Každá zmluvná strana má právo písomne určiť pre druhú zmluvnú stranu najviac dve letecké spoločnosti na účely vykonávania dohodnutých služieb na určených trasách.

2. Každá zmluvná strana má právo takéto určenie zrušiť alebo zmeniť.

3. Po prijatí takéhoto určenia druhá zmluvná strana vydá bez meškania podľa ustanovení odsekov 4 a 5 tohto článku určenej leteckej spoločnosti alebo spoločnostiam príslušné prevádzkové povolenie (povolenia).

4. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a iných právnych predpisov, ktoré sa zo strany týchto orgánov v súlade s ustanoveniami Dohovoru požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

5. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vydať prevádzkové povolenie podľa odseku 3 tohto článku alebo, ak sa to pokladá za nevyhnutné, pri uplatnení práv uvedených v článku 2 uložiť určité podmienky vždy vtedy, keď uvedená zmluvná strana nemá dôkaz o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola danej leteckej spoločnosti prislúchajú štátu zmluvnej strany, ktorá ich určila, alebo jej štátnym príslušníkom. Na účely tohto odseku výraz „prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola“ znamená, že v každom prípade, keď určená letecká spoločnosť poskytujúca svoje služby podľa tejto dohody pristúpi k dohode s leteckou spoločnosťou ktoréhokoľvek iného štátu alebo vládou, alebo príslušníkmi ktoréhokoľvek iného štátu, sa bude predpokladať, že štát zmluvnej strany určujúcej leteckú spoločnosť alebo občanov svojho štátu má prevažnú časť vlastníctva a efektívnu kontrolu určenej leteckej spoločnosti iba vtedy, ak zmluvná strana a príslušníci jej štátu majú okrem vlastníctva podstatnej časti aktív určenej leteckej spoločnosti aj

i) efektívnu kontrolu manažmentu určenej leteckej spoločnosti,

ii) vlastníctvo a efektívnu kontrolu prevažnej časti lietadlového parku a vybavenia používaného pri poskytovaní služieb.

6. Takto určená a oprávnená letecká spoločnosť môže kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby za predpokladu, že sú splnené ustanovenia tohto článku a článkov 11 a 13.

Článok 4

Zrušenie alebo pozastavenie prevádzkového povolenia

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť prevádzkové povolenie alebo uložiť také podmienky, aké považuje za potrebné v prípade nedodržania zákonov a iných právnych predpisov jej štátu určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany alebo keď podľa jej názoru neboli splnené podmienky, za ktorých sa práva udeľujú v súlade s touto dohodou. To isté platí pri nedodržaní ustanovení článku 3 ods. 5. Takýto postup sa uplatní len po konzultácii zmluvných strán podľa článku 16 tejto dohody, ak okamžité pozastavenie povolenia alebo uloženie podmienok nie je nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov alebo ustanovení tejto dohody.

Článok 5

Užívateľské poplatky

1. Každá zmluvná strana môže uložiť alebo povoliť uloženie spravodlivých a primeraných poplatkov za používanie letísk a iných leteckých zariadení pod podmienkou, že tieto poplatky nebudú vyššie ako poplatky vyberané od iných leteckých spoločností poskytujúcich podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Každá zmluvná strana podporí konzultácie medzi príslušnými finančnými organizáciami a určenými leteckými spoločnosťami využívajúcicmi služby a zariadenia a ak je to možné, prostredníctvom zástupcov leteckých spoločností. Všetky návrhy na zmeny užívateľských poplatkov sa musia oznámiť užívateľom, aby mohli vyjadriť svoj názor ešte pred uskutočnením zmien.

3. Žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať svoju vlastnú alebo inú leteckú spoločnosť pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné medzinárodné letecké dopravné služby pri uplatňovaní colných, imigračných, karanténnych a podobných právnych predpisov svojho štátu alebo pri používaní letísk, leteckých ciest, leteckých prepravných služieb a pridružených zariadení, ktoré má pod svojou kontrolou.

Článok 6

Clá a colné vybavovanie

1. Lietadlo prevádzkované v medzinárodných službách určenou leteckou spoločnosťou (spoločnosťami) štátu každej zmluvnej strany, ako aj jeho obvyklé vybavenie, zásoby paliva a mazív a zásoby lietadla na palube alebo vzaté na palubu a určené výlučne na použitie týmto lietadlom alebo v tomto lietadle, bude z hľadiska ciel, daní a ostatných platieb vyberaných pri dovoze a inšpekčných poplatkov podrobené rovnakému postupu, aký druhá zmluvná strana uplatňuje u leteckej spoločnosti (leteckých spoločnostiach) svojho štátu poskytujúcej pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby alebo u leteckých spoločností štátu užívajúcemu najvyššie výhody.

2. Rovnaký postup sa uplatní v prípade náhradných dielcov dovezených na územie štátu zmluvnej strany na údržbu alebo opravu lietadla používaného v medzinárodných službách určenou leteckou spoločnosťou (určenými leteckými spoločnosťami) štátu druhej zmluvnej strany.

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je povinná udeliť určenej leteckej spoločnosti (určeným leteckým spoločnostiam) štátu druhej zmluvnej strany oslobodenie od cla alebo zníženie cla, inšpekčných poplatkov alebo podobných poplatkov, ak druhá zmluvná strana neoslobodí určenú leteckú spoločnosť (spoločnosti) štátu prvej zmluvnej strany od takýchto poplatkov alebo ich nezníži.

4. Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály a zásoby na palube lietadla štátu jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov jej štátu.

5. Zmluvná strana môže požadovať, aby materiály podľa odsekov 1, 2 a 4 tohto článku podliehali colnému dohľadu alebo kontrole.

Článok 7

Obchodná činnosť

1. Určenej leteckej spoločnosti (určeným leteckým spoločnostiam) štátu jednej zmluvnej strany bude na území štátu druhej zmluvnej strany povolené na základe reciprocity zamestnávať svojich zástupcov a obchodný, prevádzkový a technický personál potrebný v súvislosti s poskytovaním dohodnutých služieb. Tento personál sa vyberie podľa potreby z príslušníkov štátu jednej zo zmluvných strán.

2. Požiadavky na personál možno podľa voľby určenej leteckej spoločnosti (určených leteckých spoločností) uspokojiť vlastným personálom alebo využitím služieb inej organizácie, spoločnosti alebo leteckej spoločnosti poskytujúcej a oprávnenej vykonávať takéto služby na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

3. Zástupcom a personálu podľa odseku 1 tohto článku sa v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany a na základe reciprocity s minimálnym zdržaním udelí potrebné pracovné povolenie, zamestnanecké víza alebo podobné doklady.

4. Každá zmluvná strana na základe reciprocity udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo predávať na území svojho štátu leteckú dopravu priamo alebo podľa želenia určenej leteckej spoločnosti prostredníctvom jej agentov. Každá určená letecká spoločnosť má právo predávať takúto dopravu a každá osoba má právo ju voľne nakupovať v miestnej mene alebo vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 8

Aplikácia zákonov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup a výstup lietadiel z územia jej štátu viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou alebo ktoré upravujú prevádzku a navigáciu takýchto lietadiel, sa budú uplatňovať aj na lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, ak sa budú nachádzať nad územím štátu prvej zmluvnej strany.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú vstupu, pobytu a výstupu z územia jej štátu cestujúcich, posádky, nákladu a pošty, ako aj predpisy týkajúce sa pasov, ciel, devíz, zdravia a hygieny, platia pre cestujúcich, posádku, náklad a poštu prepravované lietadlom určenej leteckej spoločnosti (spoločností) štátu druhej zmluvnej strany, ak sa nachádzajú na území štátu prvej zmluvnej strany.

Článok 9

Priamy tranzit

Cestujúci, ktorí vykonávajú priamy tranzit cez územie štátu zmluvnej strany, podrobia sa len veľmi zjednodušenej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od colných poplatkov a podobných daní.

Článok 10

Kapacita

1. Letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán poskytujú dohodnuté služby na určených trasách medzi územiami svojich štátov na základe princípu spravodlivosti a rovnakej príležitosti.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) štátu každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy leteckej spoločnosti (leteckých spoločností) štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nepriaznivo neovplyvnila služby, ktoré táto druhá letecká spoločnosť poskytuje na tej istej trase.

3. Kapacita, ktorá sa má poskytnúť na dohodnuté služby určených leteckých spoločností, bude úzko súvisieť s predpokladanými požiadavkami na leteckú dopravu verejnosti cestujúcej medzi územiami štátov zmluvných strán.

4. Na základe princípu predchádzajúceho odseku dohodnú kapacitu a frekvenciu služieb určených leteckých spoločností štátu každej zmluvnej strany vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.

5. Každé zvýšenie kapacity a/alebo frekvencie služieb určenej leteckej spoločnosti (určených leteckých spoločností) štátu každej zmluvnej strany bude predovšetkým vychádzať zo zvýšených požiadaviek na prepravu medzi územiami štátov zmluvných strán a bude podliehať schváleniu medzi oboma vládnymi orgánmi civilného letectva. Do uzavretia dohody alebo dojednania budú rozhodujúce už platné nároky na kapacitu a frekvenciu.

Článok 11

Poskytovanie informácií o prevádzke

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany budú od svojich určených leteckých spoločností požadovať, aby najneskôr šesťdesiat (60) dní pred začatím poskytovania dohodnutých služieb predložili vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany na schválenie informácie týkajúce sa typu služby a jej frekvencie, typu lietadla, ktoré budú používať na pravidelné linky. Podobné informácie sa musia predložiť najneskôr tridsať (30) dní vopred, ak ide o akúkoľvek zmenu týkajúcu sa poskytovania dohodnutých služieb.

2. Určené letecké spoločnosti poskytnú akékoľvek iné informácie, ktoré môžu vyžadovať vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany, aby sa presvedčili, že ustanovenia tejto dohody sa náležite dodržiavajú.

Článok 12

Poskytovanie štatistiky

Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany zabezpečia, že ich určená letecká spoločnosť (určené letecké spoločnosti) poskytnú vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany štatistiku týkajúcu sa prepráv vykonaných za každý mesiac v rámci dohodnutých služieb na územie a z územia štátu tejto druhej zmluvnej strany, pričom sa uvedú body nakládky a vykládky. Takáto štatistika sa poskytne v čo najkratšej lehote po skončení každého mesiaca.

Článok 13

Tarify

1. Na účely tohto odseku pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich a nákladu, a podmienky, za ktorých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok za sprostredkovanie a iné pridružené služby, s výnimkou úhrad a podmienok za prepravu pošty.

2. Tarify účtované určenou leteckou spoločnosťou (určenými leteckými spoločnosťami) štátu jednej zmluvnej strany za prepravu na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany sa určia na primeranej úrovni so zreteľom na dôležité činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk a tarify iných leteckých spoločností.

3. Tarify uvedené v odseku 2 tohto článku podľa možnosti schvália určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán a takáto dohoda sa podľa možnosti dosiahne použitím postupov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

4. Takto dohodnuté tarify sa predkladjú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán minimálne šesťdesiat (60) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. Na základe dohody týchto orgánov možno v osobitných prípadoch túto lehotu skrátiť.

5. Schválenie taríf sa udeľuje ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj nesúhlas do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia taríf na schválenie podľa odseku 4 tohto článku, tarify sa budú pokladať za schválené. V prípade, že sa lehota na predloženie skrátila podľa odseku 4, vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota, v ktorej sa musí oznámiť nesúhlas, bude kratšia ako tridsať (30) dní.

6. Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa odseku 3 tohto článku alebo ak v lehote podľa odseku 5 vládny orgán civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámi svoj nesúhlas s niektorou z taríf dohodnutých podľa odseku 3, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa budú snažiť určiť tarify vzájomnou dohodou.

7. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na tarife predloženej podľa odseku 4 tohto článku alebo na určení tarify podľa odseku 6, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 18 tejto dohody.

8. Tarify určené podľa ustanovení tejto dohody zostanú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify. Lehota platnosti žiadnej z taríf však nebude na základe tohto odseku dlhšia ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa uplynutia jej platnosti.

Článok 14

Prevod príjmov

1. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti (určeným leteckým spoločnostiam) štátu druhej zmluvnej strany právo previesť do svojej centrály prebytok príjmov nad výdavkami získaný na území štátu prvej zmluvnej strany. Prevod sa vykoná v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene v súlade s devízovými predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území zisk vznikol.

2. Prevod sa uskutoční podľa oficiálneho devízového kurzu pre devízové platby alebo, ak neexistuje oficiálny devízový kurz, podľa devízového kurzu prevládajúceho na trhu pre devízové platby.

3. V prípade, že je medzi zmluvnými stranami v platnosti osobitná dohoda upravujúca platby, na prevod príjmov podľa odseku 1 tohto článku sa budú vzťahovať ustanovenia tejto osobitnej dohody.

Článok 15

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich záväzky na vzájomnú ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov, ktoré sú v súlade s mezinárodným právom, budú zmluvné strany predovšetkým postupovať podľa ustanovení Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Hágu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988 ako dodatok k Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a podľa akýchkoľvek iných medzinárodných nástrojov upravujúcich ochranu a bezpečnosť civilného letectva záväzných pre obe zmluvné strany.

2. Zmluvné strany si na požiadanie poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilného lietadla a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich, posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o ochrane bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a zaradila ich ako prílohy Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, do tej miery, do akej sú tieto ustanovenia o ochrane bezpečnosti pre zmluvné strany platné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel ich registrácie, prevádzkovatelia lietadiel, ktorí majú hlavné sídlo obchodnej činnosti alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na ich území konali v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane bezpečnosti civilného letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno požadovať dodržiavanie ustanovení o ochrane bezpečnosti civilného letectva uvedených v odseku 3 tohto článku požadovaných druhou zmluvnou stranou pri vstupe, výstupe alebo počas pobytu na území štátu tejto druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana zaistí, že na území jej štátu sa budú efektívne používať príslušné opatrenia na ochranu lietadiel a na vykonávanie prehliadky cestujúcich, posádky, príručných predmetov, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastupovaním alebo nakladaním a počas nich. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať akékoľvek požiadavky druhej zmluvnej strany na primerané špeciálne bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, budú si zmluvné strany navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto incidentu alebo odvrátenie hrozby.

6. Každá zmluvná strana prijme opatrenia, aké považuje za potrebné, aby zabezpečila, že lietadlo vystavené nezákonnému zasahovaniu, ktoré pristálo na území jej štátu, bolo zadržané na zemi dovtedy, kým nebude jeho odlet nevyhnutný na ochranu ľudských životov. Podľa možnosti sa takéto opatrenia prijmú na základe vzájomných konzultácií.

7. Každé odchýlenie sa od ustanovení tohto článku sa bude riešiť v súlade s článkom 16 a môže byť dôvodom na uplatnenie článku 4 tejto dohody.

Článok 16

Konzultácie

1. V duchu dobrej spolupráce si budú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán pravidelne vymieňať názory na vykonávanie a výklad tejto dohody.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie k akémukoľvek problému týkajúcemu sa tejto dohody. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 17

Zmeny

1. Ak niektorá zo zmluvných strán pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovevnie tejto dohody, môže požiadať o konzultácie druhú zmluvnú stranu. Konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva, ktoré sa môžu uskutočniť prostredníctvom diskusie alebo korešpondencie, začnú do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti. Každá takto dohodnutá zmena nadobudne platnosť po jej potvrdení výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny trás, ktoré sú určené v prílohe tejto dohody, môžu priamo dohodnúť vládne orgány civilného letectva zmluvných strán a potvrdia sa výmenou listov.

Článok 18

Riešenie sporov

Ak sa vyskytne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa budú snažiť urovnať spor vzájomnými rokovaniami. Ak vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode, spor sa postúpi na vyriešenie zmluvným stranám.

Článok 19

Aplikácia mnohostranných dohovorov o leteckej doprave

1. Medzi zmluvnými stranami budú počas platnosti tejto dohody platiť ustanovenia Dohovoru v ich súčasnom znení do tej miery, do akej sú prijateľné pre letecké dopravné služby zriadené podľa tejto dohody tak, ako keby boli neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, kým obe zmluvné strany neratifikujú akúkoľvek zmenu Dohovoru, ktorá by nadobudla platnosť. V takom prípade bude počas platnosti tejto dohody platiť takto pozmenený dohovor.

2. Ak pre obe zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o leteckej doprave, budú platiť ustanovenia tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 20

Príloha

Príloha k tejto dohode tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu, ak nie je stanovené inak.

Článok 21

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda zostane v platnosti, kým sa nevypovie v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku.

2. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek dohodu písomne vypovedať. Oznámenie sa súčasne zašle Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Platnosť dohody skončí dvanásť (12) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane, ak sa oznámenie na základe dohody nevezme späť pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem výpovede, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda bude podpísaná po splnení potrebných vnútroštátnych postupov oboch zmluvných strán.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich splnenie príslušných vnútroštátnych postupov.

Dané v Bratislave 9. októbra 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, hinduistickom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Hamžík v. r.

Za vládu

Indickej republiky:

Shri S. R. Bommai v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

(Plán trás)

Časť I

Letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) určené vládou Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať dohodnuté služby na týchto trasách:

Východiskové body Medziľahlé body Cieľové body Body za
(1) (2) (3) (4)
Body v Slovenskej republike - Dillí
Kalkata
-

Časť II

Letecká spoločnosť (letecké spoločnosti) určené vládou Indickej republiky sú oprávnené poskytovať dohodnuté služby na týchto trasách:

Východiskové body Medziľahlé body Cieľové body Body za
(1) (2) (3) (4)
Body v Indii - Bratislava
Košice
-

Poznámky:

1. Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany môžu pri ľubovoľnom lete alebo pri všetkých letoch vynechať zastavenie v ktoromkoľvek medziľahlom bode alebo v bodoch za, ak dohodnuté služby na týchto trasách začínajú v bode na území štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.

2. Neurčené medziľahlé body a/alebo body za sa môžu obsluhovať bez uplatnenia práv na piatu slobodu.

3. Určené letecké spoločnosti budú môcť využívať práva na piatu slobodu medzi bodmi v stĺpci (3) a bodmi v stĺpcoch (2) a (4).

4. Určená letecká spoločnosť (určené letecké spoločnosti) štátu jednej zmluvnej strany môže (môžu) súčasne pokryť oba určené body na území štátu druhej zmluvnej strany bez uplatnenia kabotážnych práv.