Čiastka č. 59/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 11.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1999 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. mája 1999 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z. s ústavou Slovenskej republiky 11.06.1999
123/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu 11.06.1999
124/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava 11.06.1999
125/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 11.06.1999