Vyhláška č. 123/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Čiastka 59/1999
Platnosť od 11.06.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 11.06.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

123

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 14. mája 1999

o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňa 21. júna 1999 sa vydávajú do obehu bankovky po 5 000 Sk vzoru 1999 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

Portrét na lícnej strane, zobrazenie mohyly Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo na rubovej strane a použité tlačové techniky v hlavných tlačových obrazcoch na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 5 000 Sk vzoru 1995.1)

§ 3

Papier bankovky sa od papiera, na ktorom je vytlačená bankovka po 5 000 Sk vzoru 1995, líši takto:

a) vpravo od lokálneho stupňovitého vodoznaku v 42 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) je v papieri umiestnený vysokosvetlý vodoznak v tvare štylizovaného dubového listu s dvoma žaluďmi,

b) na ľavom a pravom okraji lícnej strany bankovky, prípadne aspoň na jednom z nich sú do papiera zapracované viditeľné ochranné vlákna červenej, zelenej a modrej farby,

c) na rubovej strane bankovky je papier na pravom okraji tlačového obrazca v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky potiahnutý v 23 mm širokom pruhu zlatistým írisujúcim povlakom s viacnásobne sa opakujúcim štylizovaným vyobrazením vychádzajúceho slnka, ktorého obrysy sú vytvorené nepotlačenými linkami.

§ 4

(1) Bankovka sa od bankovky po 5 000 Sk vzoru 1995 líši na lícnej strane takto:

a) v ľavej časti tlačového obrazca je namiesto polmesiaca vytlačeného technikou tlače z hĺbky opticky premenlivou farbou aplikovaná špeciálna, razená, striebristolesklá metalizovaná fólia KINEGRAM® (ďalej len „kinegram“). Kinegram má tvar polmesiaca a jeho obraz je tvorený jemnými linkami rôznej hĺbky a tvaru. Pri zmene uhla dopadajúceho svetla sa obraz kinegramu postupne mení a vytvára efekt pohybujúceho sa obrazu. Otáčaním kinegramu okolo zvislej osi zľava doprava sa v jeho pravom dolnom rohu objaví malé písmeno „k“, ktoré postupne smerom do stredu kinegramu narastá a uprostred neho vytvorí s písmenom „S“ skratku názvu menovej jednotky Slovenskej republiky „Sk“. Pri ďalšom otáčaní kinegramu sa písmeno „S“ zmení na polmesiac, ktorý postupne vytvorí na tmavom pozadí jasne svietiaci plný kotúč mesiaca v splne. Pri otáčaní kinegramu okolo vodorovnej osi sa v jeho ľavej časti objavuje zdola nahor číslica „5000“, ktorá je oproti pozadiu kontrastná a mení sa zo svetlej v tmavom poli na tmavú vo svetlom poli a naopak. Na pozadí kinegramu je šesť sústredených, postupne sa zväčšujúcich kruhov, z ktorých prvý je vytvorený mnohonásobne sa opakujúcim mikrotextom „5000 Sk“, druhý a tretí mikrotextom „5000 SLOVENSKÝCH KORÚN“, neúplný štvrtý kruh textom „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a neúplný piaty a šiesty kruh textom „NBS“. Veľkosť písmen v texte sa od štvrtého kruhu postupne zväčšuje. Čitateľnosť obrazov a farebnosť kinegramu je závislá od smeru a intenzity dopadujúceho svetla,

b) uprostred spodnej časti kupónu je umiestnený štylizovaný obraz slnka s lúčmi, ktorý je vytlačený technikou sieťotlače opticky premenlivou farbou, ktorej odtieň je pri pohľade kolmo na bankovku zlatý a pri zmene uhla pohľadu sa mení na zelený,

c) pravý spodný okraj kinegramu, horný okraj vysokoreflexnej fólie zlatej farby a časť farebného geometrického svetelného pruhu sú potlačené vyobrazením kométy, ktorá je vytlačená tmavookrovou farbou technikou tlače z hĺbky. Obraz slnečných lúčov a mesačného svitu vytlačený modrou farbou technikou tlače z plochy je v mieste vyobrazenia kométy zjednodušený. Ľavý okraj kinegramu je v smere zdola nahor potlačený časťou textu „SLOVENSKÝCH KORÚN“ a časťou mikrotextového riadku s viacnásobne sa opakujúcim textom „5000 Sk“ tmavým odtieňom karmínovočervenej farby,

d) v spodnej časti farebného geometrického svetelného pruhu vľavo od portrétu sú technikou tlače z plochy žltou farbou vytlačené drobné krúžky,

e) v kupóne v hornej časti pod ochrannou líniovou štruktúrou sú žltou farbou technikou tlače z plochy vytlačené drobné krúžky, ktoré smerom k tlačovému obrazcu postupne prechádzajú do zlatohnedej farby a smerom k ľavému okraju bankovky do svetlohnedej farby,

f) v 5 mm širokom bielom okraji v hornej časti pod ochrannou líniovou štruktúrou sú svetlohnedou farbou technikou tlače z plochy vytlačené drobné krúžky.

(2) Bankovka sa od bankovky po 5 000 Sk vzoru 1995 líši na rubovej strane takto:

a) vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu vpravo od zobrazenia mohyly Milana Rastislava Štefánika sú technikou tlače z plochy vytlačené drobné krúžky žltou farbou a v spodnej časti súhvezdia Veľkej medvedice drobné krúžky modrou farbou,

b) v 5 mm širokom bielom okraji pod a nad mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „5000 Sk“ sú hnedou farbou technikou tlače z plochy vytlačené drobné krúžky,

c) v kupóne pod a nad mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „5000 Sk“ sú technikou tlače z plochy vytlačené drobné krúžky, ktorých farba od pravého okraja bankovky postupne prechádza z hnedej do žltej farby a smerom k hlavnému tlačovému obrazcu do svetlohnedej farby,

d) v ľavej časti kupónu v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky sú tmavokarmínovočervenou farbou vytlačené faximile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska technikou tlače z hĺbky a miesto vydania a dátum oranžovou farbou technikou tlače z plochy.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.