Vyhláška č. 124/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava

Čiastka 59/1999
Platnosť od 11.06.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 11.06.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

124

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 14. mája 1999

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 150. výročia narodenia básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,7 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je vyobrazená štylizovaná ženská tvár vytvorená korunami stromov a hviezdami. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, po ktorého stranách je v rozdelenom riadku letopočet razby „1999“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch uprostred spodnej časti mince. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ sú vpravo a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami vľavo pod korunami stromov vyobrazenými v spodnej časti mincového poľa.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Pavla Országha Hviezdoslava, okolo ktorého je v opise zľava doprava letopočet „1849“ označujúci rok básnikovho narodenia, meno, priezvisko a prijaté priezvisko „PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV“ a letopočet „1921“ označujúci rok básnikovho úmrtia.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „HEROLD SVITAJÚCICH ČASOV“. Medzi slovami sú vyobrazené hviezdy.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.