Čiastka č. 150/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
367/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 29.12.1999
368/1999 Z. z. Zákon o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov 01.01.2000
369/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 01.07.2006
370/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 31.12.1999
371/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku sekcie verejnej správy pri nakladaní s majetkom štátu 30.12.1999