371

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 8. decembra 1999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku sekcie verejnej správy pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Rozsah úpravy

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva na úseku sekcie verejnej správy, ktorými sú:

a) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,

b) Slovenský národný archív.1)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú predmety výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne, skenery a pod.), telefaxy, kopírovacie stroje, motorové vozidlá a iné hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu prevod ostatných hnuteľných vecí štátu realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným nájomcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na neurčitý čas alebo na dlhší čas ako dva roky.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, ak ide o hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia a ak ich správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 266/1997 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 1999.


Ladislav Pittner v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.