Čiastka č. 124/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 13.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
292/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 01.12.1999
293/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.1999
294/1999 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 01.12.1999
295/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 533/1991 Zb. 01.12.1999
296/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu