Zákon č. 293/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/1999
Platnosť od 13.11.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2001
Zrušený 575/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 13 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

293

ZÁKON

z 2. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z. a zákona č. 337/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno n) znie:

n) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“.

2. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) investičnú výstavbu,

b) regionálny rozvoj,

c) bytovú politiku,

d) stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,

e) verejné práce,

f) verejné obstarávanie,

g) koncesné obstarávanie,

h) stavebné výrobky,

i) export stavebných prác.“.

3. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Ministerstvo školstva

(1) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné školy, stredné školy a vysoké školy, pre školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, pre vedu a techniku, pre oblasť informatiky, pre štátnu starostlivosť o mládež a pre šport.

(2) Ministerstvu školstva Slovenskej republiky je podriadená Štátna školská inšpekcia.“.

4. V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

5. § 20b sa vypúšťa.

6. V § 21 sa vypúšťajú slová „a pre oblasť informatiky“.

7. V § 35 sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

d) Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky.“.

8. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

㤠36a

(1) Doterajšia pôsobnosť Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky vo veciach programovania stratégie rozvoja vedy a techniky prechádza na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a vo veciach regionálneho rozvoja prechádza na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Doterajšia pôsobnosť Štatistického úradu Slovenskej republiky v oblasti informatiky prechádza na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

(3) V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností vo veciach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999 s výnimkou § 13 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.