Vyhláška č. 295/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 533/1991 Zb.

Čiastka 124/1999
Platnosť od 13.11.1999
Účinnosť od 01.12.1999

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. novembra 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 533/1991 Zb.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 8 a § 27 ods. 9 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 533/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „ČSN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné ustanovenia“ nahrádza citáciou „STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy“.

2. V § 3 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová:

„parcelné čísla pozemkov nachádzajúcich sa v chránenom ložiskovom území s tým, že ak sa v ňom nachádzajú všetky nehnuteľnosti katastrálneho územia, možno uviesť len slovný opis “všetky parcely v katastrálnom území„, alebo ak sa v ňom nachádza len časť nehnuteľnosti, možno uviesť len prvé a posledné parcelné číslo po sebe nasledujúcich parcelných čísel; ak ide o chránené ložiskové územia nad 1 000 ha, možno uviesť len parcelné čísla pozemkov, cez ktoré hranica chráneného ložiskového územia prechádza alebo sa ich dotýka z vnútornej strany,“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Čl. 1 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, ktorou sa upravuje číselné označovanie krajov a okresov v ČSSR (reg. v čiastke 25/1978 Zb.)“ nahrádza citáciou „Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky“.

4. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „v dostatočne veľkej mierke, ktorá nesmie byť menšia ako 1:25 000“ nahrádzajú slovami „na kópii katastrálnej mapy alebo štátnej mapy 1:5 000 – odvodenej, doplnenej o parcelné čísla a zmeny v polohopise katastrálnej mapy“.

5. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo pracovník oprávnený overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

6. V § 4 ods. 2 sa slová „,obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „a okresnému úradu“.

7. V § 5 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová:

„parcelné čísla pozemkov nachádzajúcich sa v chránenom ložiskovom území s tým, že ak sa v ňom nachádzajú všetky nehnuteľnosti katastrálneho územia, možno uviesť len slovný opis „všetky parcely v katastrálnom území", alebo ak sa v ňom nachádza len časť nehnuteľnosti, možno uviesť len prvé a posledné parcelné číslo po sebe nasledujúcich parcelných čísel; ak ide o chránené ložiskové územia nad 1 000 ha, možno uviesť len parcelné čísla pozemkov, cez ktoré hranica chráneného ložiskového územia prechádza alebo sa ich dotýka z vnútornej strany,“.

8. V § 5 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

b) okresnému úradu, v ktorého územnom obvode leží chránené ložiskové územie alebo jeho časť,

c) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.“.

9. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

10. V § 10 ods. 2 sa slová „,obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „a okresnému úradu“.

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 27 ods. 3 banského zákona“ nahrádza citáciou „§ 27 ods. 5 banského zákona“.

12. V § 10 ods. 3 písm. j) sa slovo „evidencie“ nahrádza slovom „katastra“.

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1983 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.

14. V § 10 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a vypúšťajú sa slová „alebo pracovník oprávnený overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

15. V § 11 ods. 2 písmená b) až d) znejú:

b) okresnému úradu a obvodnému banskému úradu, v ktorých územnom obvode leží dobývací priestor alebo jeho časť,

c) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,

d) Hlavnému banskému úradu.“.

16. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

17. V § 13 ods. 3 sa slová „Slovenský banský úrad“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“.

18. Nadpis pod § 14 sa presúva nad § 14.

19. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Organizácie, ktoré majú určené dobývacie priestory na dobývanie výhradných ložísk, a organizácie, ktoré výhradné ložiská evidujú17) pred 1. decembrom 1999, doplnia návrhy chránených ložiskových území v rozsahu tejto vyhlášky a predložia ich príslušnému obvodnému banskému úradu do dvoch rokov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 10 ods. 2 banského zákona.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Ľubomír Harach v. r.