Čiastka č. 61/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 10.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
165/1998 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 01.07.1998
166/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 01.07.1998
167/1998 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996, ktorým sa vyhlasujú byty vo vlastníctve obce za služobné s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 10.06.1998