Čiastka č. 27/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1998 Z. z. Zákon o Štátnom fonde životného prostredia 01.04.1998
70/1998 Z. z. Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.07.1998
71/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z. 01.04.1998
72/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva