Oznámenie č. 72/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva

Čiastka 27/1998
Platnosť od 18.03.1998 do17.12.1999
Zrušený 352/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 382/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. decembra 1998.

72

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 28. júla 1997 č. 4/1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva.

Výnos určuje právnické osoby v odvetví uhoľného baníctva a právnické osoby v odvetví rudného baníctva a magnezitového priemyslu, ktorým možno dotácie poskytnúť, účel, na ktorý možno dotácie poskytnúť, a spôsob poskytovania a zúčtovania dotácií.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/1997 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť v sekcii základných odvetví na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.