69

ZÁKON

zo 6. februára 1998

o Štátnom fonde životného prostredia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriadenie fondu

(1) Zriaďuje sa Štátny fond životného prostredia (ďalej len „fond“),1) ktorého účelom je sústreďovať peňažné prostriedky, prerozdeľovať a zabezpečovať ich efektívne využívanie v záujme ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Nezapisuje sa do obchodného registra.

§ 2

Správa fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(3) Minister zriaďuje Radu Štátneho fondu životného prostredia (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použitie prostriedkov fondu. Rada fondu má najviac 21 členov vrátane riaditeľa fondu, ktorý je súčasne jej tajomníkom.

(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Členenie prostriedkov fondu a jeho zdroje

(1) Prostriedky fondu sa členia na skupinu prostriedkov fondu určených na nenávratné financovanie (ďalej len „skupina nenávratného financovania“) a na skupinu prostriedkov fondu určených na návratné financovanie (ďalej len „skupina návratného financovania“).

(2) Zdroje fondu, ktoré plynú do skupiny nenávratného financovania, sú:

a) pokuty uložené orgánmi ochrany prírody a krajiny,2)

b) úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)

c) výnosy z verejných zbierok určených na ochranu a tvorbu životného prostredia,

d) príjmy z peňažného postihu za porušenie rozpočtovej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,4)

e) penále za oneskorené odvody a platby do fondu,4)

f) odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd,5)

g) pokuty uložené orgánmi štátnej správy vo vodnom hospodárstve,6)

h) poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania7) a penále podľa osobitného predpisu,8)

i) pokuty uložené okresnými úradmi a krajskými úradmi alebo Slovenskou inšpekciou životného prostredia za porušenie predpisov o ochrane ovzdušia,9)

j) časť poplatkov za uloženie odpadov,10)

k) pokuty uložené okresnými úradmi a krajskými úradmi alebo Slovenskou inšpekciou životného prostredia v odpadovom hospodárstve,11)

l) úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,

m) dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

n) dotácie zo štátneho rozpočtu,12)

o) ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(3) Zdroje fondu, ktoré plynú do skupiny návratného financovania, sú:

a) splátky pôžičiek a úverov poskytnutých fondom,

b) splátky úrokov z pôžičiek a úverov poskytnutých fondom,

c) úvery a pôžičky poskytnuté bankami a inými subjektmi,

d) príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,13)

e) dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

f) dotácie zo štátneho rozpočtu,12)

g) ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu v obidvoch skupinách (§ 3 ods. 1) možno použiť na

a) podporu akcií zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo na miestnej úrovni,

b) obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a inej environmentálnej dokumentácie,14)

c) podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zlepšenie stavu životného prostredia vrátane realizácie jeho výsledkov,

d) environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu,

e) zabránenie vzniku a šíreniu havárie ohrozujúcej alebo poškodzujúcej životné prostredie a odstránenie jej následkov,

f) environmentálny monitoring, informatiku a dokumentaristiku,

g) úhradu výdavkov súvisiacich so správou fondu a činnosťou rady fondu, ktorá nesmie presiahnuť 5 % zo zdrojov fondu; na odmeňovanie pracovníkov fondu sa vzťahujú osobitné predpisy,15)

h) splátky úverov a pôžičiek poskytnutých fondu bankami a inými subjektmi [§ 3 ods. 3 písm. c)],

i) podporu výskumu a realizácie projektov na záchranu vzácnych a ohrozených druhov živočíchov vrátane vzácnych a ohrozených druhov zveri,

j) výsadbu a udržiavanie zelene v obciach,

k) úhradu ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku,16)

l) zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny,

m) revitalizáciu imisiami poškodených lesov.

(2) Prostriedky fondu skupiny nenávratného financovania možno poskytnúť ako

a) dotácie a granty,

b) priame výdavky na výkup pozemkov, na ktorých sú osobitne chránené časti prírody a krajiny.17)

(3) Prostriedky fondu skupiny návratného financovania možno poskytnúť ako pôžičky a úvery.

(4) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.

(5) Poskytovanie prostriedkov fondu v obidvoch skupinách musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky, Koncepciou územného rozvoja Slovenska a schválenými územnými plánmi.

(6) Návrh ročného rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky použitia prostriedkov fondu schvaľuje minister.

Hospodárenie s prostriedkami fondu

§ 5

(1) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister.18)

(2) Fond je povinný zisťovať všetky okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov fondu a kontrolovať ich použitie; pri použití prostriedkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) postupuje v spolupráci s orgánmi štátnej správy pre životné prostredie. Orgány štátnej správy, obce, právnické osoby a fyzické osoby poskytujú fondu na tento účel informácie.

(3) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť fondu.

(4) Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.4)

(5) Zostatok prostriedkov fondu sa ku koncu roka po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu prevádza do nasledujúceho roku.

§ 6

(1) O poskytnutí prostriedkov fondu skupiny nenávratného financovania rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu. O použití prostriedkov fondu v prípade havárie ohrozujúcej alebo poškodzujúcej životné prostredie a na odstránenie jej následkov rozhoduje minister aj bez odporúčania rady fondu; o takom použití prostriedkov informuje radu fondu dodatočne.

(2) O poskytnutí prostriedkov fondu skupiny návratného financovania rozhoduje fond v súlade s § 4 ods. 5.

(3) Na základe rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 uzavrie fond so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.

(4) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v Národnej banke Slovenska.19)

(5) Ministerstvo formou verejného obstarávania20) vyberie banku, ktorá bude uskutočňovať finančné operácie súvisiace s použitím prostriedkov fondu.

(6) Národná banka Slovenska vykonáva prevody prostriedkov fondu do banky podľa odseku 5 na základe príkazu fondu.

§ 7

Vzťah k správnemu poriadku

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21)

§ 8

Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o organizácii a činnosti rady fondu, o obsahu a predkladaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu, o náležitostiach zmlúv fondu so žiadateľmi o poskytnutí prostriedkov fondu, o hospodárení s prostriedkami fondu a o postupe a podmienkach poskytovania prostriedkov fondu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Pohľadávky a záväzky Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky zriadeného zákonom Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. sú pohľadávkami a záväzkami fondu podľa tohto zákona.

(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky prechádzajú na fond zriadený týmto zákonom.

(3) Zostatok prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky zriadeného osobitným zákonom22) je zdrojom prostriedkov fondu skupiny nenávratného financovania.

§ 10

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,

2. § 2 až 6 vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.

§ 11

V platnosti zostáva vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky s výnimkou § 2 až 6, ak nie je v rozpore s týmto zákonom, až do vydania nového vykonávacieho predpisu na základe tohto zákona.

§ 12

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/l995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) § 64 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3) § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie.

4) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

5) § 44 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

6) § 47 zákona č. 138/1973 Zb.

7) § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

8) § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb.

9) § 18 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

10) § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

11) § 11 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.§ 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.

12) § 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

13) § 28 ods. 3 písm. o) a § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov, § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. a § 19 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

15) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
§ 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

17) § 12, 27 a 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

18) § 46 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

19) § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.