Redakčné oznámenie č. r1/c51/1997 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z.

Čiastka 51/1997
Platnosť od 23.04.1997

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach

V § 14 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta tohto znenia:

„Príspevok podľa odsekov 1 a 2 môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť, ak dieťa dovŕšilo piaty rok veku alebo má odloženú povinnú školskú dochádzku.“.